Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2009 m. kovo 30 d. Ataskaita dėl Kupiškio rajono savivaldybės trumpalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

ATASKAITA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  TRUMPALAIKĖS PASKOLOS
ĖMIMO GALIMYBIŲ VERTINIMO

2009 m. kovo 30 d. Nr. K4-2
Kupiškis

ĮŽANGA

 Gavusi Kupiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 4 d.  raštą Nr. S1-294(8.8) „Dėl trumpalaikės paskolos”, Kupiškio rajono  savivaldybės  kontrolierė Vilma Mažeikienė  atliko Kupiškio rajono savivaldybės  trumpalaikės   paskolos ėmimo galimybių vertinimo auditą.
 Audito tikslas – įvertinti,  ar Kupiškio rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai, sąlygos bei faktiniai duomenys leidžia imti  1000,0 tūkst. Lt  trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto ir pateikti  Savivaldybės tarybai išvadą dėl paskolos ėmimo.
 Audito subjektas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, identifikavimo kodas – 188774975.
  Adresas: Vytauto g. 2, 10115 Kupiškis.
  Steigėjas: Kupiškio rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas  – 188680375.
Audituojamas laikotarpis : 2009  m.
Auditas atliktas 2009 m. kovo 5 – 30 d.
Audituojamu laikotarpiu atsakingais dirba: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji  specialistė  Gražvida Kukenienė.
 
  APIMTIS IR METODAI
Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovautasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti, su paskolos gavimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai  ir kad  visi  pateikti  dokumentai  yra išsamūs  ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
 

 PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS,  REKOMENDACIJOS

1. Teisės aktais nustatyti savivaldybės trumpalaikio skolinimosi iš valstybės biudžeto rodikliai bei sąlygos:
        1.1. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin.,2008, Nr.149-6020 ) 9 straipsnio 1 dalis nustato  savivaldybės skolinimosi limitus,  o 9 straipsnio 4 dalis nurodo, kad į skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos  laikinam pajamų trūkumui padengti.
       1.2.  Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu   (Žin., 2005, Nr.116-4203),  15 punktas nurodo, kad  Finansų ministerija iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto apyvartos lėšų savivaldybėms gali teikti trumpalaikes paskolas laikinam pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų.
 1.3. Minėto nutarimo 16 punktas nustato, kad už  suteiktas paskolas savivaldybės moka 1 procento metines palūkanas.
 1.4. Trumpalaikė paskola gali būti suteikta tik  iki biudžetinių metų pabaigos. Suteikiama paskola yra tikslinė.
 1.5. Trumpalaikė paskola  savivaldybei neteikiama, jeigu savivaldybės biudžetas nepatvirtintas.
 2. Faktiniai duomenys apie savivaldybės biudžeto būklę ir įsipareigojimus 2009 m. kovo 1 d.:
 2.1.  Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS- 60  patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2009 metų biudžetą – 61 336,3 tūkst.Lt pajamų ir išlaidų.
 2.2. Kupiškio rajono savivaldybės 2009 metų I pusmečio  biudžeto pajamų planas patvirtintas 32 911,2 tūkst. Lt, išlaidų  – 34 958,9 tūkst.Lt,    planuotos išlaidos viršijo planuotas pajamas 2 047,7 tūkst. Lt.  Įvertinus kasos apyvartos lėšų likutį,   kuris 2009 m. sausio 1 d. sudarė 1217,8 tūkst. Lt,  planuotas Savivaldybės biudžeto  I pusmečio apyvartinių lėšų  trūkumas  – 829,9 tūkst. Lt.
 2.3. Kupiškio  rajono savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyriaus pateiktais duomenimis,   Kupiškio rajono savivaldybės biudžete 2009  metų sausio – vasario mėnesiais faktiškai   negauta planuotų 866,3 tūkst. Lt biudžeto pajamų, iš jų dotacijų iš valstybės biudžeto – 765,9 tūkst. Lt, mokesčių ir kitų pajamų –   100,4  tūkst. Lt.
 2.4. Kupiškio rajono Savivaldybė neturi  skolinių įsipareigojimų dėl trumpalaikių paskolų paėmimo laikinam pajamų trūkumui padengti.
  2.5. Savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo projekte nurodyta imti 1000,0 tūkst. Lt trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti. Sprendimo projekte numatyta,  kad  paskola yra tikslinė (bus naudojama  biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti) ir  nurodytas paskolos grąžinimo terminas – 2009 m. gruodžio 31d.
             2.6. Už suteiktą paskolą Savivaldybė mokėtų iki 850 Lt per mėnesį metinių palūkanų. Savivaldybės 2009 metų biudžete yra numatytos lėšos mokėti palūkanas.
 3. Išvada:
 Teisės aktais nustatyti savivaldybės skolinimosi rodikliai, sąlygos ir faktiniai duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymą bei įsipareigojimus  leidžia Savivaldybei imti  1000 tūkst. Lt trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto ir ją naudoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti .

 Pastabas dėl ataskaitoje  pateiktų duomenų  ar išvadų  Kontrolieriaus tarnybai  prašome pateikti iki 2009 m. balandžio 5 d.    


Savivaldybės kontrolierė                                                                                Vilma  Mažeikienė


SUSIPAŽINOME:
Kupiškio  rajono  savivaldybės                                                                                                         administracijos direktorius                                                                            Žilvinas  Aukštikalnis       
  
Finansų  ir biudžeto  skyriaus vyriausioji specialistė                                       Gražvida Kukenienė


 

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“