Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Išvada apie 2007 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą


KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

IŠVADA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE  PRIKLAUSANČIO TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO
   2007  METŲ ATASKAITŲ

2008 m. gruodžio 22 d. Nr. K4-6-4
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba įvertino Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktas statistines ataskaitas apie 2007 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ( toliau – statistinės turto ataskaitos). Vertinimo tikslas – nustatyti, ar 2007 metų statistinės turto ataskaitos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais ir ar jos atitinka finansines ataskaitas ir duomenis, iš kurių jos buvo sudarytos.
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, nustatyta, kad ataskaitas apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą rengia Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka. Šias ataskaitas Administracija teikia Savivaldybės institucijoms – Tarybai, merui, kontrolieriui- ir Statistikos departamentui. To paties įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi numatyta pareiga Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai pateikti Savivaldybės tarybai  išvadą dėl  turto statistinių ataskaitų.
 Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba suplanavo ir atliko vertinimą taip, kad gautų pakankamą pagrindą tvirtinti, jog 2007 metų statistinėse turto ataskaitose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų lyginant su finansinėmis ataskaitomis ir duomenimis, iš kurių jos buvo sudarytos. Įvertinome  2007 metų statistinių turto ataskaitų  bei finansinių ataskaitų ir duomenų, iš kurių jos buvo sudarytos, rengimo, turto apskaitos principus ir jų pateikimą.
 2007 metų ataskaitas dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ( forma V T – 02) ir valstybės turto ( forma VT- 01) sudarė Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius. Abi ataskaitos sudarytos pagal Savivaldybės administracijos skyrių ir biudžetinių įstaigų pateiktų metinių finansinių atskaitomybių duomenis. Už ataskaitose pateiktų duomenų teisingumą bei teisės aktų laikymąsi  tiesiogiai atsakinga Savivaldybės administracija, o Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba – už savo nuomonę.
 Kontrolieriaus nuomonė dėl 2007 metų statistinė valstybės  turto ataskaitos (VT-01 metinė), atsižvelgiant į  1-3  punktuose paminėtus pastebėjimus,  yra sąlyginė. Atsižvelgiant į auditų rezultatus ir  1 – 6  punktuose paminėtus pastebėjimus, Kontrolieriaus  nuomonė  dėl statistinės Savivaldybės turto 2007 metų  ataskaitos ( VT-02 metinė) yra sąlyginė.
P A S T E B Ė J I M A I
1. Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka neteisingai apskaitė Savivaldybės turtą  ir neteisingai  jį parodė kaip valstybės patikėjimo teise valdomą turtą  bei valstybės 2007 metų ataskaitos  VT-01 ilgalaikio turto 1000, 1300, 1350, 1351 eilutėse padidino vertę   21 tūkst. Lt praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje ir 25 tūkst. Lt ataskaitinių metų  pradžioje ir  neatvaizdavo turto atitinkamose Savivaldybės turto 2007 metų ataskaitos  VT-02 eilutėse.
2. Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka  neteisingai į apskaitą  prie Savivaldybės turto įtraukė valstybės patikėjimo teise valdomo trumpalaikio turto už 3332,96 Lt. Valstybės patikėjimo valdomo turto ataskaitos VT-01 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  3000 eilutėje  neatvaizduota  atsargų ir trumpalaikio turto už 1 tūkst. Lt.
3. Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka  neteisingai atvaizdavo nematerialųjį turtą ( licenciją serveriui) ataskaitos VT-01 ataskaitinių metų pabaigoje  1350 eilutėje ir padidino likutinę vertę 10 tūkst. Lt. Ši suma tinkamai neatvaizduota ataskaitos nematerialiojo turto  2000, 2300 eilutėse. 
 4.   Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  garažo likutinė vertė statistinėje ataskaitoje VT-02 neatvaizduota kitų pastatų eilutėje 1126 ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 3218 Lt, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -3110 Lt.  Ši vertė neteisingai atvaizduota su likusia pastatų verte.
 5.  Neteisingai ataskaitoje VT-02  Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  ilgalaikis nekilnojamasis turtas  už 114 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir 107 tūkst. Lt ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodytas 1123 eilutėje, kaip švietimo ir mokslo  įstaigų  pastatai.
 6.  Savivaldybės administracija negalėjo finansiniais dokumentais pagrįsti, kad nuomos sutartyje su AB „Lelija” numatytos nuosavomis lėšomis Nuomininko atlikto kapitalinio remonto sąnaudos 685 000 Lt yra įtraukiamos į patalpų nuomos mokesčius. Patalpų vertė šia suma nepadidinta, atitinkamai neperskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Turto vertė neatvaizduota statistinėje ataskaitoje  VT-02.

Savivaldybės     kontrolierė                                                            Vilma Mažeikienė

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“