Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2009 m. gegužės 20 d. Ataskaita dėl Kupiškio rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

ATASKAITA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  ILGALAIKĖS PASKOLOS
ĖMIMO GALIMYBIŲ VERTINIMO

2009 m. gegužės 20 d. Nr. K4-3
Kupiškis

 

 Vadovaudamasi Kupiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 11 d.  raštu Nr. S1-740 (8.8), Kupiškio rajono  savivaldybės  kontrolierė Vilma Mažeikienė  atliko Kupiškio rajono savivaldybės  ilgalaikės  paskolos gavimo  galimybių vertinimo auditą.
 Audito tikslas – nustatyti, ar Kupiškio rajono savivaldybė turi  galimybę imti iš  kredito įstaigų iki 3100,0  tūkst. Lt paskolą investiciniams projektams finansuoti , neviršydama teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų.
 Audito objektas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, identifikavimo kodas – 188774975.
  Adresas: Vytauto g. 2, 10115 Kupiškis.
  Steigėjas: Kupiškio rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas  – 188680375.
Audituojamas laikotarpis : 2009  m.
Auditas atliktas 2009 m. gegužės  12 – 20 d.
Audituojamu laikotarpiu atsakingais dirba: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi – Žilvinas Aukštikalnis, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji  specialistė  Gražvida Kukenienė. Patikrinimas atliktas jiems žinant.
 
                                     APIMTIS IR METODAI

Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovautasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su paskolos gavimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai  ir kad  visi  pateikti  dokumentai  yra išsamūs ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
 

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS,  REKOMENDACIJOS

 1. Savivaldybės biudžeto pajamų, neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų, apskaičiavimas.

 1.1. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin.,2008, Nr.149-6020 ) 9 straipsnio 1 dalis nustato šiuos savivaldybės skolinimosi limitus:
  – savivaldybės skola negali viršyti 30 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
  – metinio savivaldybės  grynojo  skolinimosi  suma negali viršyti 15 procentų, iš jų metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 10 procentų  patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
  – grąžintina tais kalendoriniais metais savivaldybių paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 15 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų);
   – savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 5 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų).
 1.2. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 9 straipsnio 2, 3, 4 dalimi  nustatyti papildomi limitai ir sąlygos:
 – savivaldybėms, vykdančioms projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, šiems projektams vykdyti nustatomas papildomas 18 procentų skolos limitas, iš jų 10 procentų limitas – avansiniam šių projektų finansavimui;
 – savivaldybėms, kurių investiciniai projektai įtraukti į Vyriausybės investicijų 2009-2011 metų programą, Vyriausybės sprendimu gali būti nustatyti didesni skolinimosi limitai, išskyrus tas savivaldybes, kurios nemažina kreditorių įsiskolinimo;
 – į skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos  trumpalaikės  paskolos   laikinam pajamų trūkumui padengti.
 
 1.3.  Kupiškio rajono savivaldybės taryba   2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS- 60  patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2009 metų biudžetą – 61 336,3 tūkst.Lt  pajamų ir išlaidų.
               1.4.  Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 priedėliu ir aukščiau minėtu savivaldybės tarybos  2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS- 60   nustatyta, kad iš valstybės biudžeto Kupiškio rajono  savivaldybės biudžetui skirta 31475,8 tūkst. Lt specialiųjų dotacijų (7982,8  tūkst. Lt –  valstybinėms  funkcijoms atlikti; 18931 tūkst. Lt – mokinio krepšeliui finansuoti; 4562 tūkst. Lt – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti).
               1.5. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo 4 priedėliu nustatyta ir Savivaldybės tarybos  2009 m. gegužės  28 d. sprendimo projektu  numatyta, kad iš valstybės biudžeto Kupiškio rajono  savivaldybės biudžetui skirta mažiau lėšų:  29634,5 tūkst. Lt specialiųjų dotacijų (7600,5  tūkst. Lt –  valstybinėms  funkcijoms atlikti; 18621 tūkst. Lt – mokinio krepšeliui finansuoti; 3413 tūkst. Lt – valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti).
               1.6.  Pastarojo įstatymo 7 priedėlio pakeitimu nustatytame sąraše savivaldybių, kurios 2009 metais Valstybės biudžetui grąžina bendrosios dotacijos kompensaciją, Kupiškio rajono savivaldybei numatyta  grąžinti 664 tūkst.Lt.
 Pastebėjimas. Lietuvos Respublikos Seimui ir Kupiškio  rajono savivaldybei patikslinus (sumažinus) biudžetą, 2009 metų apskaičiuota pajamų suma taip pat keisis. Savivaldybės tarybos  2009 m. gegužės  28 d. sprendimo projektu  numatyta Savivaldybės 2009 metų  biudžeto pajamas sumažinti 3355,5 tūkst.Lt ir  išlaidas –  4019,5 tūkst.Lt.

2.  Skolinimosi limitų apskaičiavimas

 2.1. Pagal  aukščiau pateiktus sumažintus duomenis 2009 metų biudžeto pajamos, neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų, sudaro 27239,5 tūkst. Lt . Pagal Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 9 straipsnio nuostatas:
  – Savivaldybės skola negali viršyti 8171,9 tūkst.Lt  (27239,5 x 30 proc.).
  – Metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 4085,9 tūkst.Lt (27239,5  x 20 proc.), metinio trumpalaikio skolinimosi  suma – 2724  tūkst.Lt (27239,5 x 10 proc.).
  – Grąžintina  paskolų ir  palūkanų  bei su paskolų  ėmimu  susijusių įmokų suma negali viršyti 4085,9  tūkst.Lt (  27239,5 x 20 proc.).
  – Savivaldybės garantijų limitas yra 1362 tūkst.Lt (27239,5 x 5 proc.).
 
3. Savivaldybės skolų būklė 

 Savivaldybės  administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiosios specialistės  Gražvidos Kukenienės    pateiktais  duomenis  apie  Savivaldybės  bendros skolos  2009 m. gegužės 1d. būklę, Kupiškio rajono savivaldybės skola 2009 m. gegužės 1d. sudarė  4991,2  tūkst. Lt, tai yra 18,3  procentų patvirtintų 2009 metų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų).
  Kadangi Savivaldybės skola negali viršyti  8171,9  tūkst.Lt, o  2009 m. gegužės 1 d. ji sudarė 4991,2  tūkst.Lt, tai Savivaldybės skola vykdant projektus, tarp jų  finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos lėšų,  gali padidėti 3180,7  tūkst.Lt .
  

 

4. Savivaldybės paskolų limitų apskaičiavimas, gavus 3100,0  tūkst. Lt paskolą

 Savivaldybei paėmus iki 3100 tūkst. Lt paskolą, Savivaldybės skola sudarytų  8091,2 tūkst. Lt, tai yra 29,7 procento patvirtintų 2009 metų Savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų). Metinio grynojo skolinimosi suma nebūtų viršyta, ji sudarytų 3100 tūkst.Lt, arba 11,4 procento patvirtintų 2009 metų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės  biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų).
 Pastebėjimas: jei Savivaldybė vykdys  projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, šiems projektams vykdyti  galės būti nustatytas papildomas  18 proc.  skolos limitas (iki  13075  tūkst. Lt).
 Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo projekte nurodytų projektų: „Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Kupiškyje, Vytauto g. 21, mokomojo korpuso rekonstravimas” (300 000 Lt), „Kupiškio miesto stadiono Kupiškyje, Lauko g. 5A, rekonstravimas – pritaikymas Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos poreikiams” (446300 Lt), „Kupiškio etnografijos muziejaus pastato Kupiškyje, Gedimino g. 2, rekonstravimas” (160000 Lt),  „Kupiškio rajono mokyklų ir kultūros namų katilinių rekonstravimas” ( 35000 Lt), „Marnakos sausinimo sistemos dalies griovių ir jų hidrotechnikos statinių rekonstravimas (19000 Lt), „Kupiškio rajono Šimonių, Biliūnų, Šepetos ir Rudilių  kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija” (85000 Lt), „Subalansuota turizmo plėtra prie Kupiškio marių (Lietuva) ir Lubano ežero (Latvija) / STELLA” (700000 Lt), „Darnus tarpregioninis bendradarbiavimas siekiant didinti eismo saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienyje” (200000 Lt), „Vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, gyvenimo sąlygų ir užimtumo gerinimas” (79200 Lt), „Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimo, sutvarkymo ir pritaikymo viešoms turizmo reikmėms techninio projekto parengimas” (83000 Lt), „Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos pastato renovavimas”(100000 Lt), „Krizių centro Kupiškio rajone įsteigimas”(50000 Lt), „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone” (297500 Lt), Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros planui parengti ( 20000 Lt), „Kupiškio miesto Palėvenės ir Sodų gatvių rekonstrukcija” (40000 Lt), „Kempingo Kupiškio rajone įrengimas” (20000), „Skapiškio vidurinės mokyklos rekonstravimas” (100000 Lt), „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste, Kupiškio rajone, sudarymas” (20000 Lt),„Pastato Kupiškyje, Krantinės g. 28, rekonstravimas pritaikant biudžetinės įstaigos Kupiškio socialinių paslaugų centro poreikiams” (20000 Lt), „Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas bei kompetencijų ugdymas” (10000 Lt) finansavimui reikalinga  iki 3100 tūkst.Lt  banko paskola.
 Minėto sprendimo projekte numatyta,  kad paskola imama iš palankiausias sąlygas pasiūliusio banko 5 metų  laikotarpiui.
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.1 punktu nustatyta, kad Savivaldybė, turėdama Savivaldybės kontrolieriaus  išvadą, Tarybos sprendimu gali imti ilgalaikes paskolas investicijų projektams finansuoti, nesunaudojamiesiems kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems daiktams įsigyti, skoloms padengti.  
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktas nurodo, kad  paskolos naudojamos tik investicijų projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus Savivaldybės kontrolieriaus  išvadą.
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 10 punktu nurodyta, kas yra investicinis projektas. Tai – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.
 Pastebėjimas. Iš paskolos lėšų (353 000 Lt)  numatomų finansuoti objektų sąraše  yra įtraukti projektai, kurie neatitinka investicinio projekto reikalavimų, nurodytų  Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme. Pvz.: „Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimo, sutvarkymo ir pritaikymo viešoms turizmo reikmėms techninio projekto parengimas” (83000 Lt), „Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos pastato renovavimas” (100000 Lt), „Kupiškio miesto Palėvenės ir Sodų gatvių rekonstrukcija” (40000 Lt), „Kempingo Kupiškio rajone įrengimas” (20000), „Skapiškio vidurinės mokyklos rekonstravimas” (100000 Lt), „Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas bei kompetencijų ugdymas” (10000 Lt). 
 Savivaldybės kontrolierius negali patvirtinti, kad Savivaldybės iš paskolos finansuojamų 2009 metais  objektų sąrašas parengtas vadovaujantis  Savivaldybės skolinimosi taisyklių reikalavimais.
      Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 41  punktas nurodo, kad Savivaldybės taryba priima   sprendimus  dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės ir dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo. Savivaldybės taryba paveda savivaldybės administracijai atlikti šių darbų užsakovo funkcijas, nustato šių objektų eksploatavimo tvarką.
  Pastebėjimas.  Audito metu  kontrolieriaus tarnybai nebuvo pateikti  Savivaldybės tarybos priimti  sprendimai.

 
IŠVADOS:
                      1. Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  nuomone, gavus 3100,0 tūkst.Lt ilgalaikę paskolą projektams, finansuojamiems iš Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdyti, Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 9 str.   nustatytas skolinimosi limitas nebus viršytas.
  2. Iš paskolos 2009 metais finansuojamų objektų sąrašas parengtas nesivadovaujant  Savivaldybės skolinimosi taisyklių reikalavimais.


Pastabas dėl išvadoje pateiktų duomenų  ar išvadų  Kontrolieriaus tarnybai  prašome pateikti iki 2009 m. gegužės  28  d.    
   
Savivaldybės kontrolierė                                                                                Vilma  Mažeikienė

SUSIPAŽINOME:
Kupiškio  rajono  savivaldybės                                                                                                         administracijos direktorius                                                                            Žilvinas  Aukštikalnis          
Finansų  ir biudžeto  vyriausioji specialistė                                                     Gražvida Kukenienė


 

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“