Raimonda Simanavičiūtė

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VYRIAUSIAUSIOJO CIVILINĖS SAUGOS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Kitos specialiosios veiklos sritys.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Viešasis administravimas, civilinė sauga ir mobilizacija.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Analizuoja savivaldybės teritorijoje galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų riziką, vykdo jų prognozavimą.

6. Organizuoja ir vykdo veiklą, užtikrinančią savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano bei savivaldybės teritorijoje esančių pavojingų objektų išorės avarinių planų rengimą, derinimą, viešąjį svarstymą, periodinį tikslinimą, jų kopijų ir kitos su šiais planais susijusios informacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms.

7. Rengia ir pagal poreikį tikslina savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant šiame plane numatytas priemones.

8. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijų sudarymo, organizuoja ir įgyvendina priemones, užtikrinančias šių struktūrų efektyvią veiklą.

9. Organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, teikia metodinę pagalbą asmenims, organizuojantiems ūkio subjekto ar kitos įstaigos darbuotojų civilinės saugos pratybas.

10. Rengia savivaldybės gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais planus, organizuoja metodinius seminarus, civilinės saugos dienas ir panašaus pobūdžio renginius, teikia ūkio subjektų ir kitų įstaigų atstovams metodinę pagalbą darbuotojų civilinės saugos mokymo klausimais.

11. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka skaičiavimus dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl statinių parinkimo ir jų pritaikymo kolektyvinei savivaldybės gyventojų apsaugai.

12. Pagal kompetenciją planuoja ir vykdo civilinės saugos būklės patikrinimus savivaldybės teritorijoje esančiuose ūkio subjektuose bei kitose įstaigose, teikia siūlymus dėl civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pašalinimo.

13. Rengia su kaimyninėmis savivaldybėmis sudaromus tarpusavio pagalbos planus ir jų patikslinimus.

14. Organizuoja savivaldybės gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos techninę priežiūrą, kontrolinius jos patikrinimus, vykdo elektros sirenų centralizuotą aktyvavimą.

15. Organizuoja ir vykdo veiklą, užtikrinančią savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano bei savivaldybės teritorijoje esančių pavojingų objektų išorės avarinių planų rengimą, derinimą, viešąjį svarstymą, periodinį tikslinimą, jų kopijų ir kitos su šiais planais susijusios informacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms.

16. Vykdo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą.

17. Rengia informaciją ir viešuosius pranešimus, susijusius su savivaldybės administracijos veikla civilinės saugos srityje, užtikrina skelbiamos informacijos aktualumą.

18. Renka iš visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų, gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, tvarko ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui bei apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

19. Rengia paklausimus civilinės saugos sistemos subjektams, teikia informaciją, pranešimus ir ataskaitas savivaldybės administracijos direktoriui bei apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

20. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus civilinės saugos klausimais, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų mobilizacijai vykdyti, konsultuoja suinteresuotus asmenis mobilizacijos ir PŠP klausimais.

21. Dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų darbo grupių bei komisijų veikloje.

22. Dalyvauja planuojant civilinės saugos funkcijai vykdyti reikalingų lėšų poreikį, vykdant jų paskirstymą ir naudojimą.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Funkcijos patvirtintos 2017.12.27 „Dėl Valstybės tarnautojo, atsakingo už mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos funkcijų vykdymą savivaldybėje, pavyzdinių funkcijų sąrašo patvirtinimo“ Nr. V-215.

24. Atlieka Valstybės tarnautojo, atsakingo už mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos funkcijų vykdymą savivaldybėje.

25. Dalyvauja teisėkūroje.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. studijų kryptis – biologija;

26.3. studijų kryptis – aplinkotyra;

26.4. studijų kryptis – visuomenės saugumas.

27. Atitikimas kitiems reikalavimams:

27.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

27.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

28. Transporto priemonių pažymėjimai:

28.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

29. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

29.2. organizuotumas – 3;

29.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

29.4. analizė ir pagrindimas – 4;

29.5. komunikacija – 4.

30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

30.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

30.2. informacijos valdymas – 3.

31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

31.1. veiklos planavimas – 3.