Socialinės paramos skyrius

Uždaviniai ir funkcijos

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

1. teikti Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyventojams piniginę socialinę paramą pagal valstybės ir Savivaldybės programose nustatytas priemones, siekiant mažinti socialinę atskirtį;

2. administruoti ir organizuoti socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti jų infrastruktūros plėtrą Savivaldybės teritorijoje;

3. įgyvendinti Savivaldybei priskirtas neįgaliųjų socialinės integracijos priemones;

4. analizuoti valstybės ir Savivaldybės programose nustatytų socialinės paramos, neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių efektyvumą, kaupti informaciją apie rajono gyventojų socialinę padėtį, apibrėžti socialinių paslaugų poreikių prioritetus, teikti siūlymus dėl veiksmingesnių socialinės paramos teikimo formų;

5. įgyvendinti veiklas, susijusias su Savivaldybėje vykdoma Užimtumo didinimo programa.

 

 Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. administruoja socialines išmokas:

1.1. organizuoja, skiria, apskaičiuoja ir išmoka socialines pašalpas;

1.2. nustato teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui kompensacijas;

1.3. atlieka kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, administravimo procedūras;

1.4. organizuoja vienkartinės ir kitos rūšies socialinę paramą iš Savivaldybės biudžeto;

1.5. skiria ir moka slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas;

1.6. skiria ir moka išmokas vaikams;

1.7. nustato teisę ir apskaičiuoja kompensacijas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos;

1.8. skiria ir išmoka vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems, atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;

1.9. skiria ir išmoka vienkartines pašalpas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu;

1.10. skiria ir moka vienkartines pašalpas šeimos nariams už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940–1990 m. ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius;

1.11. skiria ir moka išmokas neįgaliesiems už komunalines paslaugas;

2. administruoja paramą mirties atveju;

3. organizuoja nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimą;

4. priima dokumentus dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo ir rengia Administracijos teikimus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

5. vykdo išmokų vaikui skyrimo ir mokėjimo procedūras pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento įgyvendinimo nuostatas;

6. dalyvauja įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims programą;

7. rengia ir išduoda pažymas ar kitą informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie Savivaldybės gyventojų gaunamas socialines išmokas, kompensacijas, kitą paramą;

8. koordinuoja vaiko globos (rūpybos) organizavimo Savivaldybėje klausimus:

8.1. rengia teikimus ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo;

8.2. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu,

9. administruoja socialinių paslaugų organizavimą:

9.1. planuoja socialines paslaugas: vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį;

9.2. sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planą;

9.3. organizuoja socialines paslaugas asmenims (šeimoms): asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą; pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį skiria socialines paslaugas asmeniui (šeimai); vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeninę pagalbą, nustato asmens (šeimos) mokėjimo dydį už socialinę globą; rengia ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos, laikino atokvėpio, dienos socialinės globos institucijoje lėšų kompensavimo sutartis ir susitarimus;

9.4. koordinuoja Savivaldybėje veikiančių vaikų dienos centrų veiklą;

9.5. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo, socialinių paslaugų kainų ir mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymo;

9.6. vedaduomenis į socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama“ bei socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę, formuoja mokėjimų žiniaraščius, ataskaitas, išmoka socialines išmokas;

10. organizuoja ir administruoja būsto ir aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia;

11. administruoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;

12. organizuoja asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje įvertinimą;

13. rengia ir teikia pareiškimus teismui dėl:

13.1. asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje, ribotai veiksniais tam tikroje srityje, globos ar rūpybos nustatymo, globėjų ar rūpintojų skyrimo;

13.2. globėjų, rūpintojų, turto administratorių atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;

14. rengia ir teikia išvadas teismui dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjų, rūpintojų, turto administratorių skyrimo, dėl pareiškimo atitikimo suinteresuoto asmens interesams ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

15. paveda seniūnijoms ir Kupiškio socialinių paslaugų centrui prižiūrėti ir kontroliuoti globėjų, rūpintojų veiklą;

16. organizuoja Savivaldybėje gyvenančių asmenų visuomenei naudingos veiklos atlikimą, išduoda asmenims siuntimus ir tvarko visuomenei naudingos veiklos atlikėjų bendrą apskaitą;

17. koordinuoja iš pataisos įstaigų paleistų asmenų socialinę integraciją;

18. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie esamą socialinę būklę ir pokyčius Savivaldybėje, analizuoja rajono gyventojų socialinius poreikius, socialinių problemų atsiradimo priežastis, tikslina ir vertina socialinių problemų sprendimo bei socialinės paramos teikimo metodus;

19. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Savivaldybės strateginio plano, ilgalaikių bei trumpalaikių socialinių programų rengime, dalyvauja juos įgyvendinant;

20. rengia Savivaldybės socialinės ir sveikatos apsaugos programas ir projektus, kartu su Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriumi planuoja lėšas šių programų įgyvendinimui;

21. rengia ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas bei informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Statistikos departamentui, Neįgaliųjų reikalų departamentui, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, Administracijos direktoriui bei kitoms institucijoms;

22. inicijuoja ir organizuoja pasitarimus piniginės socialinės paramos, socialinių paslaugų, neįgaliųjų socialinės integracijos ir kitais klausimais;

23. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų, Skyriaus kompetencijos klausimais, komisijų veiklą;

24. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

25. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;

26. konsultuoja ir teikia informaciją asmenims, organizacijoms, įstaigoms Skyriaus kompetencijos klausimais; 

27. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, seniūnijų socialiniams darbuotojams, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms institucijoms Skyriaus kompetencijos klausimais;

28. atstovauja Savivaldybei, Administracijai įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir teismuose, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

29. dalyvauja Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

30. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

31. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas;

32. inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu;

33. vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją kontrolę.