Gražvida Kukenienė

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai


FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Stebėsena ir analizė.
4. Finansų valdymas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Programų sąmatų projektų tikrinimas ir analizė.
6. Programų finansavimo plano rengimas, tikslinimas ir analizė.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

 7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
13. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
14. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
15. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
16. Vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų metu, ligos ir kitais atvejais, kai skyriaus vedėjas negali eiti pareigų.
17. Sudaro Savivaldybės biudžetinių įstaigų tinklo, etatų ir kontingentų plano ir įvykdymo ataskaitas.
18. Dalyvauja teisėkūroje.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.4. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
20.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. komunikacija – 3;
21.2. analizė ir pagrindimas – 3;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
21.4. organizuotumas – 3;
21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;
22.2. informacijos valdymas – 3.
23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. finansų valdymas ir apskaita – 3.