Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Globos centras

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

GLOBOS CENTRAS

 

Globos centras įsikūręs Krantinės g. 28, Kupiškyje.

Pirmadienis- penktadienis 8.00-17.00
Pietų pertrauka 12.00 – 13.00

Telefonas: (8 459) 46 971

El. paštas: [email protected]; [email protected]

GLOBOS CENTRO pagrindinė veikla paremta tuo tikslu, kad vaikai gyventų tinkamai  jais pasirūpinti gebančiose šeimose, pas globėjus ar įtėvius, o nesant galimybei – šeimai artimoje aplinkoje – bendruomeniniuose globos namuose. Centre pagalba teikiama ne tik be biologinės šeimos likusiems vaikams, bet ir juos globojančioms šeimoms – budintiems globotojams, globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, o taip pat vaikų tėvams, siekiant grąžinti vaikus į šeimą. 

 

Pagrindinis GLOBOS CENTRO tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.


GLOBOS CENTRO funkcijos:

1.  Organizuoja budinčių globotojų, globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką. 2.  Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas.

3. Vykdo budinčių globotojų, globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos)

4. Vertina budinčių globotojų, globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengti. 

5. Nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka

6. Parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VTAS.

7. Vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas.

8. Ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, globėjas, globėjas giminaitis baigia GIMK programas, vykdo budinčių globotojų, globėjų, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programas ir teikia siūlymus VTAS dėl budinčių globotojų, globėjo, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus.

9. Dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka.

10. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą).

11. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant.

12. Teikia budintiems globotojams, globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu.
13. Organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams.

14. Įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose.

15. Kiekvieną mėnesį vaikui išlaikyti moka budinčiam globotojui pinigines lėšas ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui).

16. Vertina budinčio globotojo, globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę.

17. Pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikia susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją VTAS, vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais. 

18. Bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
19.  Bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms.

20. Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

21. Teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams).

22. Renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais.

23. Organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams.

24. Organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes.

25. Vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą.

26.  Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, šeimynų dalyviams. 

 

Globėjų arba įtėvių rengimas pagal globėjų ir įtėvių rengimo programą - GIMK

 

Tapk globėju ar įtėviu ir nuspalvink, be tėvų globos likusių, vaikų gyvenimą ir pasaulį savo meile, širdies šiluma ir namų jaukumu!

 

GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ RENGIMO PROGRAMA – GIMK

Rengiant žmones, ketinančius pasirūpinti tėvų globos netekusiais vaikais, taikoma vieninga visai Lietuvai globėjų ir įtėvių rengimo programa – GIMK.

GIMK programos tikslas – dalytis svarbia informacija su būsimais globėjais (rūpintojais) ir įtėviais, kad jie galėtų tapti tinkamais ir gerais globėjais (rūpintojais)  ar įtėviais. GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams, bei siekia padėti vaikui susirasti šeimą.

GIMK programos darbo formos:

 • grupiniai užsiėmimai.
 • individualus bendravimas.
 • individualios konsultacijos.


GIMK programa susideda iš:

 • įvadinių mokymų būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.
 • tęstinių mokymų asmenims, šeimoms, kurios jau globoja ar yra įvaikinusios vaiką.

 

GIMK  ĮVADINIAI MOKYMAI

Tikslas –  padėti pasitikrinti savo sprendimo tvirtumą bei gebėjimus jį įgyvendinti. Šie mokymai baigiasi GIMK mokytojų parengtomis rekomendacinėmis išvadomis, kuriose aptariamos dalyvių galimybės tapti globėjais ar įtėviais.
Mokymų trukmė – 7-13 grupinių užsiėmimų.

GIMK TĘSTINIAI MOKYMAI

Tikslas – teikti pagalbą globėjų ar įtėvių šeimoms, pagilinant jų turimas žinias apie vaikų poreikių atpažinimą ir jų tenkinimą, vaiko savijautos ir išgyvenimo ypatumus
Mokymų trukmė – 7-13 dalių programa.

PENKI GEBĖJIMAI BŪTINI BŪSIMAM GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI) AR ĮTĖVIUI

Būsimi globėjai ar įtėviai, bendradarbiaujant su GIMK mokytojais, įsivertina turimas žinias ir įgūdžius tinkamai rūpintis globojamu ar įvaikintu vaiku pagal šiuos gebėjimus:
1.    Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
2.    Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.
3.    Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.
4.    Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.
5.    Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

 

JUMS PADĖS
Kupiškio socialinių paslaugų centro  GLOBOS CENTRO atestuoti socialiniai darbuotojai-GIMK mokytojai

 • Atsakyti į visus iškilusius klausimus.
 • Įveikti baimes pasiryžtant globoti ar įvaikinti vaiką.
 • Supažindins su procedūromis, galimų įvaikinti ar  globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo  metodais,  pokyčiais šeimos  gyvenime   atėjus  į ją naujam nariui.
 • Įsivertinti žinias ir pagalbos šaltinį pagal būtinas būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams penkias gebėjimų grupes.
 • Pasitikrinti, ar  apsisprendimas priimti į savo šeimą vaiką yra apgalvotas ir atsakingas.
 • Pamatyti tai kuo galite didžiuotis ir kur yra jūsų  stiprybė.

 

Nebijok  priimti svetimą vaiką į savo šeimą ir parodyk kas yra mylintys tėvai, namų šiluma ir priklausymo kažkam jausmas. Juk vaikai - tai mūsų ateitis, sielos džiaugsmas ir palaima!

 

KĄ TURIU PADARYTI NORINT TAPTI GLOBĖJU AR ĮTĖVIU?

 •  Pateikti prašymą, bei kitus reikalingus dokumentus Kupiškio socialinių paslaugų centro padaliniui Globos centrui.
 • Baigti Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių parengimo programos mokymus.
 • Bendradarbiaujant su GIMK mokytojais įsivertinti savo gebėjimus tinkamai rūpintis globojamu ar įvaikintu vaiku.
 • Pasitikrinti, ar iš tiesų apsisprendimas priimti į savo šeimą vaiką yra apgalvotas ir atsakingas?
 • Laukti pasiūlymo globoti ar įvaikinti vaiką arba tobulinti savo gebėjimus.

 

Sprendimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti eigoje, Jūs galite keisti, atmesti ar tikslinti savo sprendimą. Tai yra suprantamas ir priimtinas reiškinys.

 

 •  Jei norite tapti globėjais ar įtėviais;
 •  Jei neapsisprendėte dėl globos ar  įvaikinimo, tačiau norite apie tai sužinoti daugiau;
 •  Jei auginant globojamus ar įvaikintus vaikusir Jums reikalinga pagalba - 

 

Atlygis budinčiam globotojui:

1,25 minimalios algos dydžio (toliau – MMA) per mėnesį, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko;

1,5 MMA per mėnesį, kai Globos centras perduoda budinčiam globotojui prižiūrėti 1 vaiką;

2 MMA per mėnesį, kai Globos centras perduoda budinčiam globotojui prižiūrėti 2 vaikus;

3 MMA per mėnesį, kai Globos centras perduoda budinčiam globotojui prižiūrėti 3 vaikus;

2 MMA per mėnesį, kai Globos centras perduoda budinčiam globotojui prižiūrėti 1 kūdikį ar vaiką su negalia;

300 Eur vienkartinę išmoką už kiekvieną naują vaiką, kurį Globos centras perduoda budinčiam globotojui;

Taip pat budintis globotojas gauna papildomas lėšas, skirtas vaikui išlaikyti ir jo poreikiams tenkinti – vaiko globos (rūpybos) išmokas, globos rūpybos išmokų tikslinius priedus, išmokas vaikui (vaikų pinigus).

 

PRAŠOME KREIPTIS

Į Kupiškio socialinių paslaugų centro Globos centrą.

Krantinės g. 28, Kupiškis

 

Tel. (8 459) 51 021

Susisiekti su Globos centre dirbančiais GIMK mokytojais, globos koordinatoriais

 

Globos koordinatorė (socialinė darbuotoja) Aušra Mykolaitienė – tel. 8 686 93280.

Globos koordinatorė (socialinė darbuotoja) Ingrida Baronaitė  – tel. 8 613 07650.

Globos koordinatorė (socialinė darbuotoja) Eglė Laucė – tel. 8 614 38978.

  

El. p.:

[email protected]

[email protected] 

 

Lankstinukas

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-01-29 15:56
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“