Laima Bartulienė

Funkcijos ir specialieji reikalaviamai

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ADP-323

 


    SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Veiklos planavimas.
4. Personalo valdymas.
5. Priežiūra ir kontrolė.
6. Administracinių paslaugų teikimas.
7. Stebėsena ir analizė.
8. Sprendimų įgyvendinimas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


9. Planavimo užtikrinimas.
10. Valdymo užtikrinimas.
11. Organizavimo užtikrinimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

12. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
13. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
14. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
16. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
17. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
18. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
19. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
20. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Organizuoja neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą.
22. Pagal savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus priima sprendimus dėl socialinių išmokų, kompensacijų, socialinių paslaugų ir kitų vienkartinių bei periodinių išmokų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo ir pratęsimo.
23. Analizuoja savivaldybės gyventojų įvairių grupių socialinę padėtį, apibrėžia socialinės paramos poreikį ir jo pasikeitimus, numato poreikio tenkinimo prioritetus ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui socialinio darbo tobulinimo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis klausimais.
24. Veikia skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės, savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų institucijose ir įstaigose.
25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
26.3. studijų kryptis – sociologija (arba);
arba:
26.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.5. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;
26.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
27. Atitikimas kitiems reikalavimams:
27.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

 VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


28. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. komunikacija – 4;
28.2. analizė ir pagrindimas – 4;
28.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
28.4. organizuotumas – 4;
28.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
29. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. lyderystė – 4;
29.2. veiklos valdymas – 4;
29.3. strateginis požiūris – 4.
30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
30.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4;
30.2. informacijos valdymas – 4.
31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
31.1. veiklos planavimas – 4.