Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO

Projektas Nr. TSP-16

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL  MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO

2006 m. liepos  27 d. Nr. TS-
Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 49 punktu, Socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 17-589) 13 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” ( Žin., 2006, Nr.) Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :
 Patvirtinti Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).


Meras

 

 


Parengė
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Vanda Kareivienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“