Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Atstovavimo Kupiškio rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės

  

 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSTOVAVIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 18 d. Nr. ADV-274

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 ,,Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 papunkčiu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-95 „Dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“: 

1. T v i r t i n u Atstovavimo Kupiškio rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. ADV-562 „Dėl Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“;

2.2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. ADV-794 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. ADV-562 „Dėl Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Marius Mališauskas

 


PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. balandžio 18 d.

įsakymu Nr. ADV-274

 

 

ATSTOVAVIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atstovavimo Kupiškio rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės), kuri yra akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcininkė, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą, Savivaldybės administracijos direktoriaus, patikėjimo teise valdančio Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas, teises ir pareigas ir asmenų, kuriems suteikiami įgaliojimai atstovauti Savivaldybei, teises ir pareigas.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Akcijos – Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijos.

Akcijų valdytojai – Savivaldybės administracijos direktorius patikėjimo teise valdantis, naudojantis, Savivaldybei nuomos teise priklausančias akcijas ir disponuojantis jomis.

Bendrovė – akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Įgaliotinis – fizinis asmuo, kuriam Savivaldybės administracijos direktorius duoda įgaliojimą įgyvendinti Savivaldybės, kaip akcininkės, neturtines teises bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime arba įgaliojimą įgyvendinti neturtines teises ne visuotiniame akcininkų susirinkime.

3. Atstovaudamas Savivaldybei, Savivaldybės administracijos direktorius privalo analizuoti bendrovės veiklą, veikti Savivaldybės ir bendrovės naudai, laikydamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme išdėstytų principų.

 

II SKYRIUS

BENDROVIŲ AKCIJŲ SUTEIKIAMŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

4. Savivaldybės administracijos direktorius įgyvendina Savivaldybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais ir bendrovės įstatais.

5. Savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas akcininko neturtines teises, privalo:

5.1. reikalauti iš bendrovės, kad jam ne vėliau kaip likus 21 d. iki visuotinio akcininkų susirinkimo būtų pateiktas pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;

5.2. siekti, kad:

5.2.1. akcinėje bendrovėje būtų sudaroma stebėtojų taryba, jeigu akcijos suteikia ne mažiau kaip 2/3 visų balsų. Ši nuostata netaikoma, jeigu Savivaldybei nuosavybės teise priklauso visos akcinės bendrovės akcijos arba bent du Taisyklių 20.1, 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nurodyti akcinės bendrovės rodikliai nesiekia šiuose punktuose nustatytų reikšmių;

5.2.2. reorganizuojant ar atskiriant bendrovę, kurioje Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/3 visų balsų, visose po reorganizavimo ar atskyrimo veiksiančiose bendrovėse savivaldybei nuosavybės teise priklausytų tiek akcijų, kad jos suteiktų turėtą balsų skaičių, jeigu Savivaldybės taryba nenustato kitaip;

5.2.3. priimamuose visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais būtų nurodyta minimali bendrovės išleidžiamų akcijų emisijos kaina;

5.2.4. bendrovės įstatuose būtų nustatyta valdybos kompetencija priimti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, jeigu investuojamo, perleidžiamo ar nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio) ilgalaikio turto balansinė vertė, įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievolių, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma ar įsigyjamo ilgalaikio turto kaina yra didesnė kaip:

5.2.4.1. 3 tūkst. (trys tūkstančiai) eurų, kai bendrovės įstatinis kapitalas neviršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų;

5.2.4.2. 1/20 ir 1/100 (UAB „Kupiškio vandenys“) bendrovės įstatinio kapitalo, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 tūkst. (šešiasdešimt tūkstančių) eurų, bet neviršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų, UAB „Kupiškio vandenys“ – 1/100 bendrovės įstatinio kapitalo;

5.2.4.3. 3 mln. (trys milijonai) eurų, kai bendrovės įstatinis kapitalas viršija 60 mln. (šešiasdešimt milijonų) eurų.“

6. Savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas akcininko turtines teises, privalo kontroliuoti, kad dividendai ir kitos lėšos, skiriami Savivaldybei, kaip akcininkei, bendrovės likvidavimo, akcijų perleidimo ir kitais atvejais, būtų laiku pervedami į Savivaldybės biudžetą.

 

III SKYRIUS

ĮGALIOJIMAS IR ĮGALIOTINIS

 

7. Savivaldybės administracijos direktorius duoda įgaliojimą įgaliotiniui įgyvendinti savivaldybės, kaip akcininkės, neturtines teises bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime arba ne visuotiniame akcininkų susirinkime. Kai Savivaldybė yra vienintelė bendrovės akcininkė, akcijų valdytojas ne duoda įgaliojimą įgyvendinti neturtines teises visuotiniame akcininkų susirinkime, bet Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka priima rašytinius sprendimus. Kai Taisyklės taikomos ir įgaliojimui įgyvendinti neturtines teises bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, ir įgaliojimui įgyvendinti neturtines teises ne visuotiniame akcininkų susirinkime, vartojamas žodis „įgaliojimas“.

8. Įgaliotiniui duodamą įgaliojimą pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius. Įgaliojimas tvirtinamas Savivaldybės administracijos antspaudu.

9. Įgaliojime įgyvendinti neturtines teises bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime reikia nurodyti:

9.1. įgaliotinį;

9.2. įgaliojimo numerį ir sudarymo datą;

9.3. bendrovės pavadinimą ir kodą;

9.4. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo datą;

9.5. Savivaldybei priklausančių bendrovės akcijų skaičių, nominalią vertę, taip pat akcijų suteikiamų balsų skaičių ir balsų dalį;

9.6. įgaliojimo galiojimo laiką;

9.7. kaip įgaliotinis turi balsuoti kiekvienu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu, taip pat dėl sprendimų projektų, dėl papildomų kandidatų į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narius ar į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo bendrovės vadovo pareigas, dėl audito įmonės, kai likus mažiau kaip 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar visuotiniame akcininkų susirinkime tai siūlys tokią teisę turintys asmenys. Prireikus įgaliojime taip pat siūloma nurodyti, kokius naujus sprendimų į darbotvarkę įtrauktais klausimais projektus, papildomus kandidatus į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narius ar į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo bendrovės vadovo pareigas arba audito įmonę turi siūlyti įgaliotinis susirinkime ir už juos balsuoti;

9.8. kokias akcininko neturtines teises akcijų valdytojas įgalioja įgyvendinti.

10. Įgaliojimui įgyvendinti neturtines teises ne visuotiniame akcininkų susirinkime taikomi Taisyklių 9 punkto reikalavimai, išskyrus 9.4, 9.5 ir 9.7 papunkčių nuostatas.

11. Įgaliotiniu gali būti karjeros valstybės tarnautojas.

12. Įgaliotinio kvalifikaciniai reikalavimai yra šie:

12.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

12.2. būti susipažinusiam su įgaliotinio teisėmis, pareigomis ir atsakomybe;

12.3. išmanyti ir mokėti taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrovių veiklą;

12.4. būti susipažinusiam su bendrovės įstatais;

12.5. atitikti kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose Taisyklėse numatytus reikalavimus.

13. Įgaliotiniu negali būti:

13.1. asmuo, kuriam neišnykęs teistumas;

13.2. asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės akcijos, teikiančios daugiau kaip 1/20 visų balsų;

13.3. asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei per pastaruosius 5 metus panaikintas dėl netinkamo atstovavimo;

13.4. asmuo, kuris per pastaruosius 5 metus buvo atšauktas iš bet kurios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos, valstybės ar savivaldybės įmonės valdybos dėl netinkamo pareigų atlikimo.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytų aplinkybių buvimą arba atsiradimą ketinamas skirti arba paskirtas įgaliotiniu asmuo privalo pranešti raštu Savivaldybės administracijos direktoriui.

15. Įgaliotinis privalo:

15.1. neatskleisti bendrovės komercinės (gamybinės) paslapties;

15.2. informuoti Savivaldybės administracijos direktorių apie atliktus veiksmus, kuriuos įgaliojimas jam suteikia teisę atlikti, ir visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.

16. Įgaliojime neturi būti įgaliotiniui suteikta teisė perįgalioti kitą asmenį atlikti veiksmus, kuriuos jis įgaliotas atlikti.

 

 

IV SKYRIUS

ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMAS

 

17. Įgaliojimus balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais įgaliotiniui duoda Savivaldybės administracijos direktorius.

18. Jeigu bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime numatoma svarstyti klausimą dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais ir padidinus bendrovės, kurioje Savivaldybei nuosavybės teise priklauso akcijos, teikiančios ne mažiau kaip 1/3 visų balsų, įstatinį kapitalą savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų teikiamų balsų dalis sumažėtų taip, kad savivaldybė neišlaikytų iki įstatinio kapitalo padidinimo turėtą balsų skaičių suteikiančio proporcingo akcijų kiekio, ir jeigu įstatymai nenustato kitaip, Savivaldybės administracijos direktorius privalo įgaliojime nurodyti balsuoti prieš įstatinio kapitalo didinimą. Reikalavimas suteikti įgaliojimą balsuoti prieš įstatinio kapitalo didinimą netaikomas, kai privatizuojama savivaldybės kontrolės perdavimo Savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje būdu.

19. Tik vadovaudamasis Savivaldybės tarybos sprendimais dėl konkrečios bendrovės Savivaldybės administracijos direktorius gali duoti įgaliojimus balsuoti:

19.1. už bendrovės įstatinio kapitalo didinimą papildomais įnašais, kai Savivaldybei nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 visų balsų;

19.2. dėl tokių darbotvarkės klausimų, jeigu akcijos suteikia ne mažiau kaip 2/3 visų balsų:

19.2.1. likviduoti bendrovę, jeigu jai neiškelta bankroto byla;

19.2.2. atšaukti bendrovės likvidavimą, jeigu sprendimą likviduoti bendrovę buvo priėmęs visuotinis akcininkų susirinkimas;

19.2.3. atskirti ar reorganizuoti bendrovę, nurodžius reorganizavimo būdą;

19.2.4. pertvarkyti bendrovę, nurodžius juridinio asmens, į kurį bus pertvarkoma bendrovė, teisinę formą.

20. Sprendimus dėl įgaliojimo suteikimo balsuoti šių Taisyklių 19.2 papunktyje nurodytais bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais turi teisę priimti Savivaldybės administracijos direktorius, jeigu bent du bendrovės rodikliai nesiekia tokių reikšmių:

20.1. įstatinis kapitalas – 145 tūkst. (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų;

20.2. metų pardavimo grynosios pajamos – 145 tūkst. (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų;

20.3. vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 50.

21. Kai numatoma rinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų organą ir Savivaldybei priklausančios akcijos suteikia teisę siūlyti papildomų kandidatų, Savivaldybės administracijos direktorius turi pasiūlyti tiek kandidatų, kad jų skaičiaus santykis su bendrovės įstatuose įrašytu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narių skaičiumi nebūtų mažesnis už šių akcijų santykį su visomis bendrovės akcijomis.

22. Įgaliojime dėl balsavimo už kandidatus į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų organą Savivaldybės administracijos direktorius turi:

22.1. nurodyti siūlomus kandidatus, jų eiliškumą ir kiek už kiekvieną siūlomą kandidatą skirti balsų;

22.2. nustatyti, kad, keliems kandidatams surinkus po lygiai balsų, pakartotinio balsavimo metu įgaliotinis visus balsus skirtų už tą iškeltą kandidatą, kuris įgaliojime nurodytoje keliamų kandidatų eilėje yra pirmesnis, o už kitų akcininkų iškeltus kandidatus neskirtų nė vieno balso.

23. Įgaliojime dėl balsavimo už visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo bendrovės vadovo kandidatūrą Savivaldybės administracijos direktorius turi pavesti įgaliotiniui balsuoti už jo iškeltą kandidatą.

           24. Įgaliotinis privalo susilaikyti, kai balsuojama dėl sprendimų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, dėl kurių balsuoti nenumatyta įgaliojime ir įgaliotam asmeniui nepavesta savarankiškai priimti sprendimų.

         25. Įgaliojimo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, bendrovės įstatais, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais pagal bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai rengiami ir pateikiami administracijos direktoriui Akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

SAVIVALDYBEI ATSTOVAUJANČIO DELEGUOTO Į BENDROVĖS KOLEGIALIUS ORGANUS ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

26. Bendrovės kolegialaus organo (stebėtojų tarybos, valdybos) nariais gali būti:

26.1. stebėtojų tarybos nariu gali būti Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės administracijoje dirbantis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, karjeros valstybės tarnautojas;

26.2. valdybos nariu gali būti Savivaldybės administracijoje dirbantis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, karjeros valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, taip pat bendrovės darbuotojas.

27. Bendrovės kolegialaus organo nariu negali būti:

27.1. asmuo, kuriam neišnykęs teistumas;

27.2. asmuo, kurio artimo giminaičio ar šeimos nario asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas gali turėti įtakos priimamiems sprendimams atliekant pareigas;

27.3. asmuo, esantis kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, stebėtojų tarybos ar valdybos nariu;

27.4 asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti savivaldybei per pastaruosius 5 metus panaikintas dėl netinkamo atstovavimo Savivaldybei.

27.5 asmuo, kuris per pastaruosius 5 metus atšauktas iš bet kurios bendrovės tarybos, bendrovės ar Valstybinės įmonės valdybos dėl netinkamo atstovavimo Savivaldybei.

28. Asmuo, deleguotas į bendrovės kolegialius organus, privalo:

28.1. išmanyti ir mokėti taikyti praktiniame darbe įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą;

28.2. būti susipažinęs su bendrovės įstatais;

28.3. žinoti savo, kaip kolegialaus organo nario teises, pareigas, atsakomybę;

28.4. savarankiškai priimdamas sprendimus veikti bendrovės ir Savivaldybės naudai;

28.5. siekti, kad bendrovė dirbtų pelningai, būtų tausojamas ir gausinamas bendrovės turtas;

28.6. neatskleisti bendrovės komercinės ( gamybinės) paslapties;

28.7. pranešti raštu jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas eina, kaip jo veikla yra susijusi su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis;

28.8. per 10 dienų raštu informuoti administracijos direktorių apie bendrovės priimtus sprendimus, kurie turėtų būti ginčijami teismo tvarka.

29. Asmuo, deleguotas į bendrovės kolegialius organus, turi teisę:

29.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, bendrovės kolegialaus organo posėdžiuose;

29.2. gauti informaciją apie bendrovės ūkinę veiklą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

30. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės raštai dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų priėmimo registruojami Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.

31. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių veiklos priimami įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

SAVIVALDYBEI ATSTOVAUJANČIŲ ASMENŲ ATSAKOMYBĖ

 

 

32. Įgaliotinis ar bendrovės kolegialaus organo narys įstatymų nustatyta tvarka atsako už pateiktą klaidingą informaciją, pagal kurią priimti sprendimai padarė žalą Savivaldybei ar ( ir ) bendrovei.

33. Įgaliotinis ar bendrovės kolegialaus organo narys už bendrovės komercinės paslapties atskleidimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

34. Savivaldybės administracijos direktorius gali bet kuriuo metu paprašyti atšaukti savo paties paskirtą bendrovės organo narį.    

35. Visi Taisyklėse nereglamentuoti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-04-28 13:49
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“