Milda Kaziūnienė

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai


FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Stebėsena ir analizė.
4. Finansų valdymas.
5. Dokumentų valdymas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


6. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rengimas, teikimas ir analizė.
7. Programų sąmatų sudarymas, rengimas ir analizė.
8. Dokumentų registravimas ir jų valdymas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

9. Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.
10. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.
11. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
13. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.
14. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
15. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
16. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
17. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
18. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
19. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
21. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
22. Skyriaus vyriausiojo buhalterio atostogų, ligos ar komandiruočių metu pasirašo lėšų pavedimus ir kitus finansinius dokumentus.
23. Dalyvauja teisėkūroje.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.4. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
25.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. komunikacija – 3;
26.2. analizė ir pagrindimas – 3;
26.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
26.4. organizuotumas – 3;
26.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. informacijos valdymas – 3.
28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. dokumentų valdymas – 3;
28.2. finansų valdymas ir apskaita – 3.