Dalė Virbickienė

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2023 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ADP-386

   
JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. veiklos planavimas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. jaunimo politikos įgyvendinimas Kupiškio savivaldybėje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. jaunimo politikos Kupiškio savivaldybėje stebėsena ir veiklos analizė;
6.2. jaunimo politikos įgyvendinimo Kupiškio savivaldybėje planavimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


7. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
11. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
15. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
17. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
18. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Vykdo Tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-68, nustatytas funkcijas.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
22.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
22.4. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
22.5. studijų kryptis – pedagogika;
arba:
22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirtis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;
22.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
22.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.10. darbo patirtis – veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirtis;
22.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
24.2. organizuotumas – 3;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
24.4. analizė ir pagrindimas – 4;
24.5. komunikacija – 3.
25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. įžvalgumas – 3;
25.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 3.
26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. veiklos planavimas – 3.