Arvydė Veščiūnienė

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu;
 2. savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės mero potvarkiais, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą;
 3. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, susijusią su pareigybės veikla, rengti apibendrinimus ir išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu ir teisės aktų paieškos sistemomis);
 5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo fondo srityje:
  1.1. teikia pasiūlymus ir atlieka techninį darbą rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl:
  1.1.1. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos;
  1.1.2. Savivaldybės socialinio būsto plėtros;
  1.1.3. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos;
  1.1.4. Savivaldybės būsto fondo sąrašų ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų tvirtinimo;
  1.1.5. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio ir jo keitimo;
  1.1.6. būsto pardavimo ir sudarymo parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų;
  1.2. atlieka techninį darbą rengiant Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektus:
  1.2.1. dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos;
  1.2.2. dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo asmenims ir šeimoms;
  1.3. pagal sistemos SPIS modulio „Būstas“ programą tvarko visus klausimus, susijusius su Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuoma bei parama būstui įsigyti, Savivaldybės būsto fondo duomenų tvarkymu, sąrašų, ataskaitų formavimu, teikia valstybės institucijoms nustatytas ataskaitas;
  1.4. nustato, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, tvarko ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus;
  1.5. įstatymo nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją apie paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą asmenims ir šeimoms;
  1.6. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl informacijos apie asmens (jo šeimos), įrašyto (įrašytos) į vieną iš Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnyje nurodytų sąrašų, pateiktas turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas ir deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas);
  1.7. vykdo Savivaldybės ir socialinio būsto, Savivaldybės būsto nuomininkų gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio mokėjimo stebėseną, dalyvauja išieškant įsiskolinimus;
  1.8. dalyvauja rengiant ES, valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamus daugiabučių namų atnaujinimo ir socialinio būsto plėtros projektus;
  1.9. organizuoja Savivaldybės būstų pirkimą. Atlieka techninį darbą rengiant teisės aktų projektus dėl Savivaldybės būsto remonto;
  1.10. rengia užsakymus bei reikalingus dokumentus socialinio būsto (pastatų ir statinių) kadastriniams matavimams bei teisinei registracijai atlikti;
  1.11. rengia dokumentus dėl bešeimininkių butų perdavimo valstybės nuosavybėn;
  1.12. nuolat atnaujina informaciją Savivaldybės svetainėje apie teikiamas administracines paslaugas dėl pasikeitusių teisės aktų;
 2. pagal darbo kompetenciją rengia reikiamus dokumentus dėl viešųjų pirkimų inicijavimo ir organizavimo;
 3. rengia dokumentus dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus parinkimo ir kuruoja jų darbą;
 4. pagal kuruojamas sritis ir reikalavimus tvarko archyvinius dokumentus;
 5. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
 6. atlieka techninį darbą priskirtais klausimais nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, rengiant atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;
 7. atleidžiant iš pareigų arba perkeliant į kitas pareigas perduoda dokumentus, kurių užduotys dar neįvykdytos, nebaigtus spręsti klausimus ir turimas dokumentų bylas, informacinę ir kitą medžiagą specialistui, paskirtam į šias pareigas. Tuo atveju, kai nėra naujai paskirto specialisto, reikalai pagal aktą perduodami Skyriaus vedėjui;
 8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.