Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

 

  1. Bronius Burokas – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio skyriaus narys;
  2. Bronė Kaleinikovienė – Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė;
  3. Roma Bugailiškienė – Skapiškio bendruomenės pirmininkė;
  4. Ričerdas Kriovė – Savivaldybės tarybos narys;
  5. Irena Mockuvienė – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
  6. Algirdas Notkus – Savivaldybės mero pavaduotojas;
  7. Marytė Semaškienė – Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos valdybos pirmininkė;
  8. Gediminas Virbickas – Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkas.

 

 


PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-136

 

SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ

TARYBOS NUOSTATAI

 

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) funkcijas, sudarymo tvarką ir darbo organizavimą.

 

2.  Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

3.  Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

 

4.  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų.

 

II SKYRIUS

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5.    Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

 

6.    Taryba:

 

6.1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;

 

6.2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

 

6.3. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

 

6.4. skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;

 

6.5. inicijuoja pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;

 

6.6. atlieka kitas nuostatuose nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7.  Taryba sudaroma iš 8 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai. Tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

 

8. Tarybai vadovauja pirmininkas, jo nesant Tarybos pirmininko pavaduotojas (toliau – pavaduotojas).

 

9.    Tarybos pirmininkas ir pavaduotojas yra renkami atviru balsavimu pirmojo Tarybos posėdžio metu.

 

10.  Tarybos pirmininkas renkamas pirmo posėdžio metu iš savo narių balsų dauguma.

 

11.  Jei tarybos pirmininku išrenkamas Savivaldybės institucijų atstovas, tai pavaduotoju renkamas bendruomeninių organizacijų atstovas. Jei Tarybos pirmininku išrenkamas bendruomeninių organizacijų atstovas, tai pavaduotoju renkamas Savivaldybės institucijų atstovas.

 

12.  Tarybos pirmininkas:

 

12.1. planuoja ir organizuoja Tarybos darbą;

 

12.2. šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro posėdžių darbotvarkę;

 

12.3. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus ir kitus su tarybos veikla susijusius dokumentus;

 

12.4. atstovauja Tarybai Savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus Tarybos narius.

 

13. Tarybos sekretoriaus funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris nėra Tarybos narys.

 

14. Tarybos sekretorius:

 

14.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša Tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims apie Tarybos posėdžio laiką, vietą, pateikia jiems su Tarybos pirmininku suderintą posėdžio medžiagą ir darbotvarkę;

 

14.2. rašo Tarybos posėdžių protokolus;

 

14.3. tvarko su Tarybos darbu susijusius dokumentus, kaupia ir sistemina surinktą medžiagą, vykdo kitus Tarybos sprendimus ir (ar) pirmininko nurodymus.

 

15. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

 

16. Tarybos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių.

 

17. Tarybos posėdžiai atviri. Posėdyje savo nuomonę turi teisę pareikšti Tarybos nariai ir kiti posėdžio dalyviai. Pirmenybė savo nuomonę išsakyti teikiama Tarybos nariams.

 

18. Taryba priima sprendimus atviru balsavimu arba bendru sutarimu. Kai bendro sutarimo nėra, sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

 

19. Jeigu Taryboje svarstomas klausimas, susijęs su Tarybos nario interesais, narys informuoja apie tai Tarybą ir nusišalina priimant sprendimą.

 

20. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos posėdžių protokolais.

 

21. Informacija apie Tarybos sprendimus pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Šie nuostatai tvirtinami ir keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

23. Tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi bylose pagal Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą.

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-11-05 15:48
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“