Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2008 m. balandžio 14 d. Išvada dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarnybinių automobilių įsigijimo lizingo ( finansinės nuomos) būdu galimybių vertinimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

IŠVADA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARNYBINIŲ
AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO LIZINGO ( FINANSINĖS NUOMOS) BŪDU
GALIMYBIŲ VERTINIMO

2008 m. balandžio 14 d. Nr. K4-1- 3
Kupiškis

 

 Kupiškio rajono  savivaldybės  kontrolierė Vilma Mažeikienė, vadovaudamasi  Kupiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 10 d.  raštu Nr. S1-560(9.10), atliko Kupiškio rajono savivaldybės tarnybinių lengvųjų automobilių ir mikroautobusų įsigijimo lizingo ( finansinės nuomos) būdu galimybių vertinimą.
 Vertinimo tikslas – nustatyti, ar Kupiškio rajono savivaldybė turi  galimybę lizingo (finansinės nuomos) būdu iki 500 tūkst.Lt įsigyti keturis lengvuosius automobilius ir du mikroautobusus,  neviršydama teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų.
 Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovautasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su skoliniais įsipareigojimais susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai  ir kad  visi  pateikti  dokumentai  yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
 Savivaldybių skolinimosi ir paskolų naudojimo  tvarką  bei  su paskolų  limitais  susijusius  rodiklius  reglamentuoja  šie  teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ( Žin., 1994, Nr.55-1049;2000,Nr.91-2832;2003,Nr.104-4636; 2005 Nr.143-5170; 2006, Nr.17-590;2007, Nr.77-3053).
2. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ( Žin., 1990, Nr.24-596;2000,Nr.61-1826;2004, Nr.4-47; 2005, Nr.144-5237;2007, Nr.132-5357).
3. Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ( Žin.,2007, Nr.132- 5356).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr.345 „ Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo ”( Žin.,2005, Nr.116-4203).
 
 
 Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose tvarką reglamentuoja:
  – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17d. nutarimas Nr. 1341 (Žin.,2007, Nr 15-554.

 Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė  Vilma Mažeikienė, įvertinusi   Kupiškio rajono savivaldybės skolos būklę 2008 m. balandžio 1 d. ir tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo  teisinį reglamentavimą, nustatė skolinimosi rodiklių limitus ir  pareiškė pastebėjimus bei rekomendacijas,  kurie pateikti  Ataskaitoje.
Atliktas vertinimas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.

IŠVADOS:

1. Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus  nuomone, teisės aktais nustatyti  skolinimosi limitai  ir audito metu nustatyti faktiniai duomenys apie Savivaldybės prisiimtus turtinius įsipareigojimus  suteikia galimybę Kupiškio rajono savivaldybei tarybos sprendimu prisiimti skolinius įsipareigojimus iki 500 tūkst.Lt.

2.  Savivaldybės kontrolierius negali patvirtinti, kad Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl tarnybinių automobilių įsigijimo  lizingo ( finansinės nuomos ) būdu parengtas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose tvarka.

Išvada surašoma 3 egzemplioriais ir teikiama Kupiškio rajono savivaldybės tarybai bei
Kupiškio rajono savivaldybės administracijai.


Savivaldybės kontrolierė                                                        Vilma Mažeikienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“