Raimonda Simanavičiūtė

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos krypties išsilavinimą;
 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą ir civilinę saugą ir gebėti juos taikyti praktinėje veikloje;
 3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinkti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą bei ataskaitas pagal savo veiklos sritis;
 4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
 5. mokėti dirbti su kompiuterinėmis biuro programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pašto programa, pristatymų kūrimo programa, mokėti naudotis interneto naršykle;
 6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

  

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. analizuoja Savivaldybės teritorijoje galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų riziką, vykdo jų prognozavimą;
 2. organizuoja ir vykdo veiklą, užtikrinančią Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano bei Savivaldybės teritorijoje esančių pavojingų objektų išorės avarinių planų rengimą, derinimą, viešąjį svarstymą, periodinį tikslinimą, jų kopijų ir kitos su šiais planais susijusios informacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms;
 3. rengia ir pagal poreikį tikslina Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant šiame plane numatytas priemones;
 4. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijų sudarymo, organizuoja ir įgyvendina priemones, užtikrinančias šių struktūrų efektyvią veiklą;
 5. organizuoja Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, teikia metodinę pagalbą asmenims, organizuojantiems ūkio subjekto ar kitos įstaigos darbuotojų civilinės saugos pratybas;
 6. rengia Savivaldybės gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais planus, organizuoja metodinius seminarus, civilinės saugos dienas ir panašaus pobūdžio renginius, teikia ūkio subjektų ir kitų įstaigų atstovams metodinę pagalbą darbuotojų civilinės saugos mokymo klausimais;
 7. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka skaičiavimus dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl statinių parinkimo ir jų pritaikymo kolektyvinei savivaldybės gyventojų apsaugai;
 8. pagal kompetenciją planuoja ir vykdo civilinės saugos būklės patikrinimus Savivaldybės teritorijoje esančiuose ūkio subjektuose bei kitose įstaigose, teikia siūlymus dėl civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pašalinimo;
 9. rengia su kaimyninėmis Savivaldybėmis sudaromus tarpusavio pagalbos planus ir jų patikslinimus;
 10. organizuoja Savivaldybės gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos techninę priežiūrą, kontrolinius jos patikrinimus, vykdo elektros sirenų centralizuotą aktyvavimą;
 11. perspėja gyventojus, valstybės ir Savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, išplatina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turimą arba joms skirtą informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti;
 12. vykdo Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą;
 13. rengia informaciją ir viešuosius pranešimus, susijusius su Savivaldybės administracijos veikla civilinės saugos srityje, užtikrina skelbiamos informacijos aktualumą;
 14. renka iš visų Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų, gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, tvarko ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui bei apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai;
 15. rengia paklausimus civilinės saugos sistemos subjektams, teikia informaciją, pranešimus ir ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui bei apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai;
 16. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus civilinės saugos klausimais;
 17. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų darbo grupių bei komisijų veikloje;
 18. dalyvauja planuojant civilinės saugos funkcijai vykdyti reikalingų lėšų poreikį, vykdant jų paskirstymą ir naudojimą;
 19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.