Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Išvada apie 2006 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą

DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE  PRIKLAUSANČIO TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2006  METŲ ATASKAITŲ

2007 m. gruodžio 11 d. Nr. K4-6-4
Kupiškis

 

 Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba įvertino Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktas statistines ataskaitas apie 2006 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą (toliau – statistinės turto ataskaitos). Vertinimo tikslas – nustatyti, ar 2006 metų statistinės turto ataskaitos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais ir ar jos atitinka finansines ataskaitas ir duomenis, iš kurių jos buvo sudarytos.
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, nustatyta, kad ataskaitas apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą rengia Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka. Šias ataskaitas Administracija teikia Savivaldybės institucijoms – Tarybai, merui, Kontrolieriui – ir Statistikos departamentui. To paties įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi numatyta pareiga Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai pateikti Savivaldybės tarybai  išvadą dėl  turto statistinių ataskaitų.
 Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba suplanavo ir atliko vertinimą taip, kad gautų pakankamą pagrindą tvirtinti, jog 2006 metų statistinėse turto ataskaitose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų lyginant su finansinėmis ataskaitomis ir duomenimis, iš kurių jos buvo sudarytos. Įvertinome  2006 metų statistinių turto ataskaitų  bei finansinių ataskaitų ir duomenų, iš kurių jos buvo sudarytos, rengimo, turto apskaitos principus ir jų pateikimą.
 2006 metų ataskaitas dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto (forma V T – 02) ir valstybės turto (forma VT- 01) sudarė Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius. Abi ataskaitos sudarytos pagal Savivaldybės administracijos skyrių ir biudžetinių įstaigų pateiktų metinių finansinių atskaitomybių duomenis. Už ataskaitose pateiktų duomenų teisingumą bei teisės aktų laikymąsi  tiesiogiai atsakinga Savivaldybės administracija, o Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba – už savo nuomonę.
Kupiškio  rajono savivaldybės Valstybės turto 2006 metų ataskaita (V T- 01 metinė)  Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikta 2007 m. gegužės 17 d., o Savivaldybės turto 2006 metų ataskaita ( VT – 02 metinė ) –  kovo 6  d.
 Mūsų nuomone, 2006 metų statistinė valstybės  turto ataskaita (VT-01 metinė) visais reikšmingais atžvilgiais sudaryta remiantis įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta ir  Statistikos departamento Turto ataskaitų už 2006 metus paaiškinimuose  nurodyta Turto ataskaitų rengimo tvarka.  Atsižvelgiant į audito rezultatus ir  1 – 2  punktuose paminėtus pastebėjimus, mūsų  nuomonė  dėl statistinės Savivaldybės turto 2006 metų  ataskaitos ( VT-02 metinė) yra sąlyginė.
P A S T E B Ė J I M A I
1. Savivaldybės turto 2006 metų ataskaitoje VT -02 neparodyti Savivaldybės įnašai į sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas, iš viso už 253 103,03 Lt: 179 537 Lt – neapskaitytas įnašas į VšĮ  Kupiškio ligoninę ir 73 565,46 Lt –  neapskaitytas įnašas į VšĮ Kupiškio PASP centrą;       2. Savivaldybės tarybos dalininkės 57 950 Lt  įnašas  VšĮ Kupiškio  rajono verslo informacijos centro ir  dalininkės 500 Lt įnašas VšĮ  Panevėžio apskrities turizmo ir informacijos centro kapitalo  formavimui atskirai neparodyti 2006 metų turto ataskaitos VT-02 finansinio turto 5435 eilutės  2 grafoje.
 

Savivaldybės     kontrolierė                                                              Vilma Mažeikienė

Atgal

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“