Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2009 m. kovo 30 d. Išvada dėl Kupiškio rajono savivaldybės trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti iš valstybės biudžeto ėmimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

IŠVADA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  TRUMPALAIKĖS PASKOLOS
LAIKINAM PAJAMŲ TRŪKUMUI PADENGTI IŠ
VALSTYBĖS BIUDŽETO ĖMIMO

2009 m. kovo 30 d. Nr. K4-1- 2
Kupiškis

 

 Kupiškio rajono  savivaldybės  kontrolierė Vilma Mažeikienė, gavusi Kupiškio  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 4 d.  raštą Nr. S1-294(8.8) „Dėl trumpalaikės paskolos”, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 28 punktu bei  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d.  nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių   3 punktu, atliko   Kupiškio rajono savivaldybės 1000,0 tūkst. Lt  trumpalaikės paskolos  ėmimo galimybių vertinimo auditą.
 Vertinimo tikslas – įvertinti, ar Kupiškio rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai, sąlygos bei faktiniai duomenys leidžia imti  1000,0 tūkst. Lt  trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto ir pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl paskolos ėmimo.
  Savivaldybių skolinimosi ir paskolų naudojimo  tvarką  bei  su paskolų  limitais  susijusius  rodiklius  reglamentuoja  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės  biudžeto ir savivaldybių biudžetų  finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės.
 Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė  Vilma Mažeikienė nustatė skolinimosi rodiklius bei sąlygas, įvertino   Kupiškio rajono savivaldybės skolos būklę 2009 m. kovo 1 d. ir  ar paskolos lėšas planuojama  naudoti teisės aktais nustatytiems tikslams finansuoti. Atliktas vertinimas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
IŠVADA. Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus  nuomone, teisės aktais nustatyti  skolinimosi rodikliai bei sąlygos  ir audito metu nustatyti faktiniai duomenys apie Savivaldybės   biudžeto vykdymą bei įsipareigojimus, suteikia galimybę Kupiškio rajono savivaldybei tarybos sprendimu imti iš valstybės biudžeto  iki 1000 tūkst. Lt trumpalaikę paskolą ir naudoti ją biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti.
.


Savivaldybės kontrolierė                                                        Vilma Mažeikienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“