Aušrelė Stasėnienė

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 2 d.

įsakymu Nr. ADP-191

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

   1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti žemės nuomos mokesčio administravimą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, žemės mokestį, žemės nuomą bei jos mokestį;

3.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, sugebėti analizuoti turimus mokesčių mokėjimo duomenis, kaupti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas, kelti profesinę kvalifikaciją;

3.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu: Word, Excel, Outlook, interneto naršykle).

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. registruoja ir peržiūri bei patikslina duomenis apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojus, jų adresus, žemės sklypus ir jų naudojimą;

4.2. savarankiškai paruošia duomenis nuomos mokesčiui už valstybinę žemę apskaičiuoti ir įtraukia į informacinę sistemą;

4.3. paskaičiuoja nuomos mokestį už valstybinę žemę ir naudojantis informacine sistema pritaiko Savivaldybės tarybos suteiktas mokesčių lengvatas;

4.4. tvarko nuomos mokesčio už valstybinę žemę žinynus;

4.5. formuoja, tvirtina ir pateikia apskaitai bei mokėtojams mokesčio deklaracijas (pranešimus);

4.6. perima duomenis (kompiuterinėse laikmenose ir dokumentinėje formoje) apie Registrų centre neįregistruotus žemės sklypus;

4.7. inicijuoja žemės naudojimo fakto patikrinimą, primena nuomininkams sudaryti sutartis ir sumokėti mokesčius, skaičiuoja delspinigius, inicijuoja mokesčio išieškojimą teismine tvarka;                  

4.8. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui parengia suvestinius duomenis ir teikia informaciją apie nuomotojus bei naudotojus, nuomos mokesčio priskaičiavimą bei kitais mokesčio už valstybinės žemės nuomą klausimais;

4.9. pagal nustatytą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės tarybos, mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;

4.10. tvarko archyvą;

4.11. rengia veiklos dokumentų projektus;

4.12. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su vykdomomis funkcijomis, skyriaus uždaviniams įgyvendinti.

 

V SKYRIUS

ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui ir atskaitingas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

6. Atsako už pavestų užduočių vykdymą.

7. Už tarnybinių pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.