Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Išvada dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos

KUPIŠKIO  RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

IŠVADA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  2006  METŲ BIUDŽETO  ĮVYKDYMO APYSKAITOS

2007 m. birželio 5 d. Nr. K4-4-1
Kupiškis

 

 Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 37 straipsnio  1 ir 3 dalimis ir Kontrolieriaus tarnybos 2007 metų veiklos planu, atliko Kupiškio rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto  įvykdymo ataskaitos (toliau – Apyskaita) ir asignavimų valdytojų finansinės atskaitomybės duomenų, taip pat Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus.
 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą rengia Savivaldybės administracija, remdamasi Savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis – į Savivaldybės biudžetą gautų pajamų ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktomis biudžeto programų sąmatų įvykdymo ataskaitomis. Šio įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą tvirtina Savivaldybės taryba. Savivaldybės kontrolieriaus pareiga pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateiktos tvirtinti metinės biudžeto įvykdymo apyskaitos (toliau – Išvada) nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punkte.
Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba  auditą atliko vadovaudamasi  Vietos savivaldos įstatymu ir atsižvelgdama į Valstybinio audito reikalavimus. Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad suteiktų pakankamą pagrindą teigti, jog Apyskaitoje nėra reikšmingų iškraipymų, vertinant, ar Apyskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius Apyskaitos rengimą, išskyrus galimus apribojimus, susijusius su tuo, kad buvo atlikti ne visų asignavimų valdytojų 2006 metų finansinės atskaitomybės auditai.


 Kupiškio rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto vykdymo audito metu buvo ištirti ir įvertinti Apyskaitos parengimo principai, vertinant, ar Apyskaita parengta pagal  jos rengimą reglamentuojančius teisės aktus.
Išvadoje pateiktai nuomonei pagrįsti atlikome šiuos veiksmus:
•      ištyrėme  Apyskaitos duomenis, kad būtų nustatyta, ar Apyskaita parengta remiantis į  Savivaldybės biudžetą gautų pajamų ir iš Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų   asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktomis biudžeto programų sąmatų įvykdymo finansinėmis ataskaitomis ir atsižvelgiant į panaudotas Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas bei perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokas į Savivaldybės biudžetą, skirtas specialiosioms programoms finansuoti;
•        išanalizavome Apyskaitos struktūrą ir duomenis, kad būtų nustatyta, ar Apyskaitos struktūrinė sudėtis atitinka įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus ir ar ji parengta pagal Kupiškio rajono savivaldybės 2006 metų biudžete patvirtintus rodiklius;
•     įvertinome Savivaldybės asignavimų valdytojų 2006 metų finansinių atskaitomybių audito rezultatus.
 Tikime, kad atliktas auditas suteikia  pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
 Savivaldybės trumpalaikių ir ilgalaikių paskolų suma 2006 metais neviršijo metinio limito, nustatyto 2006 metų valstybės  biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių  rodiklių patvirtinimo įstatyme.  Dėl Savivaldybės turto ir savivaldybei patikėjimo teise perduoto valstybės turto ataskaitos pareikšta sąlyginė nuomonė.
 Savivaldybės kontrolieriaus nuomone, Kupiškio rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto įvykdymo apyskaita visais reikšmingais atvejais parengta  pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų  finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, kitų teisės  aktų reikalavimus, nustatytus Apyskaitai sudaryti, joje nėra reikšmingų iškraipymų lyginant su Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktomis sąmatų įvykdymo ataskaitomis ir kitais Finansų skyriaus tvarkomais duomenimis, iš kurių ji buvo sudaryta.
 Pareiškiame, kad 2006 metais valdant Savivaldybės biudžeto lėšas reikšmingų neatitikčių Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams nenustatėme.
 Apibendrinti pastebėjimai ir siūlymai dėl Apyskaitos sudarymo, Savivaldybės biudžeto vykdymo, teisės aktų pažeidimų, biudžeto asignavimų naudojimo galimu efektyvesniu būdu, pateikiami  Išvados dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos priede, kuris yra  neatskiriama šios  Išvados  dalis. 


Savivaldybės kontrolierė                                                           Vilma Mažeikienė

...................................................................................................................................

Išvados priedas (pdf) »

...................................................................................................................................

 

Atgal

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“