Finansų ir biudžeto skyrius

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:

1. rengti Savivaldybės biudžeto projektą;

2. tvarkyti Savivaldybės biudžeto apskaitą;

3. vykdyti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus asignavimus;

4. rengti Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas ir teikti jas Finansų ministerijai;

5. rengti Savivaldybės iždo ir Savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas, teikti jas Finansų ministerijai;

6. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;

7. siekti, kad Savivaldybės finansiniai ištekliai būtų naudojami efektyviai ir pagal paskirtį.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

1. rengia Savivaldybės biudžeto projektą;

2. tikrina asignavimų valdytojų sudarytas biudžeto išlaidų sąmatas, konsultuoja asignavimų valdytojus biudžeto išlaidų planavimo klausimais;

3. rengia Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašą, vadovaudamasis patvirtintu Savivaldybės biudžetu, jo pajamų paskirstymu metų ketvirčiais ir patvirtintomis išlaidų sąmatomis;

4. sudaro ir teikia Finansų ministerijai patvirtinto Savivaldybės biudžeto suvestines formas, duomenis apie biudžetinių įstaigų tinklą, etatus ir kontingentus;

5. kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus Savivaldybės biudžetui formuoti;

6. vykdo Savivaldybės biudžeto, tikslinės paskirties ir kitų lėšų kasos operacijas per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas;

7. administruoja Savivaldybės tarybos Skyriui patvirtintus Savivaldybės biudžeto asignavimus, tvarko jų apskaitą;

8. finansuoja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus asignavimus, programas;

9. apskaito iš valstybės biudžeto, Valstybinės mokesčių inspekcijos rajonų skyrių ir kitų šaltinių gaunamas pajamas;

10. rengia sprendimų, įsakymų projektus dėl Savivaldybės biudžeto pakeitimų, patikslinimų, papildomų biudžeto pajamų paskirstymo, Savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės, specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo, biudžeto projekto rengimo tvarkos ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;

11. vykdo biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimų apskaitą, informuoja apie pakeitimus asignavimų valdytojus;

12. nagrinėja Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų prašomų papildomų asignavimų poreikį, teikia pasiūlymus dėl jų skyrimo ar perskirstymo;

13. teikia pasiūlymus dėl finansinių lengvatų Savivaldybės biudžeto sąskaita;

14. priima periodines asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų įvykdymo ir finansines ataskaitas, tikrina jų sudarymo teisingumą, konsultuoja jų sudarymo klausimais;

15. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo, lėšų valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti panaudojimo periodines suvestines ataskaitas, Savivaldybės iždo ir Savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas, teisės aktų nustatyta tvarka teikia jas Finansų ministerijai ir Savivaldybės tarybai;

16. planuoja paskolų ir lėšų joms grąžinti poreikį, rengia sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo, tvarko Savivaldybės gautų paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos ir skolinimosi limitų panaudojimą, rengia atskaitomybės dokumentus ir teikia Finansų ministerijai;

17. sudaro ir teikia statistines ataskaitas pagal Skyriaus kompetenciją;

18. kiekvieną mėnesį informuoja merą, Administracijos direktorių apie Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą, įstaigų kreditinį įsiskolinimą;

19. sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.

 

 

SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI