Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2008 m. lapkričio 5 d. Išvada dėl Kupiškio rajono savivaldybės garantijos suteikimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

IŠVADA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  GARANTIJOS SUTEIKIMO

2008 m. lapkričio 5 d. Nr. K4- 7 – 1
Kupiškis

 

 Kupiškio rajono  savivaldybės  kontrolierė Vilma Mažeikienė, vadovaudamasi  Kupiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 5 d.  raštu Nr. S1-1289(9.10), atliko Kupiškio rajono savivaldybės garantijos suteikimo galimybių vertinimą.
 Vertinimo tikslas – nustatyti, ar Kupiškio rajono savivaldybė turi  galimybę suteikti garantiją dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas” imamos 100 tūkst.Lt paskolos, neviršydama teisės aktais nustatytų skolinimosi rodiklių.
 Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovautasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su garantijos suteikimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai  ir kad  visi  pateikti  dokumentai  yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
 Savivaldybių skolinimosi ir garantijų suteikimo  tvarką  bei  su garantijų suteikimu  susijusius  rodiklius  reglamentuoja  šie  teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ( Žin., 1994, Nr.55-1049;2000,Nr.91-2832;2003,Nr.104-4636; 2005 Nr.143-5170; 2006, Nr.17-590;2007, Nr.77-3053).
2. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ( Žin., 1990, Nr.24-596;2000,Nr.61-1826;2004, Nr.4-47; 2005, Nr.144-5237;2007, Nr.132-5357).
3. Lietuvos Respublikos 2007 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ( Žin.,2007, Nr.132- 5356).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr.345 „ Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo ”( Žin.,2005, Nr.116-4203).
 Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė  Vilma Mažeikienė, įvertinusi   Kupiškio rajono savivaldybės skolos būklę 2008 m. lapkričio 1 d., nustatė skolinimosi rodiklių sąlygas, kurios pateiktos  Ataskaitoje.
Atliktas vertinimas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
IŠVADA. Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus  nuomone, teisės aktais nustatyti  garantijos suteikimo rodikliai bei sąlygos  ir audito metu nustatyti faktiniai duomenys apie Savivaldybės prisiimtus turtinius įsipareigojimus  suteikia galimybę Kupiškio rajono savivaldybei tarybos sprendimu suteikti garantiją dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas” imamos 100 tūkst.Lt paskolos.
 Išvada surašoma 3 egzemplioriais ir teikiama Kupiškio rajono savivaldybės tarybai bei  Kupiškio rajono savivaldybės administracijai.


Savivaldybės    kontrolierė                                                        Vilma Mažeikienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“