Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2008 m. balandžio 14 d. Ataskaita dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarnybinių automobilių įsigijimo lizingo (finansinės nuomos) būdu galimybių vertinimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

ATASKAITA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARNYBINIŲ
  AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO LIZINGO (FINANSINĖS NUOMOS) BŪDU
GALIMYBIŲ VERTINIMO

2008 m. balandžio 14 d. Nr. K4-2
Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Kupiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 10 d.  raštu Nr. S1-560 (9.10), Kupiškio rajono  savivaldybės  kontrolierė Vilma Mažeikienė  atliko Kupiškio rajono savivaldybės tarnybinių lengvųjų  automobilių ir mikroautobusų   įsigijimo   lizingo būdu galimybių vertinimo auditą.
 Audito tikslas – nustatyti, ar Kupiškio rajono savivaldybė turi  galimybę  lizingo (finansinės nuomos) būdu  iki 500  tūkst. Lt įsigyti keturis lengvuosius  automobilius ir du mikroautobusus,  neviršydama teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų.
 Audito objektas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, identifikavimo kodas – 188774975.
  Adresas: Vytauto g. 2, 10115 Kupiškis.
  Steigėjas: Kupiškio rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas  – 188680375.
Audituojamas laikotarpis : 2008  m.
Auditas atliktas 2008 m. balandžio 10 – 14 d.
Audituojamu laikotarpiu atsakingais dirba: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi – Žilvinas Aukštikalnis, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja – Nijolė Jaruševičienė. Patikrinimas atliktas jiems žinant.
Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovautasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su skolinantis prisiimtais įsipareigojimais susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai  ir kad  visi  pateikti  dokumentai  yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.345 patvirtintų Savivaldybės skolinimosi taisyklių 5 punktu nustatyta, kad į savivaldybės skolą įskaitoma trumpalaikių (kurių grąžinimo terminas baigiasi tais pačiais biudžetiniais metais) ir ilgalaikių (kurių trukmė ilgesnė kaip vieneri metai ir grąžinimo terminas baigiasi ne tais pačiais biudžetiniais metais) savivaldybės prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus suma.
 Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin.,2007, Nr.138-5267 ) 12 straipsnio 1 dalis nustato šiuos savivaldybės skolinimosi limitus:
  – savivaldybės skola negali viršyti 35 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
  – metinio savivaldybės  grynojo  skolinimosi  suma negali viršyti 20 procentų, iš jų metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 10 procentų  patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
  – grąžintina tais kalendoriniais metais savivaldybių paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 20 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
   – savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 5 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų).
 Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. TS- 29 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto” patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžetą – 56 778,9 tūkst.Lt.
 Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo  4, 5, 6 priedėliais  ir aukščiau minėtu Savivaldybės  tarybos  2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.TS-29 nustatyta, kad iš valstybės biudžeto Kupiškio rajono savivaldybės  biudžetui skirta   26551,7  tūkst.Lt  specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų:
  – 7182,7 tūkst.Lt – lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)  funkcijoms atlikti;
 – 14497  tūkst.Lt – mokinio krepšeliui finansuoti;
  – 4701 tūkst.Lt – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (iš jų 851 tūkst. Lt – melioracijai);
 –  171 tūkst.Lt – specialios tikslinės dotacijos Savivaldybės  programoms ( 100 tūkst.Lt – Kreipšių bendruomenės patalpų remontui, įrengimui ir techninės bazės stiprinimui, 71 tūkst.Lt – Salamiesčio bendruomenės patalpų remontui).
 Įstatymo 8 priedėliu nustatyta, kad iš Savivaldybės biudžeto grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacija  2008 metais sudaro 1689 tūkst. Lt.
 Pagal  aukščiau pateiktus duomenis 2008 metų biudžeto pajamos, neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų, sudaro 28538,2 tūkst. Lt ( 56778,9 – 26551,7 – 1689). Pagal Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio nuostatas:
  – Savivaldybės skola negali viršyti 9988,4 tūkst.Lt ( 28538,2 x 35 proc.);
  – metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 5707,6 tūkst.Lt ( 28538,2 x 20 proc.), metinio trumpalaikio skolinimosi  suma – 2853,8 tūkst.Lt ( 28538,2 x 10 proc.);
  – grąžintina  paskolų ir  palūkanų  bei su paskolų  ėmimu  susijusių įmokų suma negali viršyti 5707,6 tūkst.Lt (  28538,2,9 x 20 proc.);
  – Savivaldybės garantijų limitas yra 1426,9 tūkst.Lt ( 28538,2 x 5 proc.).
  Pagal Savivaldybės  administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos Nijolės Jaruševičienės pateiktus  duomenis  apie  Savivaldybės  bendros skolos  2008 m. balandžio 1d. būklę, Kupiškio rajono savivaldybės skola 2008 m. balandžio 1 d. sudarė  5418,3 tūkst. Lt, tai yra 19 procentų patvirtintų 2008 metų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų).
  Kadangi Savivaldybės skola negali viršyti  9988,4  tūkst.Lt, o  2008 m. balandžio 1 d. ji sudarė 5418,3  tūkst.Lt, tai Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai   gali padidėti 4570,1  tūkst.Lt .
  Savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo projekte pateiktų tarnybinių automobilių įsigijimui  lizingo ( finansinės  nuomos) būdu  vertė neturi viršyti  500 tūkst. Lt.  Administracijos direktoriaus rašte numatyta, kad lizingo sutarties laikas – 5 metai.
        Administracijos direktorius rašte nurodė abstraktų numatomą  automobilių panaudojimą: savarankiškoms ir deleguotoms funkcijoms  vykdyti, todėl Kontrolierius negali patvirtinti, kokiems konkretiems tikslams bus perkami automobiliai, nes Kontrolieriui nebuvo pateiktas pagrįstas tarnybinių  automobilių  pirkimo poreikio išaiškinimas  ir jų panaudojimo sąrašas.  
Atkreipiame dėmesį, kad tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1341. Šio nutarimo 1.4 punkto pirmoje pastraipoje nustatyta, kad biudžetinės įstaigos gali nuolat arba prireikus naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais pagal nuomos sutartis su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis neviršydamos joms nustatyto išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti arba jiems nuomoti dydžio. Kadangi nurodytas nutarimas nenumato galimybės sudaryti lizingo (finansinės nuomos ) sutarčių, todėl gali būti sudaromos tik lengvųjų automobilių nuomos sutartys.
 Savivaldybei prisiėmus skolinimosi įsipareigojimus iki 500 tūkst. Lt pirkimo lizingo (finansinės nuomos) pirkimo sutarties dokumentus, Savivaldybės skola  sudarytų  7918,3 tūkst.Lt, tai yra 27,7  procentai patvirtintų 2008 metų Savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų). Metinio grynojo skolinimosi suma nebūtų viršyta, ji sudarytų 2061,9 tūkst. Lt, arba 7,2 procentus patvirtintų 2008 metų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės  biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų).
Lietuvos Respublikos  biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio, kuris reglamentuoja savivaldybių skolinimosi  santykius, 1 punktas  nurodo kad    savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali  imti ilgalaikes vidaus arba užsienio paskolas (kurių trukmė ilgesnė kaip vieni metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) arba teikti garantijas dėl paskolų, naudojamų tik investicijų projektams finansuoti.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.345 patvirtintų Savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.1 punktu nustatyta, kad savivaldybė, turėdama savivaldybės kontrolieriaus  išvadą, tarybos sprendimu gali imti ilgalaikes paskolas investicijų projektams finansuoti, nesunaudojamiesiems kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems daiktams įsigyti, skoloms padengti.   
IŠVADOS:
1. Kupiškio rajono savivaldybės skolinimosi limitai leidžia Savivaldybei prisiimti ilgalaikius skolinimosi  įsipareigojimus  iki 500 tūkst. Lt.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose tvarka   nenumato galimybės sudaryti lizingo (finansinės nuomos ) sutartis  įsigyjant tarnybinius  lengvuosius automobilius.
Apie audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktorius informuotas  Savivaldybės kontrolieriaus 2008 m. balandžio 11 d. raštu Nr.K-2-19  „ Dėl rekomendacijų” ir 2008 m. balandžio 14 d. raštu Nr.K-2- 20 „ Dėl pastebėjimų”.
Apie pastabas dėl  pateiktos ataskaitos  Kontrolieriaus tarnybai  prašome pateikti informaciją raštu  iki 2008 m. balandžio 22 d.  
   
Savivaldybės kontrolierė                                                                               Vilma  Mažeikienė
SUSIPAŽINOME:
Kupiškio  rajono  savivaldybės                                                                                                         administracijos direktorius                                                                            Žilvinas  Aukštikalnis          

Finansų  ir biudžeto  skyriaus vedėja                                                              Nijolė  Jaruševičienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“