Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2008 m. kovo 17 d Išvada dėl Kupiškio rajono savivaldybės trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti iš finansų ministerijos ėmimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

IŠVADA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  TRUMPALAIKĖS PASKOLOS
LAIKINAM PAJAMŲ TRŪKUMUI PADENGTI IŠ
FINANSŲ  MINISTERIJOS ĖMIMO

2008 m. kovo 17 d. Nr. K4-1- 1
Kupiškis

 

 Kupiškio rajono  savivaldybės  kontrolierė Vilma Mažeikienė, vadovaudamasi  Kupiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 5 d.  raštu Nr. S1-399(9.10), atliko Kupiškio rajono savivaldybės trumpalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimą.
 Vertinimo tikslas – nustatyti, ar Kupiškio rajono savivaldybė turi  galimybę imti iš  Finansų ministerijos  iki 800 tūkst. Lt paskolą, neviršydama teisės aktais nustatytų skolinimosi rodiklių.
 Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovautasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su paskolos gavimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai  ir kad  visi  pateikti  dokumentai  yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
 Savivaldybių skolinimosi ir paskolų naudojimo  tvarką  bei  su paskolų  limitais  susijusius  rodiklius  reglamentuoja  šie  teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ( Žin., 1994, Nr.55-1049;2000,Nr.91-2832;2003,Nr.104-4636; 2005 Nr.143-5170; 2006, Nr.17-590;2007, Nr.77-3053).
2. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ( Žin., 1990, Nr.24-596;2000,Nr.61-1826;2004, Nr.4-47; 2005, Nr.144-5237;2007, Nr.132-5357).
3. Lietuvos Respublikos 2007 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ( Žin.,2007, Nr.132- 5356).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr.345 „ Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo ”( Žin.,2005, Nr.116-4203).
 Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė  Vilma Mažeikienė, įvertinusi   Kupiškio rajono savivaldybės skolos būklę 2008 m. kovo 1 d., nustatė skolinimosi rodiklių sąlygas, kurios pateiktos  Ataskaitoje.
Atliktas vertinimas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
IŠVADA. Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus  nuomone, teisės aktais nustatyti  skolinimosi rodikliai bei sąlygos  ir audito metu nustatyti faktiniai duomenys apie Savivaldybės prisiimtus turtinius įsipareigojimus  suteikia galimybę Kupiškio rajono savivaldybei tarybos sprendimu imti iš Finansų ministerijos iki 800 tūkst.
Lt trumpalaikę paskolą ir naudoti ją Savivaldybės  laikinam biudžeto  pajamų trūkumui padengti.
Išvada surašoma 3 egzemplioriais ir teikiama Kupiškio rajono savivaldybės tarybai bei
Kupiškio rajono savivaldybės administracijai.


Savivaldybės kontrolierė                                                        Vilma Mažeikienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“