Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ

Projektas Nr.TSP-2

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ

2006 m. liepos 27 d. Nr. TS-
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-149; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.17-704) 17 straipsnio 26 punktu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr.74-2262) 6.618 straipsnio 2 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba
  n u s p r e n d ž i a:
  Išbraukti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo trijų kambarių, 90,53 kv. metro bendrojo ploto gyvenamąjį namą  Jakubiškio g.5, Rudilių kaime, Noriūnų seniūnijoje,  Kupiškio rajone.
 


 Meras           

 

 

Parengė
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“