Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2008 m. kovo 17 d. Ataskaita dėl Kupiškio rajono savivaldybės trumpalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

ATASKAITA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  TRUMPALAIKĖS PASKOLOS
ĖMIMO GALIMYBIŲ VERTINIMO

2008 m. kovo 17 d. Nr. K4-1
Kupiškis

 Vadovaudamasi Kupiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 5 d.  raštu Nr. S1-399(9.10), Kupiškio rajono  savivaldybės  kontrolierė Vilma Mažeikienė  atliko Kupiškio rajono savivaldybės  trumpalaikės   paskolos ėmimo galimybių vertinimo auditą.
 Audito tikslas – nustatyti, ar Kupiškio rajono savivaldybė turi  galimybę imti iš  Finansų ministerijos  iki 800  tūkst. Lt trumpalaikę  paskolą, neviršydama teisės aktais nustatytų skolinimosi rodiklių.
 Audito objektas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, identifikavimo kodas – 188774975.
  Adresas: Vytauto g. 2, 10115 Kupiškis.
  Steigėjas: Kupiškio rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas  – 188680375.
Audituojamas laikotarpis : 2008  m.
Auditas atliktas 2008 m. kovo 6 – 17 d.
Audituojamu laikotarpiu atsakingais dirba: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi – Žilvinas Aukštikalnis, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja – Nijolė Jaruševičienė. Patikrinimas atliktas jiems žinant.
Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovautasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su paskolos gavimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai  ir kad  visi  pateikti  dokumentai  yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
 Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin.,2007, Nr.132-5356 ) 12 straipsnio 1 dalis nustato šiuos savivaldybės skolinimosi limitus:
  – savivaldybės skola negali viršyti 35 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
  – metinio savivaldybės  grynojo  skolinimosi  suma negali viršyti 20 procentų, iš jų metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 10 procentų  patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
  – grąžintina tais kalendoriniais metais savivaldybių paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 20 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
   – savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 5 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų).
Aukščiau minėto  įstatymo 13 straipsnio 4 punktas nurodo, kad į skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos (įskaitant ir trumpalaikes beprocentes paskolas, suteiktas iki 2004 m. balandžio 1 d.) laikinam pajamų trūkumui padengti.
 Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu   ( Žin., 2005, Nr.116-4203)  15 punktas nurodo, kad  Finansų ministerija iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto apyvartos lėšų savivaldybėms gali teikti trumpalaikes paskolas laikinam pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų.
         Minėto nutarimo 16 punktas nustato, kad už  suteiktas paskolas savivaldybės moka 1 procento metines palūkanas.
         Trumpalaikė paskola gali būti suteikta tik  iki biudžetinių metų pabaigos. Suteikiama paskola yra tikslinė.
 Trumpalaikė paskola  savivaldybei neteikiama, jeigu savivaldybės biudžetas nepatvirtintas.
  Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. TS- 29 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto” patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžetą – 56 778,9 tūkst.Lt.
 Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo  4, 5, 6 priedėliais  ir aukščiau minėtu Savivaldybės  tarybos  2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.TS-29 nustatyta, kad iš valstybės biudžeto Kupiškio rajono savivaldybės  biudžetui skirta   26653,9  tūkst.Lt specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų:
  – 7182,7 tūkst.Lt – lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)  funkcijoms atlikti;
 – 14497  tūkst.Lt – mokinio krepšeliui finansuoti;
  – 4701 tūkst.Lt – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti.
  Įstatymo 8 priedėliu nustatyta, kad iš Savivaldybės biudžeto grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacija  2008 metais sudaro 1689 tūkst. Lt.
  Pagal Savivaldybės  administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos Nijolės Jaruševičienės pateiktus  duomenis  apie  Savivaldybės  biudžeto pajamų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti trūkumą   2008 m. kovo 1d. būklę, Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metais  negautų pajamų suma –  214,8 tūkst. Lt ( Finansų ministerijos prognozė buvo 22035 tūkst. Lt, įvykdyta – 21820,2 tūkst. Lt).
 Kupiškio rajono savivaldybei 2008 metų sausio – vasario mėnesių pajamų savarankiškosioms funkcijoms Finansų ministerijos prognozė yra 4873,8 tūkst. Lt. Faktiškai gauta – 3446,1 tūkst. Lt. Negauta  – 1427,7 tūkst. Lt.
 Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų I pusmečio visų biudžeto pajamų planas yra 27994,1 tūkst. Lt, išlaidų planas – 30013,7 tūkst.Lt. Išlaidoms padengti  susidaro 2019,6 tūkst. Lt trūkumas. Įvertinus kasos apyvartos lėšų likutį 2008 m. sausio 1 d., kuris sudaro 1098 tūkst. Lt, Savivaldybės biudžeto pajamų  trūkumas sudaro  921,6 tūkst. Lt.
  Kupiškio rajono Savivaldybė 2007 metais neturėjo skolinių įsipareigojimų dėl trumpalaikių paskolų paėmimo laikinam pajamų trūkumui padengti.
  Savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo projekte nurodytų Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti  ( 610 tūkst.Lt) ir Socialinio draudimo įmokoms mokėti ( 190 tūkst. Lt) reikalinga trumpalaikė paskola laikinam pajamų trūkumui padengti iki 800 tūkst. Lt. Pažymėtina, kad sprendimo projekte numatyta,  jog paskola tikslinė ir  Savivaldybės taryba įgalioja  Administracijos direktorių pasirašyti  trumpalaikės paskolos sutartį su Finansų ministerija.
 Už suteiktą paskolą Savivaldybė mokėtų iki 667 Lt per mėnesį metinių palūkanų. Savivaldybės 2008 metų biudžete yra numatytos lėšos mokėti palūkanas.
 IŠVADA:
  Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų trūkumo rodikliai  leidžia Savivaldybei imti iki 800 tūkst.Lt trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti .
  Pastabas dėl išvadoje pateiktų duomenų  ar išvadų  Kontrolieriaus tarnybai  prašome pateikti iki 2008 m. kovo 24 d.    
Savivaldybės kontrolierė                                                                                Vilma  Mažeikienė
SUSIPAŽINOME:
Kupiškio  rajono  savivaldybės                                                                                                         administracijos direktorius                                                                            Žilvinas  Aukštikalnis       
  
Finansų  ir biudžeto  skyriaus vedėja                                                              Nijolė  Jaruševičienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“