Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2009 m. gegužės 20 d. Išvada dėl Kupiškio rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ėmimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

IŠVADA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  ILGALAIKĖS PASKOLOS
INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI ĖMIMO

2009 m. gegužės 20 d. Nr. K4-1- 3
Kupiškis

 

 Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė, gavusi  Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2009 m. gegužės 11 d.  raštą Nr. S1-740 (8.8)  „Dėl ilgalaikės paskolos”  ir  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 28 punktu bei  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d.  nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių   3 punktu, atliko   Kupiškio rajono savivaldybės 3100,0 tūkst. Lt ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo auditą.
Audito  tikslas – įvertinti, ar  Savivaldybės skolinimosi limitai leidžia imti ilgalaikę  paskolą iki 3100,0 tūkst.Lt, bei pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl paskolos ėmimo.
Savivaldybės skolinimosi ir paskolų naudojimo tvarką  bei su paskolų  limitais  susijusius rodiklius  reglamentuoja  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės  biudžeto ir savivaldybių biudžetų  finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės.
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė, įvertinusi Kupiškio rajono savivaldybės skolos būklę 2009 m. gegužės 1 d., nustatė skolinimosi limitų rodiklius bei įvertino, ar paskolos lėšas planuojama naudoti teisės aktais nustatytiems tikslams finansuoti. Atliktas auditas suteikia pakankamą  pagrindą nuomonei pareikšti.
 
IŠVADOS.

1.      Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus  nuomone, teisės aktais nustatyti  skolinimosi limitai  ir audito metu nustatyti faktiniai duomenys apie Savivaldybės prisiimtus turtinius įsipareigojimus  suteikia galimybę Kupiškio rajono savivaldybei tarybos sprendimu imti iš kredito įstaigų iki 3100 tūkst.Lt ilgalaikę paskolą ir naudoti ją Savivaldybės  investiciniams projektams finansuoti iš Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos.
2. Savivaldybės kontrolierius negali patvirtinti, kad Savivaldybės iš paskolos  2009  metais   finansuojamų objektų sąrašas parengtas vadovaujantis    Savivaldybių skolinimosi taisyklių reikalavimais.
                                                                                                                                                                                                                             
 

 Paskolos limitų apskaičiavimai nurodyti Savivaldybės administracijai pateiktoje audito ataskaitoje Nr. K4-3.

 

Savivaldybės kontrolierė                                                        Vilma Mažeikienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“