Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2008 m. rugpjūčio 18 d. Ribotos apimties audito ataskaita dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2007 metų savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdom


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

RIBOTOS APIMTIES AUDITO ATASKAITA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2007 METŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITŲ

2008 m. rugpjūčio 18 d. Nr. K4-6
Kupiškis


 Vadovaudamasi  Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolierės  2008 m. liepos 24 d. pavedimu Nr. K4-9, Kontrolierė Vilma Mažeikienė atliko ribotos apimties finansinį auditą.
 Audituojamas subjektas – Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ( toliau –Biblioteka), kodas 190101434, adresas: L.Stuokos – Gucevičiaus a.3a, Kupiškis.
 Audituojamu laikotarpiu Bibliotekos direktore dirbo Daiva Bubulienė, vyriausiąja  buhaltere  –  Bronė Kirdienė .
 Audituojamas laikotarpis – 2007 metai.
 Audituojamą Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto  ataskaitą VT-01 (Valstybės turto)  ir audituojamą Savivaldybės turto ataskaitą VT-02 sudarė vyriausioji buhalterė.
 Audito metu taikytos procedūros: pokalbiai, ataskaitų ir turto ataskaitų duomenų palyginimas, peržiūra.
 Tikslas – įvertinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2007 metų ataskaitą (VT-02) ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2007 metų ataskaitą (VT-01) ir nustatyti, ar ataskaitos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ir duomenis panaudoti pareiškiant  Savivaldybės  tarybai nepriklausomą nuomonę.
 Audituojamus klausimus reglamentuoja: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1429 patvirtinta Turto apskaitos tvarka ataskaitai apie valstybei arba savivaldybei  nuosavybės teise priklausantį turtą rengti (Žin., 2002, Nr. 90-3863), Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  generalinio direktoriaus 2008 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. DĮ-88 „Dėl valstybės ir savivaldybės turto metinių statistinių ataskaitų formų patvirtinimo” bei paaiškinimai minėtoms ataskaitoms pildyti (Žin., 2008, Nr. 7-233). Turto apskaitą reglamentuoja 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas  Nr. IX-574 ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 patvirtinta Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka.
 Už statistinių ataskaitų rengimą bei teisės aktų laikymąsi atsako įstaigos direktorius, o Kontrolieriaus pareiga – pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl statistinių ataskaitų.
 Ši audito ataskaita yra sudėtinė išvados, teikiamos Savivaldybės tarybai dėl pateiktos tvirtinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto statistinių ataskaitų, dalis.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus. Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio audito nuomonei pareikšti.

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Audito metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas  turto ataskaitose pateiktų duomenų, Išlaidų sąmatos vykdymo balansų, pažymų „Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo ir nurašymo apskaitos” ir „ Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos” duomenų pateikimo teisingumui.
Siekiant įvertinti  turto ataskaitų  sudarymo, tvirtinimo procedūras ir kontrolės priemones, įvertinta:
• Viešosios bibliotekos veiklos  nuostatų, direktoriaus patvirtintų tvarkų, taisyklių ir kitų dokumentų turto apskaitos klausimais, numatytų įstatymais ir poįstatyminiais aktais, laikymasis.

        1. PASTEBĖJIMAI DĖL BIBLIOTEKOS  VEIKLOS NUOSTATŲ.
1.1. Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.53, 2.54 str. ir 2.66 str. 1 d. 8 p. nustatyta, kad juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Juridinio asmens filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Juridinių asmenų registre turi būti nurodyti juridinio asmens filialai ir atstovybės (pavadinimai, kodai, buveinės, filialų ir atstovybių valdymo organų nariai). Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (su vėlesniais pakeitimais) 14 punktu, juridinio asmens filialai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre.
 Savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio  17 d. sprendimu Nr. TS – 250  patvirtintuose Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  nuostatuose  nenurodyta, kad Biblioteka turi 17 filialų, nepatvirtinti filialo veiklos nuostatai, jie neįregistruoti  Juridinių asmenų registre. Audito metu nustatyta, kad buhalterinės apskaitos dokumentuose, direktoriaus įsakymuose, antspauduose, Kupiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje   minimi Bibliotekos filiai.
PAVYZDYS. Internetinėje svetainėje pateikiama informacija:
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Adomynės kaimo filialas
1. Informacija apie biblioteką (filialą):
1.1. Pavadinimas:
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Adomynės kaimo filialas
1.2. Pavadinimas anglų kalba:
Adomynė rural branch of Kupiškis District Municipality Public Library
1.3. Direktorius (filialo vadovas):
Vyriausioji bibliotekininkė Egidija Namiejūnienė
1.4. Adresas:
A.Vilėniškio g. 4, Adomynės kaimas, Adomynės paštas, LT-40323, Kupiškio rajonas
1.5. Telefonas:
8 459 43527
2. Bibliotekos (filialo) istorija:
Biblioteka įsteigta 1950 m. 1996 m. kaimo filialas sujungtas su Adomynės pagrindinės mokyklos biblioteka ir perkeltas į Adomynės dvaro pastatą (patalpų plotas 102 kvad.m.).
2004 m. turėjo 221 skaitytoją, 2396 lankytojus, dokumentų išduotis – 7121 fiziniai vienetai. Bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone 678 gyventojai.
 

Kontrolieriaus nuomone,  tokia informacija klaidina  vartotojus, skaitytojus, rajono gyventojus.
1.2. CK 2.47 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad juridinio asmens įstatuose turi būti nurodyta juridinio asmens teisinė forma. Šiuo metu galiojančiuose, Savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. TS-250  patvirtintuose, bibliotekos nuostatuose šio juridinio asmens teisinė forma nenurodyta, todėl  veiklos nuostatai tikslintini.
1.3.  Bibliotekos nuostatų 49 punkte nurodoma, kad Bibliotekos turtą sudaro Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuosavybės teise priklausantis ir perduotas bibliotekai valdyti, naudoti, disponuoti juo patikėjimo teise. Audito metu nustatyta, kad užbalansinėje sąskaitoje Biblioteka apskaito pagal panaudos sutartis gautą turtą iš  Kupiškio muzikos mokyklos ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos. Bibliotekos nuostatuose, tai pat, nenurodyta, kad biblioteka gali valdyti, naudoti ir disponuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
   Kontrolierius negali patvirtinti, kad Biblioteka gali valdyti, naudoti  ir disponuoti panaudos pagrindais gautą turtą, valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. 


IŠVADOS

1.Bibliotekos  veiklą reglamentuojantys dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, Bibliotekos nuostatuose nenurodyti filialai, nepatvirtinti filialų veiklos nuostatai, jie neįregistruoti  Juridinių asmenų registre.
2. Bibliotekos nuostatuose nenumatyta, kad Biblioteka gali valdyti ,naudoti ir disponuoti panaudos pagrindais gautą turtą, valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

REKOMENDACIJOS

1. Patikslinti Bibliotekos veiklos nuostatus.
2. Bibliotekos filialus įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Patvirtinti filialų veiklos nuostatus, juos pateikti Juridinių asmenų registrui.

2. IŠVADOS, PASTEBĖJIMAI DĖL TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO IR APSKAITOS

         2.1. SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2007 M. ATASKAITA VT-01
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo  valstybės turto ataskaitoje VT-01 2007 metų pabaigoje nefinansinio turto parodyta už 68 tūkst. Lt, tarp jų, ilgalaikio materialiojo turto – už  67 tūkst.Lt, atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto – už 1 tūkst.Lt. Laikotarpio pradžioje parodyta nefinansinio turto už 42 tūkst.Lt, jį sudarė kompiuterinė įranga.
Tikrinta:
• Ar visas valstybės turtas apskaitytas apskaitoje.
• Ar valstybės turto apskaita tvarkoma atskirai nuo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto.
Nustatyta:
1. Nesivadovaujant  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gruodžio 30 d.  nutarimu Nr. 1K-405 patvirtintos Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos 2 punkto reikalavimais, Bibliotekos patvirtintame sąskaitų plane nenurodyta valstybės patikėjimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąskaita, valstybės patikėjimo teise valdomo trumpalaikio turto sąskaita.
2. Nesivadovaujant  Lietuvos Respublikos  vyriausybės  1999 m. birželio 3 d.  nutarimu Nr. 719 patvirtintos   Inventorizacijos tvarkos  55 punkto reikalavimais, Bibliotekoje nesurašyti atskiri inventorizacijos aprašai trumpalaikiam valstybės patikėjimo teise perduotam turtui. Valstybės patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas  inventorizuotas su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.
3.   Bibliotekos buhalterinėje apskaitoje neužtikrinamas Lietuvos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1429 patvirtintos Turto apskaitos tvarkos ataskaitai apie valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą rengti  14 punkto reikalavimas –  valstybei nuosavybės teise priklausančio ir valdomo patikėjimo teise turto apskaitą tvarkyti atskirai nuo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, nes valstybės trumpalaikis turtas ir atsargos apskaitomos kartu su Savivaldybės turtu.
  Kontrolierė negali patvirtinti, kad valstybės turto 2007 metų ataskaitoje  VT-01 metinė atsargų ir   trumpalaikio materialiojo  turto vertė atvaizduota teisingai.
4.      Audito metu nustatyta, kad  Bibliotekos buhalterinėje apskaitoje neteisingai parodytas  Savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. TS – 236  2.1 punktu į bibliotekos balansą perduotas Savivaldybės nuosavybės teise valdomas turtas, kurio įsigijimo vertė  – 32 594,86 Lt, likutinė vertė – 25 239,86 Lt. Vadovaujantis  2006 m. gruodžio 1 d. materialinių vertybių perdavimo priėmimo aktu Nr. E22- 36 Savivaldybės administracija perdavė Bibliotekai Savivaldybei nuosavybės teise valdomą minėtą turtą. Tačiau Biblioteka neteisingai šį turtą apskaitė kaip valstybės patikėjimo teise valdomą turtą ir neteisingai jį parodė valstybės 2007 metų ataskaitos  VT-01 ilgalaikio turto 1000, 1300, 1350, 1351 eilutėse praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje ir ataskaitinių metų  pabaigoje, bei  neatvaizdavo atitinkamose Savivaldybės turto 2007 metų ataskaitos  VT-02 eilutėse. Valstybės patikėjimo teise valdomo turto ataskaitoje VT – 01 metinė ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinių metų laikotarpio pabaigoje neteisingai padidinta 21  tūkst. Lt, o ataskaitinių metų pradžioje – 25 tūkst. Lt.
5.   Biblioteka neteisingai prie Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto į apskaitą įtraukė Savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. TS – 40  perduotą valstybės patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą ir atsargas už  3332,96 Lt.  Valstybės patikėjimo valdomo turto ataskaitos VT-01 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  3000 neatvaizduota  atsargų ir trumpalaikio turto už 1 tūkst.Lt.
6. Nesivadovaujant Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos 20 punkto reikalavimais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. TS- 40  perduotą    licenciją „Oracle Database Standart Editon” vienprocesoriniam serveriui, Biblioteka neapskaitė sąskaitoje 010 „Nematerialusis turtas” ir neteisingai atvaizdavo ataskaitos VT-01 ataskaitinių metų pabaigoje  1350 eilutėje, bei padidino likutinę vertę 10 tūkst. Lt. Ši suma tinkamai neatvaizduota ataskaitos  2000, 2300 eilutėse.  
IŠVADOS

1. Bibliotekoje nenustatytos vidaus  kontrolės priemonės, kurios užtikrintų, kad valstybės turtas, valdomas patikėjimo teise, būtų laiku, tinkamai ir teisingai apskaitytas bei užtikrintų tikrą ir teisingą  valstybės turto finansinės būklės atvaizdavimą Valstybė turto ataskaitoje VT-01.
          2. Bibliotekos patvirtintame sąskaitų plane nenurodyta valstybės patikėjimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąskaita, valstybės patikėjimo teise valdomo trumpalaikio turto sąskaita.
3. Valstybės patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas trumpalaikis turtas ir atsargos apskaitomos  pažeidžiant norminių aktų reikalavimus turtą apskaityti atskirai, nes   inventorizuotas  bei apskaitytas kartu su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.
4. Biblioteka neteisingai apskaitė Savivaldybės turtą  ir neteisingai  jį parodė kaip valstybės patikėjimo teise valdomą turtą, bei valstybės 2007 metų ataskaitos  VT-01 ilgalaikio turto 1000, 1300, 1350, 1351 eilutėse padidino vertę   21 tūkst. Lt praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje ir 25 tūkst. Lt ataskaitinių metų  pradžioje, bei  neatvaizdavo turto atitinkamose Savivaldybės turto 2007 metų ataskaitos  VT-02 eilutėse.
5. Biblioteka neteisingai į apskaitą  prie Savivaldybės turto įtraukė valstybės patikėjimo teise valdomo trumpalaikio turto už 3332,96 Lt. Valstybės patikėjimo valdomo turto ataskaitos VT-01 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  3000 eilutėje  neatvaizduota  atsargų ir trumpalaikio turto už 1 tūkst.Lt.
6. Biblioteka neteisingai atvaizdavo nematerialųjį turtą ( licenciją serveriui) ataskaitos VT-01 ataskaitinių metų pabaigoje  1350 eilutėje, bei padidino likutinę vertę 10 tūkst. Lt. Ši suma tinkamai neatvaizduota ataskaitos nematerialiojo turto  2000, 2300 eilutėse. 

REKOMENDACIJOS

1.   Valstybės patikėjimo teise valdomą turtą apskaityti ir atvaizduoti ataskaitose vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais.
2. Patikslinti statistinę valstybės turto ataskaitą VT-01 duomenis ir teikti Kupiškio rajono savivaldybės administracijai.

2.2. SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2007 M. ATASKAITA VT- 02

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitoje VT-02 2007 metų pabaigoje Viešojoje bibliotekoje apskaityta nefinansinio turto – 688 tūkst. Lt, iš jų ilgalaikio materialiojo  turto (likutine verte) – 138  tūkst. Lt, atsargų ir trumpalaikio turto – 550  tūkst. Lt. Ataskaitoje finansinio turto parodyta   – 7  tūkst. Lt, juos sudarė  įsipareigojimai
Atlikus savarankiškas audito  procedūras, nustatyta, kad :
1. Bibliotekos  balanse apskaityti  trys pastatai, esantys Kupiškio mieste ( bibliotekos pastatas, esantis L.Stuokos – Gucevičiaus a. 3a,  patalpos, esančios Gedimino g. 53 b, III aukšte, ir garažas, esantis Gedimino g.7).  Nesivadovaujant Nekilnojamojo turto registro įstatymo11 straipsnio nuostatomis, biblioteka iki šiol neįregistravo  VĮ Registrų centre patikėjimo teise valdomo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto.
  
2.  Bibliotekos 17  filialų darbuotojai dirba kitiems subjektams priklausančiose patalpose. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios patalpos, vykdant Kontrolieriaus praėjusio audito ataskaitos rekomendacijas, įstaigai buvo perduotos panaudos pagrindais veiklai vykdyti  vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS – 85. Bibliotekos buhalterinėje apskaitoje ( užbalansinėje sąskaitoje) neapskaitomas pagal panaudos sutartis valdomų patalpų kiekis ir vertė. 
Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendime Nr. TS- 85 Viešajai bibliotekai perduodamų  panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti 1359 kv. metrų  patalpų vertė nenurodyta. Biblioteka nesiėmė priemonių , kad turtas butų perduotas , kaip to reikalauja  norminiai aktai.

           3.     Biblioteka  kontrolieriaus tarnybai negalėjo pateikti visų patalpų panaudos sutarčių ir perdavimo priėmimo aktų, patvirtinančių, kad Bibliotekos filialams suteikta teisė tomis patalpomis naudotis.
4. Patalpų ( 1359 kv. metrų) panaudos sutartys tarp Savivaldybės administracijos, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro, rajono mokyklų  ir bibliotekos neužregistruotos VĮ Registrų centre, kaip to reikalauja Nekilnojamojo turto registro įstatymas. 
Savivaldybės tarybos  2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS – 85 4 punktu švietimo įstaigų valdomą turtą perduoti bibliotekai įgaliotasi Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas, tačiau panaudos sutartis ir perdavimo priėmimo aktus pasirašė Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos, Adomynės pagrindinės mokyklos, Salamiesčio pagrindinės mokyklos, Antašavos pagrindinės mokyklos,  Skapiškio vidurinės mokyklos direktoriai. Mokyklų vadovai viršijo jiems suteiktus įgaliojimus.

7. Iki šiol juridiškai nesutvarkyta naudojimosi valstybine žeme, esančia po bibliotekos patikėjimo teise ir   panaudos pagrindais valdomu nekilnojamuoju turtu, teisė.
8. Biblioteka nesivadovavo Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 str. 3 p. reikalavimais ir iki šiol neapdraudė panaudos būdu gauto turto ( 1359 kv. metrų).
9. Audito metu nustatyta, kad nesutampa kai kurių Savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.TS- 85 perduodamų patalpų panaudos pagrindais plotai su plotais, nurodytais panaudos sutartyse ir perdavimo – priėmimo aktuose. Atskirais atvejais nesutampa net pastatai.  
PAVYZDŽIAI:
a. Tarybos sprendimo 2.7 punktu  nurodyta, kad mokyklos pastate Salamiesčio kaime, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajone leista perduoti 108 kv. metrus patalpų (inv. bylos Nr. 5934 ), tačiau Negyvenamųjų patalpų 2006 m. lapkričio 7d. panaudos sutartyje Nr. S1-6 ir patalpų 2006 m. lapkričio 7d. perdavimo- priėmimo aktu Nr.1 perduota 54,8 kv. metro  patalpų.
b. Tarybos sprendimo 2.9 punktu nurodyta  leisti perduoti 66 kv. metrus patalpų , esančių mokyklos pastate Rudilių kaime, Noriūnų seniūnijoje ( inv. bylos Nr.5603), tačiau pagal 2006 m. gegužės 24 d. patalpų panaudos sutartį Nr.1 ir perdavimo – priėmimo aktą perduota 61.64 kv. metro  patalpų.
c. Tarybos sprendimo 2.3 punkte nurodoma, kad leidžiama perduoti 34 kv. metrus kultūros namų pastate  Laičių kaime, Skapiškio seniūnijoje esančias patalpas (inv. bylos Nr. 6579),  pagal 2006 m. lapkričio 7 d. negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį perduota 50,59 kv. metro patalpos, esančios  Skapiškio vidurinės mokyklos Laičių skyriaus pastate.
d. Tarybos sprendimo 2.10 punktu nurodoma, kad leidžiama perduoti vaikų darželio pastate Šepetos g.8, Šepetos kaime, Kupiškio seniūnijoje, esančių patalpų 55 kv. metrus ( inv. bylos Nr. 198), tačiau 2006 m. gegužės 25 d. panaudos sutartimi Nr. 1 perduota 55,5 kv. metro.

 8.     Nesivadovaujant  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gruodžio 30 d.  nutarimu Nr. 1K- 405 patvirtintos Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos 2 punkto reikalavimais, bibliotekoje patvirtintas sąskaitų planas iš dalies neatitinka bibliotekos veiklos.  Bibliotekos direktoriaus 2006 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-11, neatsižvelgiant į  specifinę bibliotekos veiklą,  patvirtintas   taisyklėse pateiktas Pavyzdinis sąskaitų planas. Sąskaitų plane nenurodyta bibliotekos fondo apskaitos sąskaita, nedetalizuotos kitos sąskaitos, nors Bibliotekos žurnalas – Didžioji knyga  pildomas detalizuojant kai kurias sąskaitas. 
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio 6 punktas nurodo , kad buhalterinė sąskaita – informacijos kaupimo ir grupavimo būdas ūkio subjekto turtui, nuosavam kapitalui, finansavimo sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms nustatyti per ataskaitinį laikotarpį.
Kontrolierė negali patvirtinti, kad Bibliotekos tvarkoma buhalterinė apskaita  atitinka Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus ir yra tinkama, objektyvi, palyginama, išsami bei naudinga vidaus ir išorės vartotojams.
                9.   Nesivadovaujant  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  1999 m. birželio 3 d.  nutarimu Nr. 719 patvirtintos   Inventorizacijos tvarkos  55 ir 57  punktų reikalavimais Bibliotekoje neinventorizuotos Savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.TS- 85 perduotos patalpos  panaudos pagrindais. Nesudaryti atskiri inventorizavimo aprašai pagal šio  turto buvimo vietas, materialiai atsakingus asmenis, nenurodytas panaudos pabaigos laikas.
                10. Nesivadovaujant  minėtos Inventorizacijos tvarkos 13 punkto reikalavimu, kad  materialiai atsakingi ir atskaitingi  už inventorizuojamą turtą asmenys negali būti inventorizacijos komisijos nariai, Bibliotekoje direktoriaus  2007 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. ĮV- 94 patvirtinta inventorizacijos komisijos pirmininkė direktorės pavaduotoja  yra ir materialiai atsakingas asmuo už ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.
  Bibliotekos  2007 metų trumpalaikio turto  inventorizacijos apraše Nr.6, ilgalaikio turto (sąskaita 014) inventorizacijos apraše Nr.4, ilgalaikio turto  (sąskaita 016) inventorizacijos apraše Nr.5  komisijos pirmininkė direktoriaus pavaduotoja nurodyta kaip komisijos pirmininkė  ir kaip materialiai atsakingas už turtą asmuo, atitinkamai ir pasirašė.
11. Biblioteka nesivadovavo  2005 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K- 405  „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo” pakeitimo” 24 punkto nuostatomis, kad  ilgalaikis materialusis turtas į apskaitą traukiamas turto vienetais, o atskiru ilgalaikio materialiojo turto vienetu laikomas daiktas su jo priklausiniais, skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, arba kompleksas iš konstruktyviai sujungtų daiktų, sudarančių visumą ir kartu atliekančių bendras funkcijas.   Biblioteka  pagal  Savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimą  Nr. TS – 236  perduotus 3 baldų komplektus į apskaitą įtraukė komplektais, nors komplektą sudaro atskiri, konstruktyviai nesujungti, turto vienetai: 3 kompiuteriniai stalai,3 sukamosios  kėdės, rašomasis stalas, knygų spinta.
12. Nesivadovaujant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  generalinio direktoriaus 2008 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. DĮ-88 „Dėl valstybės ir savivaldybės turto metinių statistinių ataskaitų formų patvirtinimo” pateiktais  paaiškinimais minėtoms ataskaitoms pildyti, garažo likutinė vertė statistinėje ataskaitoje VT-02 neatvaizduota kitų pastatų eilutėje 1126 ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 3218 Lt, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -3110 Lt.  Ši vertė neteisingai atvaizduota su likusių pastatų verte.
13. Neteisingai ataskaitoje VT-02  Bibliotekos ilgalaikis nekilnojamas turtas  už 114 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir 107 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodytas 1123 eilutėje, kaip švietimo ir mokslo  įstaigų  pastatai. Šis turtas vadovaujantis paaiškinimais minėtoms ataskaitoms pildyti turėjo būti atvaizduotas  1125 eilutėje, kaip kultūros ir sporto įstaigų pastatai.
IŠVADOS
1.  Kontrolierius negali patvirtinti, kad  Bibliotekos  pastatai, kurių bendra likutinė vertė – 107 tūkst. Lt, tikrai valdomi patikėjimo teise, nes Biblioteka patikėjimo teisės neįregistravusi Nekilnojamojo turto registre.
2.   Bibliotekos buhalterinėje apskaitoje ( užbalansinėje sąskaitoje) neapskaitomas pagal panaudos sutartis valdomų patalpų kiekis (1359 kv. metrai)  ir vertė.  Biblioteka nesiėmė priemonių, kad turtas būtų perduotas su verte, kaip to reikalauja teisės aktai.
3. Kontrolierius negali patvirtinti, kad  Bibliotekos 17 filialų  patalpos valdomos, naudojamos ir disponuojamos teisėtai, nes panaudos sutartys neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre.
               4.   Savivaldybės administracijos, Kultūros centro, švietimo įstaigų perduotų Bibliotekai patalpų panaudos pagrindais atskirais atvejais plotai bei pačios patalpos nesutampa su  plotais bei pastatais,  nurodytais panaudos sutartyse ir perdavimo  priėmimo aktuose .  
      5.  Kontrolierė negali patvirtinti, kad Bibliotekos tavrkoma buhalterinė apskaita  atitinka Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus ir yra tinkama, objektyvi, palyginama, išsami bei naudinga vidaus ir išorės vartotojams, nes   Bibliotekoje patvirtintas  sąskaitų planas, neatsižvelgiant į  specifinę bibliotekos veiklą. Sąskaitų plane nenurodyta bibliotekos fondo apskaitos sąskaita, nedetalizuotos kitos  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto sąskaitos.
              6.   Nesivadovaujant  Inventorizacijos tvarkos reikalavimais, kad  materialiai atsakingi ir atskaitingi  už inventorizuojamą turtą asmenys negali būti inventorizacijos komisijos nariai, Bibliotekoje direktoriaus pavaduotoja įtraukta į komisiją kaip komisijos pirmininkė ir yra materialiai atsakinga už  turtą.
                  7. Garažo likutinė vertė statistinėje ataskaitoje VT-02 neatvaizduota kitų pastatų eilutėje 1126 ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 3218 Lt, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -3110 Lt.  Ši vertė neteisingai atvaizduota su likusia pastatų verte.
                  8. Neteisingai ataskaitoje VT-02  bibliotekos ilgalaikis nekilnojamas turtas  už 114 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir 107 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodytas 1123 eilutėje, kaip švietimo ir mokslo  įstaigų  pastatai.
 9.  Biblioteka neteisingai apskaitė kompiuterinę techniką, kaip valstybės patikėjimo teise valdomą turtą, ir neatvaizdavo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2007 metų ataskaitos  VT-02 ilgalaikio turto 1000, 1300, 1350, 1351 eilutėse už 21 tūkst. Lt praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje ir  už 25 tūkst. Lt ataskaitinių metų  pradžioje.
                10. Savivaldybei nuosavybės teise valdomo turto ataskaitos VT-02 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  3000 eilutėje  Biblioteka per daug parodė  atsargų ir trumpalaikio turto už 1 tūkst.Lt.
                  11. Netikslus statistinių ataskaitų VT-01 ir VT-02 pateikimas Kupiškio rajono savivaldybės administracijai  įtakojo neteisingos bei netikslios  informacijos apie valstybės patikėjimo teise valdomo ir Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto pateikimą suvestinėje Savivaldybės ataskaitoje VT-01 ir VT-02, kurios teikiamos Statistikos departamentui, Kupiškio rajono savivaldybės tarybai,  Savivaldybės kontrolieriui.

REKOMENDACIJOS

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Bibliotekos patikėjimo teise   ir Bibliotekos filialų  panaudos pagrindais valdomą turtą.
2. Inicijuoti  Savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS – 85 patikslinimą nurodant  patalpų, perduotų panaudos pagrindais, vertę. Peržiūrėti panaudos sutartis ir perdavimo priėmimo aktus nurodant tikslius patalpų , naudojamų bibliotekos filialų, plotus
3.     Patikslinti  Bibliotekos sąskaitų planą.
4.     Užtikrinti  Inventorizacijos taisyklių laikymąsi atliekant turto inventorizaciją.
5.    Patikslinti statistinę ataskaitą VT-02 ir teikti Savivaldybės administracijai.
6.  Juridiškai sutvarkyti valdymo ir naudojimosi teisę į  valstybinę žemę, esančią po Bibliotekos patikėjimo teise valdomu nekilnojamuoju turtu, ją apskaityti Bibliotekos apskaitoje.
7.   Kontrolieriaus nuomone, siekiant užtikrinti Savivaldybės turto valdymo ir  naudojimo efektyvumą, apskaitos teisingumą ir pilnumą, būtų tikslinga suvienodinti visų Bibliotekos  filialų patalpų apskaitą, ir visas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas, kuriose įsikūrę Bibliotekos filialai, perduoti Bibliotekai patikėjimo teise.
       8.     Apdrausti panaudos pagrindais valdomą turtą.
      
 Siekiant išvengti klaidų ir neatitikimų ateityje Bibliotekos direktorei ir kitiems atsakingiems darbuotojams siūlome įgyvendinti mūsų rekomendacijas, sustiprinti kontrolės priežiūros procedūrų veikimą, kad Savivaldybės turtas bei valstybės patikėjimo teise valdomas turtas būtų apskaitomas, valdomas ir  naudojamas vadovaujantis teisės aktais.
 Apie rekomendacijų įvykdymą  prašau raštu informuoti Savivaldybės kontrolieriaus tarnybą iki 2008 m. rugsėjo 29 d.
Dėkoju Bibliotekos darbuotojams už bendradarbiavimą ir pagalbą atliekant 2007 metų statistinių turto ataskaitų  auditą.

 

 
 
Savivaldybės kontrolierė                                                                                  Vilma Mažeikienė                                                                                                                        

Susipažinau:

Viešosios bibliotekos direktorė                                                                        Daiva Bubulienė

Vyriausioji buhalterė                                                                                        Bronė  Kirdienė  

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“