Reda Totorienė

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai

 
FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

 II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Stebėsena ir analizė.
4. Priežiūra ir kontrolė.
5. Finansų valdymas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


6. Savivaldybės biudžeto projekto rengimas ir analizė.
7. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planinių rodiklių analizė.
8. Savivaldybės biudžeto įgyvendinimo organizavimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Dalyvauja teisėkūroje.
19. Rengia Savivaldybės biudžeto projektą ir teikia jį svarstyti Savivaldybės tarybai Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.
20. Tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktų programų sąmatų projektų sudarymo, lėšų poreikio apskaičiavimo teisingumą ir pagrįstumą.
21. Rengia ir teikia atitinkamoms institucijoms dokumentų projektus dėl biudžeto patikslinimo, papildomų lėšų skyrimo, paskolų ėmimo, garantijų teikimo ir kitais finansiniais klausimais. Nagrinėja prašomų papildomų asignavimų poreikį ir teikia pasiūlymus dėl jų skyrimo.
22. Organizuoja patvirtinto Savivaldybės biudžeto vykdymą, lėšų perdavimą asignavimų valdytojams ir teikia patvirtintą Savivaldybės biudžetą Finansų ministerijai.              
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
24.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.4. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
24.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. komunikacija – 4;
25.2. analizė ir pagrindimas – 4;
25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
25.4. organizuotumas – 4;
25.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. lyderystė – 4;
26.2. veiklos valdymas – 4;
26.3. strateginis požiūris – 4.
27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4
28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. finansų valdymas ir apskaita – 4.