Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2020-07-02 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Virginijaus Umbros

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO

VIRGINIJAUS UMBROS

 

2020 m. liepos 02 d. Nr. P-

Kupiškis

 

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisija (toliau – Komisija): Daiva Bubulienė – Komisijos pirmininkė, komisijos pirmininko pavaduotojas Augenijus Cesevičius Komisijos nariai: Neringa Klimavičienė, Bronė Laučinavičienė, Marytė Semaškienė, Violeta Kunskienė, atsižvelgdama į gautą Kupiškio rajono savivaldybės nario Dainiaus Bardausko prašymą „Dėl politiko elgesio, kuriuo jis galimai pažeidė teisės aktų reikalavimus ir įstatymų nuostatų pažeidimo“, įvertinusi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Virginijaus Umbros elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms, n u s t a t ė:

 

Nagrinėjimo pagrindas ir dalykas

2020 m. birželio 11 d. buvo gautas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Dainiaus Bardausko raštas Nr.TNP-22, kuriame nurodoma, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Virginijus Umbra deklaravęs turintis nedarbingumą, nedalyvavo 2020 m. balandžio 30 d. vykusiame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje ir 2020 m. gegužės 30 d. naktį ir gegužės 1,4,5,6,7 dienomis aktyviai vykdė veiklas po nelaimingo atsitikimo adresu Krantinės g. 8, Kupiškyje. Jis taip pat dalyvavo susitikimuose su įvairių tarnybų pareigūnais, atvykusiais į įvykio vietą, aplinkinių namų gyventojais, organizavo ir vykdė gyventojų parašų rinkimą, filmavosi TV3 laidoje „Prieš srovę“, komentavo įvykius įvairiems televizijos kanalams. Ir prašė išsiaiškinti ar toks Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Virginijaus Umbros elgesys, nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, nes galimai nedarbingumas suteiktas dėl privalomos savi izoliacijos karantino laikotarpiu.

 

Komisija atsižvelgdama į šį raštą, vertina, ar savivaldybės tarybos narys Virginijus Umbra eidamas, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas pažeidė (nepažeidė) Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio nuostatas.

 

Nustatytosfaktinėsaplinkybės

1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Umbra posėdyje nedalyvavo, tačiau pateikė 2020-06-30 Nr. TNP-32 rašytinį paaiškinimą pateikė kuriame nurodė, kad š. m. balandžio 30 d. po įvykusio dujų nuotėkio, sprogimo ir gaisro Krantinės 8 name Kupiškyje, taip pat ir kitomis skunde nurodytomis dienomis buvo kieme, kaip fizinis asmuo, kuriam kaip ir kitiems aplinkinių namų gyventojams buvo iškilusi grėsmė sveikatai ir gyvybei, dėl besikartojančių dujų nuotekų buvimas bute buvo pavojingas. Gyvena Krantinės 6 name Kupiškyje, kuris yra šalia namo kuriame įvyko sprogimas, todėl bendravo kieme su žmonėmis laikantis karantino reikalavimų ir žmonėms padėjo kaip fizinis asmuo, gyventojas turintis teisininko išsilavinimą. Su žiniasklaidos atstovais bendravo taip pat kaip fizinis asmuo, o ne politikas.

 

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu (toliau – Kodeksas) siekiama įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės valdžios ir savivaldybių institucijomis, skatinti valstybės politikų ir kandidatų į valstybės politikus atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

Komisija, išnagrinėjusi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Dainiaus Bardausko prašymą ar Virginaus Umbros elgesys nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, esant nedarbingumui dėl privalomosios izoliacijos, bei pateiktą Virginijaus Umbros rašytinį paaiškinimą dėl tokio jo elgesio priežasčių konstatuoja, kad Politikas savo veikloje ir visuomenėje turi vadovautis Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekse įtvirtintais politikų elgesio principais.

Komisija vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso ir Kupiškio rajono tarybos Etikos komisijos nuostatų, patvirtintų 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-207, 35 str. 1 punktu

n u s p r e n d ė:

1. Konstatuoti, kad Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Umbra, nepažeidė Kodekse ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų Politikų elgesio principų ar reikalavimų.

2. Sprendimo kopijas išsiųsti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariams Virginijui Umbrai, Dainui Bardauskui ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

3. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

4. Įgalioti Etikos komisijos pirmininką pranešimus apie priimtą sprendimą teikti bendro pobūdžio, be komentarų.

5. Įpareigoti Etikos komisijos pirmininkę Komisijos vardu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu padaryti pareiškimą dėl priimto sprendimo.

6. Sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos, adresu Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, el.p. vtek@vtek.lt

 

 

 

Etikos komisijos pirmininkė                    Daiva Bubulienė                                                                                                

 

 

Sprendimas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-01-18 15:00
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“