Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2008 m. kovo 17 d. Ataskaita dėl Kupiškio rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

ATASKAITA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  ILGALAIKĖS PASKOLOS
ĖMIMO GALIMYBIŲ VERTINIMO

2008 m. kovo 17 d. Nr. K4-2
Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Kupiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 12 d.  raštu Nr. S1-414 (9.10), Kupiškio rajono  savivaldybės  kontrolierė Vilma Mažeikienė  atliko Kupiškio rajono savivaldybės  ilgalaikės  paskolos gavimo  galimybių vertinimo auditą.
 Audito tikslas – nustatyti, ar Kupiškio rajono savivaldybė turi  galimybę imti iš  kredito įstaigų iki 2 mln.. Lt paskolą, neviršydama teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų.
 Audito objektas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, identifikavimo kodas – 188774975.
  Adresas: Vytauto g. 2, 10115 Kupiškis.
  Steigėjas: Kupiškio rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas  – 188680375.
Audituojamas laikotarpis : 2008  m.
Auditas atliktas 2008 m. kovo 12 – 17 d.
Audituojamu laikotarpiu atsakingais dirba: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi – Žilvinas Aukštikalnis, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja – Nijolė Jaruševičienė. Patikrinimas atliktas jiems žinant.
Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovautasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su paskolos gavimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai  ir kad  visi  pateikti  dokumentai  yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
 Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin.,2007, Nr.138-5267 ) 12 straipsnio 1 dalis nustato šiuos savivaldybės skolinimosi limitus:
  – savivaldybės skola negali viršyti 35 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
  – metinio savivaldybės  grynojo  skolinimosi  suma negali viršyti 20 procentų, iš jų metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 10 procentų  patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
  – grąžintina tais kalendoriniais metais savivaldybių paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 20 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
   – savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 5 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų).
Aukščiau minėto  įstatymo 12 straipsnio 2 punktas nurodo, kad savivaldybėms, vykdančioms projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, šiems projektams vykdyti  nustatomas papildomas 18 procentų skolos limitas, iš jų 10 procentų limitas – avansiniam šių projektų finansavimui. 
 Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. TS- 29 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto” patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžetą – 56 778,9 tūkst.Lt.
 Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo  4, 5, 6 priedėliais  ir aukščiau minėtu Savivaldybės  tarybos  2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.TS-29 nustatyta, kad iš valstybės biudžeto Kupiškio rajono savivaldybės  biudžetui skirta   26551,7  tūkst.Lt  specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų:
  – 7182,7 tūkst.Lt – lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)  funkcijoms atlikti;
 – 14497  tūkst.Lt – mokinio krepšeliui finansuoti;
  – 4701 tūkst.Lt – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (iš jų 851 tūkst. Lt – melioracijai);
 –  171 tūkst.Lt – specialios tikslinės dotacijos Savivaldybės  programoms ( 100 tūkst.Lt – Kreipšių bendruomenės patalpų remontui, įrengimui ir techninės bazės stiprinimui, 71 tūkst.Lt – Salamiesčio bendruomenės patalpų remontui).
 Įstatymo 8 priedėliu nustatyta, kad iš Savivaldybės biudžeto grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacija  2008 metais sudaro 1689 tūkst. Lt.
 Pagal  aukščiau pateiktus duomenis 2008 metų biudžeto pajamos, neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų, sudaro 28538,2 tūkst. Lt ( 56778,9 – 26551,7 – 1689). Pagal Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio nuostatas:
  – Savivaldybės skola negali viršyti 9988,4 tūkst.Lt ( 28538,2 x 35 proc.).
  – Metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 5707,6 tūkst.Lt ( 28538,2 x 20 proc.), metinio trumpalaikio skolinimosi  suma – 2853,8 tūkst.Lt ( 28538,2 x 10 proc.).
  – Grąžintina  paskolų ir  palūkanų  bei su paskolų  ėmimu  susijusių įmokų suma negali viršyti 5707,6 tūkst.Lt (  28538,2,9 x 20 proc.).
  – Savivaldybės garantijų limitas yra 1426,9 tūkst.Lt ( 28538,2 x 5 proc.).
  Pagal Savivaldybės  administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos Nijolės Jaruševičienės pateiktus  duomenis  apie  Savivaldybės  bendros skolos  2008 m. kovo 1d. būklę, Kupiškio rajono savivaldybės skola 2008 m. kovo 1d. sudarė  5696,7 tūkst. Lt, tai yra 20 procentų patvirtintų 2008 metų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų).
  Kadangi Savivaldybės skola negali viršyti  9988,4  tūkst.Lt, o  2008 m. kovo 1 d. ji sudarė 5696,7  tūkst.Lt, tai Savivaldybės skola vykdant projektus, tarp jų  finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos lėšų,  gali padidėti 4291,7  tūkst.Lt .
  Savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo projekte nurodytų projektų „Marnakos sausinimo sistemos dalies griovių ir statinių rekonstravimas” Savivaldybės įnašui (266 600 Lt), „Stadiono Kupiškyje, Lauko gatvėje  rekonstravimas” Savivaldybės įnašui (253 000 Lt), „Vandentvarkos sistemų įrengimas Palėvenėlės kaime” Savivaldybės įnašui (179 900 Lt), „Vandentvarkos sistemų įrengimas Adomynės kaime”  Savivaldybės įnašui (399 500 Lt), „Etnografijos muziejaus pastato rekonstravimas”  Savivaldybės įnašui (300 000 Lt), „Kultūros centro pastato Kupiškyje, Gedimino g. 40 rekonstravimas” Savivaldybės įnašui ( 301 000 Lt), „Kupiškio L.Stuokos – Gucevičiaus  gimnazijos mokomojo korpuso rekonstravimas” Savivaldybės įnašui (300 000 Lt), tarp jų finansuojamų iš Europos Sąjungos paramos lėšų,  vykdymui  reikalinga  iki 2 mln. Lt  banko paskola.
 Minėto sprendimo projekte numatyta,  kad paskola imama iš palankiausias sąlygas pasiūliusio banko 5 metams.
 Savivaldybei paėmus iki 2 mln. Lt paskolą, Savivaldybės skola sudarytų  7696,7 tūkst.Lt, tai yra 27 procentai patvirtintų 2008 metų Savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų). Metinio grynojo skolinimosi suma nebūtų viršyta, ji sudarytų 2 mln. Lt, arba 7 procentus patvirtintų 2008 metų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės  biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų).
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.345 patvirtintų Savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.1 punktu nustatyta, kad Savivaldybė, turėdama Savivaldybės kontrolieriaus  išvadą, Tarybos sprendimu gali imti ilgalaikes paskolas investicijų projektams finansuoti, nesunaudojamiesiems kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems daiktams įsigyti, skoloms padengti.
 
IŠVADA:
Kupiškio rajono savivaldybės skolinimosi limitai leidžia Savivaldybei imti iki 2 mln. Lt ilgalaikę  paskolą Savivaldybės vandentvarkos, griovių ir hidrotechninių statinių, stadiono, kultūros centro, muziejaus pastatų, gimnazijos mokomojo korpuso rekonstrukcijos investiciniams projektams, tarp jų finansuojamų iš Europos Sąjungos paramos lėšų,  įgyvendinti.
 
Pastabas dėl išvadoje pateiktų duomenų  ar išvadų  Kontrolieriaus tarnybai  prašome pateikti iki 2008 m. kovo 26 d.    
   
Savivaldybės kontrolierė                                                                                Vilma  Mažeikienė

SUSIPAŽINOME:
Kupiškio  rajono  savivaldybės                                                                                                         administracijos direktorius                                                                            Žilvinas  Aukštikalnis          

Finansų  ir biudžeto  skyriaus vedėja                                                              Nijolė  Jaruševičienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“