Laimutė Šulnienė

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai

 1. Teisės aktų nustatyta tvarka priima, tikrina, analizuoja Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius.
 2. Rengia Savivaldybės metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais.
 3.  Rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai sprendimo apie Savivaldybės metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį projektą, teikia reikiamą informaciją kitoms Savivaldybėms institucijoms, auditoriams.
 4. Savivaldybės konsoliduotųjų ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius skelbia Savivaldybės internetiniame puslapyje.
 5. Rengia, tikslina viešojo sektoriaus subjektams tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo Finansų ir biudžeto skyriui tvarką ir terminus.
 6. Pagal kompetenciją konsultuoja, teikia metodinę pagalbą, rengia informacinius ir kitus dokumentus viešojo sektoriaus subjektams finansinių ataskaitų rinkinių rengimo, finansinių ataskaitų duomenų suvedimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS), tarpusavio finansinių operacijų eliminavimo klausimais. Koordinuoja ir kontroliuoja, kad visi viešojo sektoriaus subjektai suvestų finansinių ataskaitų duomenis į VSAKIS.
 7. Tikrina, atnaujina ir pateikia Finansų ministerijai kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašus ir kitą svarbią informaciją apie viešojo sektoriaus subjektus, teikia Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms reikiamą informaciją apie konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymą, naudojimąsi VSAKIS.
 8. Rengia mokėjimo pavedimus Savivaldybės biudžeto lėšoms pervesti, sudaro asignavimų valdytojams pervedamų biudžeto lėšų suvestines.
 9. Priima ir tikrina biudžetinių įstaigų tinklo, etatų ir kontingentų įvykdymo periodines ataskaitas, sudaro suvestines ataskaitas ir teikia Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais.
 10. Priima, tikrina asignavimų valdytojų biudžeto išlaidų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti periodines ataskaitas, sudaro ir nustatyta tvarka teikia suvestines ataskaitas Finansų ministerijai.
 11.  Priima, tikrina asignavimų valdytojų periodines debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitas, sudaro suvestines ataskaitas, teikia Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais, skyriaus vedėjui, kitoms savivaldos institucijoms.
 12. Savivaldybės administracijos direktoriui vizavus, atžymi gautinų lėšų paraiškas apskaitos programoje.
 13. Kaupia savo srities duomenis biudžeto apskaitos ir buhalterinės apskaitos programose, sistemina ir analizuoja ataskaitų rodiklius, reikalingus biudžetui vykdyti, pinigų ištekliams valdyti, teikia informaciją skyriaus vedėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui, kitoms Savivaldybės institucijoms.
 14.  Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę pagal nustatytą kompetenciją.
 15. Pagal nustatytą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės tarybos, mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje.
 16.  Vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su vykdomomis skyriaus funkcijomis.