Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Išvada dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo

KUPIŠKIO   RAJONO   SAVIVALDYBĖS   KONTROLIERIUS

IŠVADA
DĖL  KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  2007  METŲ BIUDŽETO  ĮVYKDYMO ATASKAITOS, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ IR TURTO NAUDOJIMO

2008 m. birželio 19 d. Nr. K4- 1-4
Kupiškis

 

     Kupiškio rajono savivaldybės kontrolierė Vilma Mažeikienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 37 straipsnio  1 ir 3 dalimis ir Kontrolieriaus tarnybos 2008 metų veiklos planu, atliko Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto  įvykdymo ataskaitos (toliau – Ataskaita) ir asignavimų valdytojų finansinės atskaitomybės duomenų, taip pat Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus.
      Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą rengia Savivaldybės administracija, remdamasi Savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis – į Savivaldybės biudžetą gautų pajamų ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktomis biudžeto programų sąmatų įvykdymo ataskaitomis. Šio įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą tvirtina Savivaldybės taryba. Savivaldybės kontrolieriaus pareiga pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateiktos tvirtinti metinės biudžeto įvykdymo apyskaitos (toliau – Išvada) nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 10 punkte.
      Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba  auditą atliko vadovaudamasi  Vietos savivaldos įstatymu ir atsižvelgdama į Valstybinio audito reikalavimus. Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad suteiktų pakankamą pagrindą teigti, jog Ataskaitoje nėra reikšmingų iškraipymų, vertinant, ar Ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius Ataskaitos rengimą, išskyrus galimus apribojimus, susijusius su tuo, kad nebuvo atlikti visų asignavimų valdytojų 2007 metų finansinės atskaitomybės auditai, dėl neplaninio veiklos audito ir audito žmogiškųjų išteklių trūkumo neatliktas suplanuotas audito mastas.
Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto vykdymo audito metu buvo ištirti ir įvertinti Ataskaitos parengimo principai, vertinant, ar Ataskaita parengta pagal  jos rengimą  reglamentuojančius teisės aktus.
Išvadoje pateiktai nuomonei pagrįsti atlikome šiuos veiksmus:
     · ištyrėme  Ataskaitos duomenis, kad būtų nustatyta, ar Ataskaita parengta remiantis Savivaldybės biudžetą gautų pajamų ir iš Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų   asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktomis biudžeto programų sąmatų įvykdymo finansinėmis ataskaitomis ir atsižvelgdami į panaudotas Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas bei perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokas į Savivaldybės biudžetą, skirtas specialiosioms programoms finansuoti;
     · išanalizavome Ataskaitos  struktūrą ir duomenis, kad būtų nustatyta, ar Ataskaitos  struktūrinė sudėtis atitinka įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus ir ar ji parengta pagal Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžete patvirtintus rodiklius;
     · įvertinome Savivaldybės asignavimų valdytojų 2007 metų finansinių atskaitomybių audito rezultatus.
     Tikime, kad atliktas auditas suteikia  pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
     Savivaldybės trumpalaikių ir ilgalaikių paskolų suma 2007 metais neviršijo metinio limito, nustatyto 2007 metų valstybės  biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių  rodiklių patvirtinimo įstatyme.   
    Savivaldybės biudžeto išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti įvykdymo ataskaitoje (forma Nr. B-15 metinė), valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos „Priešgaisrinių tarnybų organizavimas” yra pateiktos padidintos (darbo užmokesčio – 4,9 tūkst. Lt ir socialinio draudimo įmokų – 1,1 tūkst.Lt) ir sumažintos (darbdavių socialinė parama pinigais – 6,0 tūkst. Lt)  kasinės išlaidos.
     Savivaldybės biudžeto išlaidų mokinio krepšeliui finansuoti įvykdymo ataskaitoje (forma Nr. B-13 metinė) yra pateiktos 18,3 tūkst. Lt padidintos darbo užmokesčio ir šia suma sumažintos darbdavių socialinė parama pinigais kasinės išlaidos.
     Savivaldybės administracijos  balanse (Forma Nr.1 metinė) ilgalaikis turtas ir ilgalaikio turto fondas nepadidinti 685 tūkst.Lt, atitinkamai neperskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas. 2008 m. sausio 1 d. Formoje Nr.6 ( metinė) neteisingai atvaizduotas  debetinis ir kreditinis įsiskolinimas
     Savivaldybės kontrolieriaus nuomone, išskyrus poveikį, kurį turėtų ankstesnėje pastraipoje išdėstyti dalykai, Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto įvykdymo ataskaita visais reikšmingais atvejais parengta  pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir Lietuvos Respublikos 2007 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų  finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, kitų teisės  aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitai sudaryti, joje nėra reikšmingų iškraipymų lyginant su Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktomis sąmatų įvykdymo ataskaitomis ir kitais Finansų ir biudžeto  skyriaus tvarkomais duomenimis, iš kurių ji buvo sudaryta.
     Apibendrinti pastebėjimai ir siūlymai dėl Ataskaitos  sudarymo, Savivaldybės biudžeto vykdymo, teisės aktų pažeidimų, biudžeto asignavimų naudojimo galimu efektyvesniu būdu, pateikiami  Išvados dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto priede, kuris yra  neatskiriama šios  Išvados  dalis. 


Savivaldybės kontrolierė                                                           Vilma Mažeikienė

 

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“