Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija

Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija:

 

1. Tomas Furmonavičius – Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas), Komisijos pirmininkas;

2.  Rimantas Bimbiris – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyriausiasis specialistas, Komisijos pirmininko pavaduotojas;

3. Karolina Breivytė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, Komisijos sekretorė ir narė;

4. Arevik Babajan – Adomynės seniūnaitijos seniūnaitė;

5. Neringa Čemerienė – Antašavos miestelio bendruomenės pirmininkė;

6. Laimutė Juknevičienė – Palėvenės kaimo bendruomenės pirmininkė;

7. Bronė Laučinavičienė – Skapiškio seniūnaitė;

8. Euchrida Sipavičienė – Alizavos bendruomenės atstovė;

9. Valdas Šateika – Subačiaus bendruomenės narys.


 

Suvestinė redakcija nuo 2022-11-26

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22441

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 28 d. Nr. TS-262

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies  4 punktu ir 25 straipsniu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Tomas Furmonavičius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas), Komisijos pirmininkas;

1.2. Rimantas Bimbiris – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyriausiasis specialistas, Komisijos pirmininko pavaduotojas;

1.3. Karolina Breivytė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, Komisijos sekretorė ir narė;

1.4. Arevik Babajan – Šimonių seniūnijos Adomynės seniūnaitijos seniūnaitė;

1.5. Neringa Čemerienė – Antašavos miestelio bendruomenės pirmininkė;

1.6. Laimutė Juknevičienė – Palėvenės kaimo bendruomenės  „Palėvenys“ pirmininkė;

1.7. Bronė Laučinavičienė – Skapiškio seniūnaitė;

1.8. Euchrida Sipavičienė – Alizavos seniūnijos Palėvenėlės seniūnaitijos seniūnaitė;

1.9. Valdas Šateika – Subačiaus bendruomenės narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-287, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-11-25, i. k. 2022-23766

 

2. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

4. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                       Dainius Bardauskas 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. spalio 28 d.

sprendimu Nr. TS-262

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos (toliau – Komisija) funkciją, teises ir pareigas, komisijos sudarymo, jos darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą bei tvarkymą.

3. Komisija sudaroma ir jos nuostatai tvirtinami Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

4. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimo nešališkumu.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS TIKSLAS IR FUNKCIJA

 

6. Komisijos tikslas – užtikrinti kokybišką želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą, tvarkymą Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

7. Komisija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatas Savivaldybės teritorijoje, teikia išvadas dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

8. Komisiją sudaro pirmininkas, pavaduotojas ir nariai (vienas narių eina sekretoriaus pareigas).

9. Komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar Savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, Savivaldybės gyventojai.

10. Į Komisijos sudėtį privaloma įtraukti bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, raštu pareiškusių iniciatyvą dalyvauti komisijos veikloje, atstovus. Bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip pusę komisijos narių skaičiaus, išskyrus atvejus, kai šie asmenys raštu neišreiškė iniciatyvos dalyvauti komisijos veikloje.

11. Į Komisijos posėdžius privalo būti kviečiamas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas nuomonei pateikti, kai Komisija rengia išvadą dėl ketinimo Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne Savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 20 ar daugiau saugotinų želdinių arba kai viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių.

12. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami:

12.1. saugomos teritorijos direkcijos atstovas – kai saugotini želdiniai auga saugomos teritorijos direkcijos administruojamoje ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo „Natura2000“ teritorijose;

12.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio skyriaus atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai jie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės;

12.3. Lietuvos transporto saugos administracijos regioninio padalinio atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje ir valstybinės reikšmės kelio apsaugos zonoje;

12.4. projekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo – kai saugotini medžiai ir krūmai auga teritorijose, kurioms yra parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

13. Komisija jos kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima posėdžiuose.

14. Komisija į posėdžius renkasi esant būtinumui ir pagal pareiškėjų prašymus vyksta į vietą apžiūrėti numatomų kirsti, persodinti, genėti ar kitaip pertvarkyti želdinių natūraliosios būklės.

15. Komisijos posėdžiai vyksta Savivaldybės administracijos patalpose. Esant būtinumui, gali vykti nuotoliniai Komisijos posėdžiai.

16. Komisijos pirmininkas nustato posėdžių datą, laiką ir darbotvarkę, vadovauja posėdžiams.

17. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas informuoja kitus Komisijos narius apie paskirtą posėdžio datą, laiką, vietą, darbotvarkę bei kviečia suinteresuotus asmenis (pareiškėjus), o prireikus – ir kitų sričių specialistus pagal Nuostatų 11 ir 12 punktus.

18. Kai Komisijos pirmininko nėra arba jis negali eiti savo pareigų, Komisijos pirmininko pareigas eina Komisijos pirmininko pavaduotojas. Nesant Komisijos sekretoriaus, sekretorių paskiria Komisijos pirmininkas.

19. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų kviestų Komisijos narių.

20. Komisijos sprendimai priimami Komisijos narių paprasta balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. Šiuo atveju Komisijos pirmininkas neturi teisės susilaikyti.

21. Kiekvienas Komisijos narys turi teisę:

21.1. dalyvauti rengiant ir svarstant Komisijos klausimus, laisvai balsuoti svarstomais klausimais;

21.2. susipažinti su fizinių ir juridinių asmenų prašymais, prie jų pridedamais priedais, kitais aktualiais dokumentais;

21.3. siūlyti kviesti dalyvauti Komisijos darbe reikalingus asmenis;

21.4. siūlyti klausimus posėdžiui, iš anksto informuodamas apie tai pirmininką;

21.5. pateikti savo argumentuotą vertinimą ir pastabas Komisijai elektroniniu būdu;

21.6. atlikti želdinių apžiūrą savarankiškai, tokiu atveju turi pateikti Komisijos pirmininkui savo sprendimą per 3 darbo dienas nuo medžiagos gavimo dienos;

21.7.  atsistatydinti savo noru, pateikdamas raštišką prašymą Komisijos pirmininkui.

22. Kiekvienas Komisijos narys prieš 1 dieną iki Komisijos posėdžio telefonu ar elektroniniu paštu privalo pranešti Komisijos pirmininkui, ar dalyvaus posėdyje.

23. Komisijos narys negali balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas Komisijos sprendimo rezultatais bei priimamas Komisijos pasiūlymas gali turėti jam materialinės ar kitokios asmeninės naudos. Atsiradus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai informuoti Komisijos narius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

24. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolus rašo Komisijos sekretorius, pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

25. Komisija išvadą privalo pateikti Savivaldybės administracijai per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

26. Komisijos protokolai registruojami Savivaldybės administracijos informacinėje dokumentų valdymo sistemoje.

27. Komisijos išvados viešai skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.

28. Komisijos nariams už darbo laiką atliekant Komisijos nario pareigas mokamas atlygis, numatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme.

29. Komisijos narys turi teisę atsisakyti atlygio, raštu pateikdamas prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Komisijos nario pareigų atlikimo neatlygintinai. Tokiu atveju atlygis neskaičiuojamas nuo jo prašymo pateikimo dienos.

30. Komisijos nariams, kurie yra Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, atlygis už darbą Komisijoje nemokamas.

 

V SKYRIUS

KITŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE

 

31. Komisijos posėdžiai yra vieši.

32. Posėdžių data, laikas, vieta ir darbotvarkė viešai skelbiami Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

33. Komisijos posėdžiuose norintys dalyvauti asmenys turi iš anksto, ne vėliau kaip likus 1 dienai iki posėdžio, raštu pranešti apie dalyvavimą Komisijos pirmininkui, nurodydami, kurį darbotvarkės klausimą svarstant norima dalyvauti, ir pateikti kontaktinį telefono numerį.

34. Komisijos posėdžiuose dalyvaujantys kiti asmenys gali teikti pasiūlymus, rekomendacijas, išsakyti pagrįstą nuomonę svarstomo klausimo pradžioje.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

35. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

35.1. gauti raštu ir žodžiu paaiškinimus ir informaciją, reikalingą klausimams nagrinėti ir sprendimams priimti, iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, valstybės įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų;

35.2. laiku gauti dokumentus, turinčius reikšmės sprendimui;

35.3. kviesti į savo posėdžius Savivaldybės administracijos darbuotojus, ekspertus bei kitus asmenis, galinčius padėti Komisijai priimti sprendimą;

35.4. patekti į Savivaldybės teritorijas, kuriose yra reikiamų apžiūrėti želdinių;

35.5. dalyvauti ir teikti siūlymus svarstant rengiamus Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir (ar) pertvarkymo projektus.

36. Atlikdama želdinių būklės vertinimą Komisija privalo kviesti jame dalyvauti šių želdinių valdytojus, savininkus ar jų įgaliotus asmenis, taip pat Projekto vadovą arba jo įgaliotą asmenį, kai saugotini medžiai ir krūmai auga objektuose, kuriems yra parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Šie Nuostatai keičiami, papildomi ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 


 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2023-09-25 13:45
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“