Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2008 m. gegužės 22 d. Patikrinimo ataskaita Dėl pastatų esančių Gedimino g.53 b ir 53 c, nuomos vertinimo

 

                              

 

KUPIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  KONTROLIERIUS

 

PATIKRINIMO   ATASKAITA

DĖL  PASTATŲ ESANČIŲ GEDIMINO G.53 b ir 53 c, NUOMOS VERTINIMO

 

2008  m.  gegužės 22  d. Nr. K4-3

Kupiškis

 

1. ĮVADAS

 

Patikrinimas atliktas vadovaujantis Savivaldybės kontrolierės Vilmos Mažeikienės 2008 m. vasario 12 d. pavedimu Nr.K 4-3.

Patikrinimo tikslas  – įvertinti  pastatų, esančių Gedimino g.53b ir 53 c, Kupiškio mieste, nuomos teisėtumą ir teisingumą. Vertinimo tikslas – nustatyti, ar  nuomos santykiai Savivaldybės administracijoje tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Patikrinimą  atliko Kontrolierė Vilma Mažeikienė.

Audituojamas laikotarpis – 2002 m. sausio 1 d. – 2008 m. vasario1 d.

 

2. PATIKRINIMO  OBJEKTAS IR SUBJEKTAS

 

Audito objektas – pastatų, esančių Gedimino g.53b ir 53c, Kupiškio mieste, nuomos santykių įsipareigojimai.

Audito subjektas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, adresas Vytauto g.2,   Kupiškis, juridinio asmens kodas 188774975.

Savivaldybės administracijai vadovauja administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, Ekonomikos ir turto valdymo skyriui  – Marijona Pečkuvienė. Patikrinimas  atliktas jiems žinant.

Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovautasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su minėtų pastatų patalpų nuomos santykiais prisiimtais įsipareigojimais susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai  ir kad  visi  pateikti  dokumentai  yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.

Už finansines ataskaitas, sandorius bei teisės aktų laikymąsi atsako įstaigos ir įmonės vadovai, o kontrolierė  – už savo nuomonę.

Siekiant įgyvendinti nustatytus audito tikslus, audito metu buvo atliktas administracijos nuomos sutarties  auditas, apimantis teisės aktų laikymosi priežiūrą.

Audituojamus klausimus reglamentuoja: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412), Lietuvos Respublikos Vyriausybės1992 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr.906 „ Dėl buvusių Rusijos federacijos kariuomenės objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, paskirstymo ministerijoms ir savivaldybėms”, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 243 „ dėl negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos” . Turto apskaitą reglamentuoja 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas  Nr. IX-574 ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 patvirtinta Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.1K-405 patvirtintos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklės.

Vadovaudamasis Turto apskaitos tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1429, 2 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius    2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. ADV – 474 patvirtino Ilgalaikio turto apskaitos tvarką. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymo     Nr. 1K-123 ,,Dėl minimalių finansų kontrolės reikalavimų patvirtinimo” 27 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius 2003 m. rugsėjo 30 d įsakymu Nr.ADV-263 patvirtino Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisykles.  Administracijos direktoriaus    2007 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu  Nr. ADV – 569 šios taisyklės patvirtintos nauja redakcija.

 

3. AUDITO    PROCESAS

                                             

3.1. ANKSTESNIO AUDITO  REZULTATAI

 

                      Audito metu nustatyta, kad  Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba 2001 metais atliko negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarčių sudarymo, laikymosi, nuomos mokesčio Kupiškio rajono savivaldybėje patikrinimą. Patikrinimo metu Savivaldybės administracijoje buvo nustatyti apskaitos pažeidimai, susiję su naudojamų patalpų, priklausančių Kupiškio rajono savivaldybei, nuomos mokesčio apskaita.  Nustatyta, kad Buhalterinės apskaitos tarnyba  nesilaikė tuo metu galiojusio 1992 m. birželio 18 d. patvirtinto Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. I- 2654 reikalavimų:

pažeidžiant  2 ir 9 straipsnių reikalavimus,  buhalterinę apskaitą, susijusią su nuomojamomis patalpomis,  tvarkė ne laiku ir netiksliai. Sąskaitos už patalpų nuomą išrašomos bei įtraukiamos į apskaitą  buvo  ne laiku ir ne tiksliai;

pažeidžiant 14 reikalavimus, buhalterinės apskaitos duomenys nebuvo pagrįsti inventorizacijos duomenimis. Tam tikrais atvejais  nebuvo sudaryti skolų sutikrinimo aktai.

Nustatyti tuo metu galiojusios Finansų ministerijos įsakymo Nr.61 patvirtintos Biudžeto išlaikomų įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos instrukcijos reikalavimų pažeidimai:

pažeidžiant 191 punkto reikalavimus, 1999- 2000 metais nebuvo vedama specialiųjų lėšų išlaidų (211 sąskaita) analitinė apskaita;

pažeidžiant 217 punkto reikalavimus – nebuvo vedama  specialiųjų lėšų pajamų (sąskaita 400) analitinė apskaita;

pažeidžiant 167 punkto reikalavimus, ne visada mokėjimai suvedami pagal kiekvieną naudotoją, pagal kiekvieną sąskaitą, neteisingai įrašyti nuomininkai, keičiami jų pavadinimai, nėra įsiskolinimų datų.

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė  2001 m. vasario 5 d. teikimu Nr.2 įpareigojo:

Ekonomikos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėją – vadovautis tuo metu galiojusio  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 298 straipsnio ir  Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registro įstatymo 7 straipsnio 2 dalies reikalavimais ir įregistruoti Nekilnojamo turto registre ilgalaikes nuomos ar panaudos sutartis, sudarytas ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui;

 Buhalterinės apskaitos tarnybos vyresniąją  buhalterę išrašant sąskaitas – faktūras vadovautis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, specialiųjų lėšų pajamų ir išlaidų  (mokesčio už nuomą) apskaitą tvarkyti  Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr.61 nustatyta tvarka.

 

Kontrolieriaus  nuomone, aplaidus buhalterinės apskaitos, susijusios su   mokesčio už patalpų nuomą  apskaita, tvarkymas 1999 – 2000 metais bei patalpų nuomos sutarčių  sudarymas nesivadovaujant Lietuvos Respublikos įstatymais, sudarė  sąlygas ir įtakojo nepakankamai tikslią ir teisingą negyvenamųjų pastatų nuomos sutarčių apskaitą   ir patalpų  neracionalų  naudojimą.  

 

 

3.2. PASTEBĖJIMAI DĖL TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO,

DISPONAVIMO IR APSKAITOS

 

Audito metu nustatyta, kad  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 906 „ Dėl buvusių Rusijos Federacijos kariuomenės objektų, esančių Lietuvos respublikos teritorijoje, paskirstymo ministerijos ir savivaldybėms” patvirtintu objektų paskirstymu  aerodromų statybos batalionas, karinė dalis 23206, esantis adresu Gedimino g., Kupiškio mieste, perduodama Kupiškio rajono savivaldybei, skiriant dalį teritorijos ir pastatų Krašto apsaugos ministerijai. Nutarimo 2 punktas nurodo, kad ministerijos ir savivaldybės, perėmusios šiame nutarime nurodytus objektus, turi nedelsdamos atlikti turto inventorizaciją.

Pastebėjimas. Minėtas nutarimas nenurodė konkrečiai, kurie pastatai perduoti Kupiškio rajono savivaldybei.

Kontrolieriaus tarnybai buvo pateiktas 1993 m. liepos 29 d. Kupiškio rajono valdybos sekretoriaus A.Buškos pasirašytas  potvarkis Nr.235 v, kuriuo   patvirtintas buvusio karinio dalinio Kupiškio mieste teritorijos ir objektų naudojimo planas. Vadovaujantis anksčiau minėtu Vyriausybės nutarimu ir sprendžiant  rajono gyventojų įdarbinimo problemą, Šio plano 3 punktu numatyta, kad buvusias kareivines ir štabą skirti Valstybinei akcinei siuvimo įmonei „Lelija”. Taip pat numatyta buvusią saugyklą ir daržovių sandėlį išnuomoti Ūkininkų sąjungai, maisto sandėlį išnuomoti rajono reguliavimo sferos organizacijoms, garažus išnuomoti rajono reguliavimo sferos organizacijoms, sporto salę, mechanines dirbtuves, sandėlį išnuomoti rajono organizacijoms pagal poreikį.

Taip pat Kontrolieriaus tarnybai buvo pateiktas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, atstovaujamos ministro L.Linkevičiaus ir Kupiškio rajono valdybos, atstovaujamo rajono valdytojo P.Gurklio 1994 m. sausio 7 d. protokolinis susitarimas, kuriuo Krašto apsaugos ministerijai tenka du pastatai Kupiškyje, Gedimino gatvėje, kurie neinventorizuoti, neturi tikslaus adreso. Viename iš jų anksčiau buvo įsikūręs karinio dalinio štabas, o kitame to dalinio parduotuvė. Kupiškio rajono valdybai tenka 27 pastatai Kupiškyje, Gedimino gatvėje, kurie taip pat neinventorizuoti. Anksčiau  juose buvo išsidėstę : karinio dalinio budinčiojo patalpa, kareivinės, sandėliai, lauko tualetas, vandenvietė, 2 maisto sandėliai, šeši atskiri garažai, daržovių sandėlis, atsarginių dalių sandėlis, sargybos patalpa, mechaninės dirbtuvės, sporto salė, kiaulidė, šiltnamis, daržinė, individualūs garažai, statybinių medžiagų sandėlis, traktorių garažas, kuro saugykla, pagalbinis sandėlis, šaudmenų sandėlis ir šaudykla.  Pagal šį protokolą abi šalys nurodytus statinius savo lėšomis inventorizuoja ir padaro teisinę registraciją Panevėžio inventorizacijos biure.

Kupiškio rajono valdytojas P.Gurklys 1994 m. vasario 28 d. potvarkiu Nr.39 , vadovaudamasis  minėtu protokoliniu susitarimu,  priskiria Kupiškio rajono valdybai –  buvusių kareivinių pastatą, kurio bendras naudingas plotas 2886,81 kvadratinio metro, inventorinis bylos numeris Nr.1187 bei eilę kitų pastatų, o Krašto apsaugos ministerijai priskiria  Valgyklą, kurios bendras plotas 823,80 kv. m ir štabą , kurio bendras plotas 395,2 kv. m.

Tačiau perdavimo aktas buvo surašytas tik 1998 m. liepos 16 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 13 d nutarimu Nr.870. Perdavimo  aktu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  įgaliotas asmuo Panevėžio apskrities viršininko pavaduotojas perdavė Kupiškio rajono savivaldybės tarybai nuosavybėn objektus su jiems priskirtais priklausiniais . Tame tarpe sandėlį, Gedimino g.korp.2a, kurio bendras plotas 158,9 kv. m. ir gyvenamąjį namą Gedimino g. Korp. Nr.2, kurio bendras plotas 2886,81 kv. m.

 

Kontrolieriaus tarnybai buvo pateikta 2000 m. kovo 14 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr.32  tarp rajono savivaldybės ir AB „Lelija”, kurios pagrindu  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  perduoda AB „Lelija” nuomos teise naudotis 3061,74 kv. m bendrojo ploto patalpas Kupiškio Gedimino g., korpusai Nr.2, Nr.2a siuvyklos veiklai 50 metų laikotarpiui. Šios sutarties  1.6 punktu nuomos terminas numatomas atgaline data  – nuo 1998 m. gruodžio 4 d. iki 2048 m. gruodžio 4 d.  

Tuo metu galiojusio  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 1998 m. gegužės 12d  įstatymo Nr. VIII-729  14  straipsnio 5 punktas  nurodė, kad Savivaldybių taryboms joms nuosavybės teise priklausantį turtą išnuomoja šio įstatymo nustatyta tvarka pagal Vyriausybės patvirtintus nuomos konkurso taisykles ir dokumentus.

Audito metu nustatyta, kad pažeidžiant tuo metu galiojusius  patvirtintus Negyvenamųjų pastatų bei nuomos atviro ir uždaro konkurso nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 8 d.  nutarimu Nr.448  bei Kupiškio rajono valdybos  1997 m. gruodžio 11 d.  sprendimo Nr. 150 reikalavimus, Savivaldybės administracija be konkurso  ilgalaikį turtą (negyvenamas  patalpas), kurių bendras plotas 3061,74 kv. metrai, esančias adresu Gedimino g. 53 b ( korpusas 2) ir  Gedimino  53 c ( korpusas 2a) išnuomojo  AB „ Lelija ”   50 metų laikotarpiui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr.448 5 punktas numatė galimybę, pasibaigus sutarties terminui, tęsti ( atnaujinti ne konkurso tvarka) sutartis su tais nuomininkais, kurie tvarkingai vykdė sutartyse numatytus įsipareigojimu, tačiau Kontrolierius negali patvirtinti, kad Kupiškio rajono savivaldybė  iki 2000 m. kovo 14 d. buvo sudariusi patalpų nuomos sutartį su AB „Lelija”, nes Savivaldybės administracija negalėjo pateikti nuomos santykius iki 1998 m. gruodžio 4 d. patvirtinančius dokumentus.

 Nesivadovaujant tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ( Žin. 1998,Nr.54-1492) 14 straipsnio 5 punkto reikalavimais,  patalpos esančios adresu  Gedimino 53 b ir 53 c,  išnuomotos be Savivaldybės tarybos  sprendimo.

 

 Audito metu Savivaldybės administracija Kontrolieriaus tarnybai pateikė Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Panevėžio filialo  pažymėjimą apie nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius ( butus, patalpas) ir teises į juos  išduotas 1998 m. gruodžio 3 d. Vadovaujantis šiuo pažymėjimu   Kupiškio rajono savivaldybės taryba , įmonės kodas 8868037,  nuosavybės teise valdo  Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius adresu  Gedimino 53 b.,  Kupiškis, kurių bendras plotas 2902,84 kvadratinio metro,  pastatų vidutinė rinkos vertė 895 265 Lt.

Pažymėjime nurodyta, kad statinio patalpų nuomininko ar panaudos gavėjo nėra

 

              Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius  nesivadovavo galiojančiais Lietuvos Respublikos  įstatymais  bei nevykdė Kontrolieriaus  2001 m. vasario 5 d. Teikimu Nr. 2  pateiktų rekomendacijų ir neužtikrino patalpų, esančių adresu Gedimino 53 b ir 53 c, Kupiškyje nuomininkų ar panaudos gavėjų  įregistravimo  Nekilnojamo turto registre.

                                           Pažeidžiant tuo metu galiojusius Vyriausybės nutarimais  patvirtintus Negyvenamųjų pastatų bei nuomos atviro ir uždaro konkurso nuostatus, Savivaldybės administracija be konkurso  ilgalaikį turtą išnuomojo AB”Lelija”.

                                           Nesivadovaujant tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo reikalavimais, patalpos  išnuomotos be Savivaldybės tarybos  sutikimo.

 

Patalpų, esančių adresu Gedimino 53 b ir 53 c nuomos sutartis su AB ”Lelija”  iki 2008 metų vasario 1 d. buvo kelis kartus keista. Keitėsi ir dalies  patalpų  naudotojai :

1.  Ši sutartis 2002 m. birželio 1 d. priedu prie  2000 m. kovo 14 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 32  pakeista ir patalpų plotas sumažintas iki 2103,92 kv. metro siuvyklos veiklai:  

1 aukšto bendras plotas – 985,76 kv. metro;

2 aukšto bendras plotas 959,26 kv. metro;

Kitos patalpos 1F 1/p bendras plotas – 158,90 kv. metro.

Patalpų perdavimo priėmimo 2002 m. birželio 1d. aktu  prie 2000 m. kovo 14 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr.321  AB ”Lelija” perdavė savivaldybei 957,82 kv. metro patalpas ( pastato 3 aukštas).

 

2. Negyvenamųjų patalpų 2000 m. kovo 14d. nuomos sutarties Nr.32 2002 m. birželio 1 d. priedo Nr. 1  2004 m. lapkričio 9 d. pakeitimu Nr.E10-30, AB ”Lelija” nuomos teise naudojasi 1945,02 kv. metrų bendrojo ploto patalpas siuvyklos veiklai:

1 aukšto bendras plotas – 985,76 kv. metro;

2 aukšto bendras plotas 959,26 kv. metro.

AB ”Lelija” perdavė savivaldybei patalpas , esančias Gedimino 53 c ( korpusas 2a) , kurių bendras plotas 158 ,90 kv. metro.

 

3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 12 d. sprendimu Nr.TS – 48  nuspręsta iš Savivaldybės administracijos balanso perduoti į rajono savivaldybės viešosios bibliotekos balansą patikėjimo teise valdyti negyvenamąsias patalpas buvusių kareivinių pastate , esančias adresu Gedimino g. 53 b, kurių bendras plotas 250 kv. metrų. Perduodamų patalpų  balansinė vertė 34 450 Lt, nusidėvėjimas 27 747 Lt, likutinė vertė – 6 703 Lt.

 

4. Vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9d. sprendimo Nr. TS 254 „ Dėl nuomos konkursų skelbimo” 2 punktu  2005 m. vasario 10 d. sudaryta nuomos sutartis Nr.E10- 8 su UAB ”Gridonas” ir patalpos, kurių bendras plotas 158,90 kv. metro išnuomojamos iki 2015 m. vasario 10 d. komercinei veiklai vykdyti.

 

5.  Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2007 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS – 203 sutiko nutraukti sutartį su  UAB „Gridonu” ir perduoti valstybės nuosavybėn  savivaldybės nuosavybės teise priklausantį negyvenamąjį pastatą – sandėlį Gedimino 53 c, kurio bendras plotas  – 158,90 kv. metro, likutinė vertė pagal 2007 m. spalio 1 d. būklę – 1183 litai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr.1429 šios patalpos perimtos valstybės nuosavybėn ir perduoti jį Aplinkos apsaugos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

                Kontrolieriaus tarnybai Valstybės įmonės Registrų centras  audito metu išduotose pažymose nurodoma, kad  statiniai adresu Gedimino 53 b ir 53 c įregistruoti kaip Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybė nuo 1998 m. gruodžio 13d vadovaujantis 1998 m. lapkričio 12 d. Perdavimo priėmimo aktu, Savivaldybės mero 1998 m. lapkričio 25 d. potvarkiu   Nr.410.   Daiktinės teisės į Savivaldybei priklausantį turtą perdavus minėtas  patalpas naudotojams patikėjimo teise ar nuomos būdu neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

 

                      Nesivadovaujant Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo 11 straipsnio 2 punkto  reikalavimais Viešoji biblioteka neįregistravo daiktinių teisių  į savivaldybės turtą, valdoma patikėjimo teise, nekilnojamo turto registre.

                      Nesivadovaujant minėto įstatymo 11 straipsnio 7 punkto reikalavimais AB” Lelija”, UAB „Gridonas”  neįregistravo daiktinių teisių į savivaldybės turtą,  valdomą nuomos pagrindais, nekilnojamo turto registre.

 

 

 

Kontrolierius nustatė, kad pažeidžiant Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr.1250 „ Dėl pripažinimo  nereikalingu arba netinkamu naudoti ) negalimu naudoti valstybės ir savivaldybių  turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  reikalavimus,  patalpos Gedimino 53 b perduotos panaudos pagrindais Kupiškio viešajai bibliotekai, patalpos Gedimino 53 c išnuomotos UAB ”Gridonas” ir vėliau  perduotos Valstybės nuosavybėn  nebuvo pripažintos Savivaldybei nereikalingos arba netinkamos ( negalimos) naudoti.

 

Audito metu nustatyta, kad  negyvenamųjų patalpų, adresu Gedimino 53b ir 53 c nuomos santykiai su AB „Lelija”  nuo 1998 metų gruodžio 4 d.  iki 2008 metų vasario  1d. Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje  neatvaizduojami.  Tokiu būdu pažeidžiami Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto reikalavimai, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

Negyvenamųjų patalpų 2000 m. kovo 14 d.  nuomos sutarties  1.3 punkte nurodoma, kad nuomos mokestis  nustatomas 0,86 Lt per mėnesį. Sutarties 1.6 punkte nurodoma, kad nuomos terminas nustatomas  nuo 1998 m. gruodžio 4 d. iki 2048 m. gruodžio 4 d.  Tačiau nuomos mokestis iki audito pradžios  Savivaldybės administracijoje nebuvo skaičiuojamas. Iki 2008 metų vasario 1d. AB „Lelija”  nesumokėtas  nuomos mokestis Kontrolieriaus tarnybos duomenimis sudarytų iki 258 222 Lt. Savivaldybės administracijos metinėje formoje Nr.6 „Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m. sausio 1 d. ataskaita”  debetinis įsiskolinimas už patalpų nuomą parodytas tik 22 771 Lt.  Skolininkų sąraše AB „Lelija” skola už patalpų Gedimino 53 b ir 53 c  nuomą nenurodyta. 

Vadovaujantis tuo metu galiojusio 1997 m. gegužės 22 d. Įsakymu Nr. 153/45  patvirtintos negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos kainos skaičiavimo tvarkos reikalavimais patalpų nuomininkams žemės sklypai ( jų dalis proporcinga negyvenamojo pastato išnuomotai daliai), kurie pagal pastatų inventorizavimo duomenis priklauso šiems pastatams, išnuomojami ne aukciono tvarka. Žemės nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.  Audito metu nustatyta, kad  sutarties sudarymo metu žemė po nuomojamais pastatais nebuvo inventorizuota ir  AB „Lelija” iki šiol nenuomoja žemės, esančios po  nuomojamais  pastatais bei nemoka į Savivaldybės biudžetą žemės nuomos ar naudojimosi  mokesčio.

Minėtoje tvarkoje nurodoma, kad  jei nuomininkas  nesumoka mokesčių sutartyje nustatytu laiku, jis moka delspinigius – 0,2 procento priskaičiuotos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.  Nesivadovaujant minėtais reikalavimais  AB „Lelija” nebuvo skaičiuojami delspinigiai dėl nemokamo  patalpų nuomos mokesčio.

                      Savivaldybės  2000 m. kovo 14 d. nuomos  sutartis Nr. 32 su AB „Lelija”  sudaryta nesivadovaujant  tuo metu galiojusios negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos kainos skaičiavimo tvarkos reikalavimais, nesudarytas negyvenamųjų patalpų perdavimo priėmimo aktas. 

 

2000 m. kovo 14 d.  nuomos  sutarties 2.2 punkte  nurodoma, kad nuosavomis lėšomis Nuomininko atliktas kapitalinis remontas, kurio sąnaudos šios sutarties pasirašymo dieną sudaro 685 000 Lt yra įtraukiamos į patalpų nuomos mokesčius. Toliau nurodoma, kad minėtų kapitalinių remontų lėšos, kurios įskaitomos į nuomos mokestį turi būti pagristos Nuomotojui  pateikta atitinkama dokumentacija.

Pastebėjimas. Sutartyje nenurodyta konkrečiai, kuriam pastatui panaudotos minėtos  kapitalinio remonto lėšos: Gedimino 53 b ar Gedimino 53 c. 

Audito metu nustatyta, kad pastatų  vertė  minėto kapitalinio remonto suma 685 000 Lt nepadidinta ir Savivaldybės administracijos 2008 m. finansinėje atskaitomybėje neatvaizduota, Nekilnojamojo turto registre neužregistruota.

 

 

Savivaldybės administracija viso audito metu negalėjo pateikti sutartyje numatytus pateikti  privalomus dokumentus, kurie patvirtintų kapitalinio  remonto sąnaudas. Tik pateikus audito ataskaitos projektą, kontrolieriaus tarnybai buvo pateikta „Pažyma  apie UAB „ Lelija” atliktus statybos – montavimo darbus Kupiškio m. pastate Gedimino g.50-3a” ir  1993 -1995 metais atliktų statybos – montavimo darbų, medžiagų nurašymo aktų kopijos. Pažyma Savivaldybės administracijoje, kaip to reikalaujama, neregistruota. Šioje pažymoje atliktų darbų suma  710313,66 Lt, tačiau iš jų 7992 Lt suma nepagrįsta  statybos – montavimo darbų atlikimo dokumentais, į kai kuriuos aktus įtrauktos materialinės vertybės ( surenkami stalai, spintos, elektriniai šildytuvai, šviestuvai, žaliuzi, kiliminė danga), kurios negali būti įtrauktos į  patalpų kapitalinio remonto sąnaudas.

 Savivaldybės administracijos direktorius 2008 m. kovo 3 d. paaiškinamajame rašte Nr. S1- 404(9.8)  Kontrolieriaus tarnybai nurodė, kad patalpų nuomos mokesčio užskaitymas buvo vedamas Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje. Tačiau  Kontrolierius negali patvirtinti, kad tokia apskaitos forma yra patvirtinta Savivaldybės administracijoje. Vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu   Nr. ADV- 982   patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentų registro sąrašu bei administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 6d. įsakymu Nr.IVL – 53 patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos 2008 metų dokumentacijos planu  tokie žiniaraščiai  Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje nevedami ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo reikalavimais bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos archyvų departamento prie Lietuvos respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus  nearchyvuojami ir netvarkomi.

Administracijos direktoriaus  2007 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ADV – 410 patvirtintoje apskaitos politikos Buhalterinės apskaitos tarnybos ūkinių operacijų apskaitos registrų sąraše nurodyta, kad Buhalterinės apskaitos tarnyba veda specialiųjų lėšų ( tame tarpe už patalpų nuomą) analitinės apskaitos žiniaraštį bei  memorialinį orderį Nr.6 – atsiskaitymų su įvairiomis organizacijomis kaupiamąjį žiniaraštį.

Savivaldybės administracijos 2008 m. sausio 21 d. metinėje  Formos Nr.6 „Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2008 m. sausio 1 d. ataskaita”  115 eilutėje, kurioje parodyti sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas,  metų pabaigoje esančioje 153 350  Lt  sumoje nuomininkų lėšomis atliktų pastatų rekonstrukcijos darbų įsiskolinimas, dengiamas kas mėnesį lygiomis dalimis, užskaitant kaip mokestį už patalpų nuomą sudarė 78 654 Lt.  Memorialinio  orderio Nr.6 duomenimis kreditinį įsiskolinimą 2008 m. sausio 1d. sudarė UAB „Bočiupis” -1974,19 Lt, UAB „Dogrima” -28166,68 Lt, UAB „Kupiškio alus”-33877,17 Lt, UAB „Bronlina” -14635,18 Lt.  Memorialiniame orderyje kreditiniai skoliniai santykiai su  AB „Lelija”  neatvaizduoti.

Kontrolierius negali patvirtinti, kad patalpų  nuomininkų lėšomis atliktų pastatų rekonstrukcijos darbų vertės įskaitomos į patalpų nuomos mokestį  vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais, nes  Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu nr.1K-405 patvirtintos Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklės  nenumato tokių buhalterinių operacijų  apskaitos,  Savivaldybės  administracijos direktoriaus patvirtintoje  apskaitos politikoje  tokie įskaitymai Savivaldybės administracijoje taip pat nėra numatyti.

 

 Vadovaujantis Savivaldybės administracijos apskaitos  dokumentų duomenimis, Kontrolierius negali patvirtinti, kad  patalpų Gedimino 53 b ir 53 c nuomos santykiai su AB” Lelija”  nuo 1998 m. gruodžio 4 d. įstatymų nustatyta tvarka apskaitomi Savivaldybės administracijoje ir  atvaizduoti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2008 m. sausio 1d.  finansinėje atskaitomybėje ir balanse.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3d. nutarimu Nr. 719 patvirtintų  Inventorizavimo taisyklių 55 p. reikalavimais, atskiri inventorizavimo  sudaromi inventorizuojant išsinuomotą, nuomojamą, turtą. Kupiškio savivaldybės administracijoje išnuomotas turtas, pažeidžiant reikalavimus, inventorizuojamas drauge su kitu ilgalaikiu nekilnojamu turtu.

Minėtų taisyklių 21 punkto nuostatos nurodo, kad kai atlikti pastatų ir statinių rekonstravimo darbai, kurie apskaitoje neatvaizduoti, inventorizavimo komisija, remdamasi atitinkamais dokumentais turi apskaičiuoti šio turto įsigijimo vertės padidėjimo arba sumažėjimo sumą ir padarytų pakeitimų duomenis įrašyti į inventorizavimo aprašą. Administracijos direktoriaus įsakymais kasmet tvirtinama inventorizacijos komisija iki 2008 metų atliekant  nekilnojamojo turto inventorizaciją  nepatikslino pastatų esančių Gedimino 53 b ir 53 c  vertės  685 000 Lt , kuri nurodyta sutartyje su AB „Lelija”, kaip atlikto kapitalinio remonto suma, kuri  galėtų būti užskaitoma į mokestį už patalpų nuomą.  Inventorizacijos komisija neatliko ir  AB ”Lelija”  skolų, susijusių su šių patalpų nuoma,  inventorizacijos.

Savivaldybės administracijos direktorius  minėtame paaiškinamajame rašte nurodė, kad AB „ Lelija” siuvimo cechas minėtame pastate veikia nuo 1993 metų. Tai dar kartą parodo, kad  Savivaldybės administracija nesiėmė pakankamai priemonių, kad įteisintų  AB „Lelija” naudojimąsi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiomis negyvenamosiomis patalpomis.

Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius nevykdė rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. TS- 245 patvirtintų Turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir apskaitos taisyklių 46.1 punkto reikalavimų ir neparuošė Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl turto duomenų pakeitimo ( tikslinimo) ir nepateikė Buhalterinės apskaitos tarnybai

 

Už informacijos apie ilgalaikį nekilnojamąjį turtą kaupimą, sisteminimą ir perdavimą Buhalterinės apskaitos tarnybai atsakingas Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius.

 

Kontrolierius nustatė, kad iki 2008 metų vasario  mėnesio Savivaldybės administracija, nesivadovaudama Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministerijos ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1997 05 22 įsakymu Nr.153/45 ( galiojo iki 2002 -10-05 ) 1 punktu patvirtintos Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos kainos skaičiavimo tvarkos 18 punkto reikalavimais, nuomininkams, kurie negyvenamąsias patalpas nuomojo ilgiau kaip vieną kalendorinį pusmetį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintos Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinės sutarties 3 punktu nuomininkams, kurie turtą nuomoja ilgiau kaip vienerius metus, laikydamasi nustatytų terminų neperskaičiuodavo nuomos mokesčio.

Be to,  paskaičiuotas nuomos mokestis neatitinka Vyriausybės nutarimais ir rajono valdybos  patvirtintos patalpų nuomos mokesčio skaičiavimo formulės.

 

Vyriausybės nutarimais ir

Kupiškio rajono valdybos  1997-12-11 sprendimu Nr.150 ”Dėl rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos skaičiavimo tvarkos patvirtinimo” nustatyta formulė

 Kontrolieriaus tarnybai pateikta pradinės nuomos kainos buvusių kareivinių teritorijoje esamų pastatų  skaičiavimo formulė

 

            

 N=     , kur

N – negyvenamojo pastato ar patalpos 1 kv. metro bendrojo ploto pradinė metinė nuomos kaina;

L – neindeksuota išnuomojamojo negyvenamojo  pastato likutinė vertė (likutinė balansinė vertė pagal 1990 m. būklę atsižvelgus į nusidėvėjimo dydį iki nuomos mokesčio apskaičiavimo  mėnesio)

I – statistikos departamento bendras statybos kainų indeksas skelbtas    (galiojantis) pastato ar patalpos nuomos kainos skaičiavimo mėnesio pradžioje.

K- koeficientas , kuris lygus 0,2 išnuomojant pastatus ar patalpas kitais atvejais

P- išnuomojamo pastato bendrasis plotas ( kv. metrais)

K – koeficientas patalpoms, esančioms rūsiuose, palėpėse -0,8

K – koeficientas nuomojamų patalpų padėčiai name ( aukštingumui) įvertinti – 1,3

K – koeficientas vietovės komerciniam patrauklumui įvertinti.                                   

 

 N = , kur

N- pradinė 1 kv. metro bendro ploto nuomos kaina ;

L-  komisijos nustatyta vertė;

K- koeficientas, kuris lygus 0,2

P- išnuomojamo pastato bendras plotas kv. metrais

 

Nustatyta, kad Panevėžio apskrities administracijos 1998 m. lapkričio 12 d.  perdavimo priėmimo aktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuosavybėn perduotų objektų su priklausiniais sąrašas  nesutampa su patalpų sąrašu, kurioms nuomos mokesčio paskaičiavimus, pateikė tuo metu  buvusi  Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir komunalinio ūkio  skyriaus vedėja.

 

Eil.

Nr.

Pagal 1998 m. lapkričio 12 d. perdavimo aktą

1995 m. spalio 12 d.

Ekonomikos ir komunalinio ūkio vedėjos paskaičiavimai

Pastatų įkainojimo komisijos nustatytos rinkos kainos

1995-10-12 aktu, Lt

Pavadinimas

Bendras plotas (kv.m)

Pavadinimas

plotas

Kaina 1 kv.m., Lt

1.

Sandėlis, Korp.Nr.2a

99,57

NEPASKAIČIUOTA

NENUSTATYTA

2.

Gyvenamasis namas korp.Nr.2

2886,81

NEPASKAIČIUOTA

NENUSTATYTA

3.

Garažas korp. Nr.12

485,04

Korpusas Nr.12

485,04

0,86

NENUSTATYTA

4.

Garažas

Korp. Nr.11

974,97

NEPASKAIČIUOTA

NENUSTATYTA

5.

Garažas, korp.Nr.13

1177,55

Korpusas Nr.13

1177,55

0,85

60000

6.

Garažas, korp. Nr.9

522,51

NEPASKAIČIUOTA

28000

7.

Garažas korp.Nr.10

696,31

Korpusas Nr.10

696,31

0,84

NENUSTATYTA

8.

Įstaiga korp.Nr.16

81,60

Korpusas Nr.16

81,60

0,86

4200

9.

Rūsys korp.Nr.15

288,79

Korpusas Nr.15

288,79

0,87

15000

10.

Sandėlis korp.Nr.8a

334,69

Korpusas Nr.8a

334,69

0,85

17000

11.

Sandėlis korp.Nr.8b

327,51

Korpusas Nr.8b

327,51

0,86

17000

12.

Mechaninės dirbtuvės korp.Nr.17,Nr.18,Nr.19

680,4

Korpusas Nr17

Korpusas Nr.18

Korpusas Nr.19

 

52,84

 

324,99

 

302,57

0,88

 

0,82

 

0,88

2800

 

16000

 

16000

13.

Garažas korp.Nr.14

564,63

NEPASKAIČIUOTA

NENUSTATYTA

 

 Atsižvelgiant į minėtus neatitikimus tuo metu galiojusiems Vyriausybės nutarimams (pastatams Gedimino 53 b ir 53 c komisija nenustatė  rinkos kainos, Ekonomikos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja nepateikė  šioms konkrečioms patalpos pradinės nuomos paskaičiavimo), Kontrolierius negali patvirtinti , kad nuomos kaina AB ”Lelija” paskaičiuota vadovaujantis tuo metu galiojusiais  norminiais aktais.

Kitų patalpų, išskyrus esančių Gedimino 53 b ir 53 c,  nuomos santykiai nebuvo šio audito tikslas, todėl kontrolierius nenagrinėjo Savivaldybės administracijos  nuomos pagrindais suteiktų patalpų kitiems juridiniams asmenims santykių teisėtumo. Tačiau yra rizika, kad  ir kitos patalpos, esančios buvusiame kariniame dalinyje, buvo išnuomotos pažeidžiant tuo metu galiojusius Vyriausybės nutarimus.

Audito metu nustatyta, kad nesutampa  Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos tarnyboje  vedamoje  patalpų , esančių Gedimino g. 53 b Ilgalaikio turto kortelėje nurodytas bendras plotas ( 2902,80 kv. metro)  su plotu, nurodytu Nekilnojamo turto registro pažymoje ( 2902,84 kv. metro). Skirtumas – 0,04 kv. metro.  Ilgalaikio turto kortelėje nuo 2004 m. vasario 24 d. neteisingai parodytas bendrasis plotas ( nesumažintas  250 kv. metrais,  kuris  perduotas patikėjimo teise valdyti Viešajai bibliotekai).

Audito metu nustatyti pažeidimai rodo, kad Savivaldybės administracijoje neveiksmingos ilgalaikio nekilnojamojo turto nuomos apskaitos sričių išankstinės, einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės procedūros, kadangi nebuvo užtikrinta finansinių operacijų paruošimo, tinkamo ir laiku atliekamo vykdymo bei jų atlikimo teisėtumo kontrolė. Netinkamai valdomas bei apskaitomas turtas sąlygojo neteisingos informacijos 2008 metų finansinėje atskaitomybėje pateikimą.

 

Finansų kontrolės procedūros nekilnojamojo turto ir patalpų nuomos apskaitoje Savivaldybės administracijoje neveiksmingos.

Nustatyti trūkumai nekilnojamojo turto nuomos apskaitos srityje parodė, kad atsakingi darbuotojai nepilnai vykdė savo funkcijas, administracijos vadovybė neužtikrino, kad Savivaldybės turtas būtų naudojamas pagal paskirtį, teisėtai ir ekonomiškai, ir kad šioje srityje nesukurta tinkama ir efektyvi vidaus kontrolės sistema

 

                      2008 m. sausio 31 d. laikraščio „ Kupiškėnų mintys”  straipsnyje „Dėl „Lelijos” kryžiuojasi politikų ietys” paminėta, kad „statybos įmonės savininko P.Gurklio biuras jau apie dešimt metų yra „Lelijai” išnuomotoje  patalpose”. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus darbuotojai negalėjo pateikti informacijos apie AB „ Lelija” išnuomotų patalpų  subnuomą P.Gurklio firmai.

                      Savivaldybės kontrolierė kartu su Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus atstove, Kupiškio viešosios bibliotekos atstove, AB „Lelijos” atstove  atliko AB „Lelija” išnuomotų  patalpų, esančių adresu Gedimino 53 b, apžiūrą vietoje. AB „Lelija” atstovė atsisakė atrakinti ir parodyti antrame aukšte esančias patalpas, kurios sudaro 56,87 kv. metro. Todėl kontrolierius negali patvirtinti, kad šios patalpos yra naudojamos  nuomos sutartyje numatytai siuvyklos veiklai ir kad patalpos nėra suteiktos P.Gurklio firmai. AB „Lelija” atstovė teigė, kad per 10 metų niekas iš savivaldybės nėra buvęs apžiūrėti išnuomotų patalpų.

Audito metu nustatyta, kad  P.Gurklio firma internetinėse svetainėse (pvz.www.infoplius.lt) nurodo įmonės adresą Gedimino 53 a, Kupiškis.  Savivaldybės administracijos duomenimis patalpos, esančios adresu Gedimino 53 a pagal 1995 m. liepos 11 d. nuomos sutartį išnuomotos M.Vaicekausko individualiai įmonei „Sakočiai”,  pagal 1997 m. lapkričio 14 d. subnuomos sutartį -R.Katelytės individualiai įmonei, pagal 2001 m. rugpjūčio 16 d.  subnuomos sutarties pakeitimą – V.Kėdainio individualiai įmonei. P.Gurklio firmai patalpos adresu 53 a nebuvo išnuomotos ar subnuomotos.

                                           Savivaldybės administracija išnuomotų patalpų inventorizaciją atlieka formaliai, neįvertina patalpų būklės vietoje.

                                           Savivaldybės administracija  nekontroliuoja, ar nuomininkai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir patalpas naudoja  sutartyje numatytai veiklai vykdyti, ar neperduoda patalpų  kitiems naudotojams be Savivaldybės tarybos sutikimo.

                                                                

                     

 

IŠVADOS , REKOMENDACIJOS

 

IŠVADOS

 

Savivaldybės administracija nepakankamai efektyviai valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybės nekilnojamu turtu  adresu Gedimino 53 b ir 53 c, kuris  perduotas  kitiems subjektams nuomos, o vėliau dalis turto ir patikėjimo teisės pagrindais, todėl yra rizika, kad  ir kitas turtas gali būti valdomas ir naudojamas netinkamai.

Negalime patvirtinti, kad nekilnojamasis turtas, esantis adresu Gedimino 53 b ir 53c  buvo perduotas AB” Lelija” teisėtai, nes sprendimai dėl turto perdavimo kitiems subjektams nuomos pagrindais Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka nepriimti.

Savivaldybės administracija negalėjo finansiniais dokumentais  pagrįsti, kodėl apskaitos registruose ir finansinėje atskaitomybėje neparodytas neskaičiuojamas patalpų nuomos mokestis iš AB „Lelija, kuri nuomos pagrindais naudojosi patalpomis, esančiomis adresu Gedimino 53 b ir 53 c nuo 1998 m. gruodžio 4 d.

Savivaldybės administracija negalėjo finansiniais dokumentais pagrįsti, kad nuomos sutartyje su AB „Lelija” numatytos nuosavomis lėšomis Nuomininko atlikto kapitalinio remonto sąnaudos 685 000 Lt yra įtraukiamos į patalpų nuomos mokesčius.

 Savivaldybės administracijos  vadovybė neužtikrino, kad Savivaldybės turtas būtų naudojamas  pagal paskirtį, valdomas ekonomiškai, darbuotojai  nepilnai vykdė savo funkcijas, kad išnuomotas turtas būtų teisiškai ir teisingai apskaitytas.

Savivaldybės administracijoje nenustatytos finansų kontrolės priemonės, kurios užtikrintų, kad Savivaldybės turtas, perduotas nuomos pagrindais, būtų valdomas vadovaujantis teisės aktais. Vidaus kontrolė silpna.

Negalime pasakyti, kad 2008 m. sausio 1d. balanse visas turtas atvaizduotas teisingai.

Negalime pasakyti, kad 2008 m. sausio 1 d. Formoje Nr.6 teisingai atvaizduotas  debetinis ir kreditinis įsiskolinimas

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 d  1 p ir 7 straipsnio 3 p., asignavimų valdytojas yra atsakingas už jam paskirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, už buhalterinės apskaitos organizavimą, finansinės atskaitomybės rengimą ir pateikimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus,

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį ir Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių  20.2 punktą, už buhalterinių įrašų teisingumą, už visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą atsako įstaigos vyriausiasis buhalteris.

Siekiant užtikrinti Savivaldybės ilgalaikio nekilnojamojo turto nuomos apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, finansinių ir kitų ataskaitų duomenų tikslumą ir teisingumą, savivaldybės administracijos direktoriui   rekomenduojame  imtis  neatidėliotinų priemonių , kurios užtikrintų:

visų ūkinių įvykių ir įvykusių ūkinių operacijų  įtraukimą į apskaitą, tikslių ir teisingų likučių finansinėse ataskaitose pateikimą;

kad inventorizacijos metu butu inventorizuojamos skolos ir ilgalaikis turtas perduotas nuomos pagrindais pagal jos gavėjus;

kad Savivaldybės turtas perduotas naudotis pagal patikėjimo teise, panaudos ir nuomos sutartis būtų registruojamas Nekilnojamo turto registre;

kad nuomos sutartis su AB” Lelija” dėl sutartinių sąlygų neatitikimo  galiojantiems teisės aktams  būtų peržiūrėta ir papildyta;

kad  būtų priimti sprendimai, vadovaujantis norminiais aktais, dėl pastato  Gedimino 53 b vertės padidinimo  AB „Lelija” lėšomis atlikto patalpų remonto  ir perskaičiuotas su tuo susijęs pastato nusidėvėjimas.

kad būtų inicijuojamas  Savivaldybės tarybos sprendimas dėl nuomos sutartyje numatytų remonto lėšų   685 000 Lt  įtraukimo į nuomos mokestį;

kad  būtų juridiškai sutvarkyta valdymo ir naudojimosi teisė į valstybinę žemę, esančią po pastatu  Gedimino g.53 b, kurioje patalpomis naudojasi AB „Lelija”, bei nemoka žemės nuomos mokesčio.

kad  teisės aktų nustatyta tvarka  būtų perduota bei  įforminta teisė kitiems subjektams (P.Gurklio firmai) nuomos pagrindais naudotis patalpomis adresu Gedimino 53 b.

9.    Spręsti atsakingų darbuotojų atsakomybės klausimą dėl audito metu nustatytų teisės      

       aktų pažeidimų, klaidų ir neatitikimų.

 

Apie rekomendacijų vykdymą prašome informuoti Kontrolieriaus tarnybą raštu  iki š.m. liepos  21  d. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                 Vilma Mažeikienė

 

SUSIPAŽINAU:

Savivaldybės administracijos direktorius                                  Žilvinas Aukštikalnis

 

Savivaldybės administracijos Ekonomikos

 ir turto valdymo skyriaus vedėja                                               Marijona  Pečkuvienė

 

Savivaldybės administracijos

 Buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja                                    Genė  Knizikevičienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“