Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2008 m. lapkričio 5 d. Ataskaita dėl Kupiškio rajono savivaldybės garantijos suteikimo galimybių vertinimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

ATASKAITA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  GARANTIJOS
 SUTEIKIMO GALIMYBIŲ VERTINIMO

2008 m. lapkričio 5 d. Nr. K4-7
Kupiškis

 Vadovaudamasi Kupiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 5 d.  raštu Nr. S1-1289(9.10), Kupiškio rajono  savivaldybės  kontrolierė Vilma Mažeikienė  atliko Kupiškio rajono savivaldybės  garantijos suteikimo galimybių vertinimo auditą.
 Audito tikslas – nustatyti, ar Kupiškio rajono savivaldybė turi  galimybę suteikti garantiją dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas” imamos 100 tūkst.Lt paskolos, neviršydama teisės aktais nustatytų skolinimosi rodiklių.
 Audito objektas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, identifikavimo kodas – 188774975.
  Adresas: Vytauto g. 2, 10115 Kupiškis.
  Steigėjas: Kupiškio rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas  – 188680375.
Audituojamas laikotarpis : 2008  m.
Auditas atliktas 2008 m. spalio18 – lapkričio 5 d.
Audituojamu laikotarpiu atsakingais dirba: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi – Žilvinas Aukštikalnis, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja – Nijolė Jaruševičienė. Patikrinimas atliktas jiems žinant.
Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovautasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su garantijos suteiku susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai  ir kad  visi  pateikti  dokumentai  yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
 Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin.,2007, Nr.132-5356 ) 12 straipsnio 1 dalis nustato šiuos savivaldybės skolinimosi limitus:
  – savivaldybės skola negali viršyti 35 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
  – metinio savivaldybės  grynojo  skolinimosi  suma negali viršyti 20 procentų, iš jų metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 10 procentų  patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
  – grąžintina tais kalendoriniais metais savivaldybių paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 20 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
   – savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 5 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų).
Aukščiau minėto  įstatymo 13 straipsnio 4 punktas nurodo, kad į skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos (įskaitant ir trumpalaikes beprocentes paskolas, suteiktas iki 2004 m. balandžio 1 d.) laikinam pajamų trūkumui padengti.
 Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu   ( Žin., 2005, Nr.116-4203)  3.3 punktas nurodo, kad  Savivaldybė, turėdama savivaldybės kontrolieriaus išvadą  tarybos sprendimu gali suteikti garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų, naudojamų investicijų projektams finansuoti.
         Minėto nutarimo 8 punktas nustato,  kad į savivaldybės garantijų limitą įskaitomi savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų turtinių įsipareigojimų pagal paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.
  Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. TS- 29 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto” patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžetą – 56 778,9 tūkst.Lt.
 Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo  4, 5, 6 priedėliais  ir aukščiau minėtu Savivaldybės  tarybos  2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.TS-29 nustatyta, kad iš valstybės biudžeto Kupiškio rajono savivaldybės  biudžetui skirta   26653,9  tūkst.Lt specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų:
  – 7182,7 tūkst.Lt – lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)  funkcijoms atlikti;
 – 14497  tūkst.Lt – mokinio krepšeliui finansuoti;
  – 4701 tūkst.Lt – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti.
  Įstatymo 8 priedėliu nustatyta, kad iš Savivaldybės biudžeto grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacija  2008 metais sudaro 1689 tūkst. Lt.
  Pagal Savivaldybės  administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos Nijolės Jaruševičienės pateiktus  duomenis  apie  Savivaldybės  bendros skolos  2008 m. lapkričio 1d. būklę, Kupiškio rajono savivaldybės suteiktos garantijos  2008 m. lapkričio 1d. sudarė  358,5 tūkst. Lt, tai yra 1,3 procentų patvirtintų 2008 metų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų).
  Kadangi Savivaldybės suteiktos garantijos  negali viršyti  1426,9  tūkst.Lt, o  2008 m. lapkričio 1 d. jos sudarė 358,5  tūkst.Lt, tai Savivaldybės suteiktos garantijos   gali padidėti 1068,4  tūkst.Lt .
  Savivaldybei suteikus garantiją  dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas” imamos 100 tūkst.Lt paskolos  autobusų parkui atnaujinti, Savivaldybės suteiktos garantijos  sudarytų  458,5 tūkst.Lt, tai yra 1,6 procento patvirtintų 2008 metų Savivaldybės biudžeto pajamų   ( neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų). Savivaldybės garantijų limitas nebūtų viršytas.
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas”  Kontrolieriaus tarnybai pateiktame 2008 m. spalio 31 d. rašte S- 135  nurodyta, kad  imama paskola bus panaudota vykdant Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginio plano 3.1.2.  uždavinio ( mažinti transporto neigiamą poveikį gyvenamajai aplinkai) priemonę – atnaujinti savivaldybės autobusų parką ( 100 tūkst.Lt).
   
 IŠVADA:
  Kupiškio rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai  leidžia Savivaldybei suteikti iki 100 tūkst.Lt garantiją  dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas” imamos 100 tūkst.Lt paskolos autobusų parkui atnaujinti.
  Pastabas dėl išvadoje pateiktų duomenų  ar išvadų  Kontrolieriaus tarnybai  prašome pateikti iki 2008 m. lapkričio 18  d.    

Savivaldybės kontrolierė                                                                                Vilma  Mažeikienė


SUSIPAŽINOME:
Kupiškio  rajono  savivaldybės                                                                                                         administracijos direktorius                                                                            Žilvinas  Aukštikalnis       
  
Finansų  ir biudžeto  skyriaus vedėja                                                              Nijolė  Jaruševičienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“