Justas Baciuška

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį aplinkos inžinerijos ar statybos inžinerijos ar elektros inžinerijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos srityje;

3. savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su atliekamu darbu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, statinių (skaitant susisiekimo komunikacijų) statybos, rekonstravimo, remonto darbus, projektavimo, statinių statybos techninės priežiūros, statinių ir statinių ekspertizės veiklą, rangos sutarčių sudarymą;

4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti dirbti komandoje, būti pareigingas, darbštus, mokėti bendrauti su žmonėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);

6. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, išmanyti Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo statinių naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka: sudaro statinių naudotojų sąrašus, tikrina, kaip naudotojai vykdo statinių techninę priežiūrą, rengia ketvirtines ir metines ataskaitas;

2. vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais bei jų nugriovimo ar sutvarkymo procedūras;

3. vadovauja specialistų grupei (komisijai), atliekančiai kasmetines ir neeilines Savivaldybei priklausančių statinių apžiūras pagal statybos techninį reglamentą STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ reikalavimus;

4. dalyvauja statinių avarinės būklės tyrimo ir įvertinimo, būsto ir aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia poreikiams bei kitų komisijų darbe;

5. organizuoja Savivaldybės rajono teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių taisymą ir tiesimą Savivaldybės biudžeto ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis;

6. rengia ir derina Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašus, užtikrina finansavimo sutarčių tinkamą įvykdymą laiku, rengia ketvirtines ir metines lėšų panaudojimo ataskaitas;

7. sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis statomų, rekonstruojamų, remontuojamų objektų sąrašus atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos patvirtintą perspektyvinį statybos priemonių planą;

8. rengia technines užduotis kelių ir inžinerinių tinklų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams ir paslaugoms pirkti, ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;

9. rengia statybos, kelių, gatvių ir remonto darbų sąmatas ir rangovų pateiktas sąmatas naudojant sąmatinių skaičiavimų programą;

10. vykdo užsakovo funkcijas sutartiniuose santykiuose, rangovais (rengia technines projektavimo užduotis, tikrinti techninius projektus, gauti leidimus statybai, rengti defektinius aktus, sudaryti darbų sąmatas, pasirašyti darbų priėmimo aktus, patvirtinant atliktų darbų kokybę);

11. atlieka techninį darbą organizuojant kelių ir inžinerinių tinklų inventorizaciją, apskaitą, kadastrinius matavimus ir įrašymą į Nekilnojamojo turto registrą;

12. rengia statistines ir kitas ataskaitas pagal savo kompetenciją;

13. dalyvauja organizuojant Savivaldybės objektų statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus pagal statybos priemonių metinį planą, vykdant Skyriaus vedėjo ar valstybės tarnautojo, atsakingo už minėtų darbų organizavimą, pavedimus;

14. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;

15. atlieka techninį darbą priskirtais klausimais nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, rengiant atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;

16. atlieka techninį darbą rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

17. atleidžiant iš pareigų arba perkeliant į kitas pareigas perduoda dokumentus, kurių užduotys dar neįvykdytos, nebaigtus spręsti klausimus ir turimas dokumentų bylas, informacinę ir kitą medžiagą specialistui, paskirtam į šias pareigas. Tuo atveju, kai nėra naujai paskirto specialisto, reikalai pagal aktą perduodami Skyriaus vedėjui;

18. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose pateikiant nuomonę Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovauja Skyriui, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms iškelti uždaviniai;

19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.