Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2006 m. rugsėjo 12 d. Nr. ADV-468
Kupiškis


           Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 230 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002,       Nr. 45-1708) 5 ir 15 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 200 ,,Dėl pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo”( Žin., 2006, Nr. 27-888)  4 punktu:
  1. T v i r t i n u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisykles (pridedama).
  2. Į p a r e i g o j u  Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus vedėją organizuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų supažindinimą su šio įsakymo 1 punkte nurodytomis taisyklėmis pasirašytinai.
  3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. ADV-428 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo”.

 

Administracijos direktorius                                                                          Žilvinas Aukštikalnis

 

Parengė
Savivaldybės administracijos vyr. specialistė

Vida Mičiūdienė

__________________________________________

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės  administracijos
direktoriaus 2006 m. rugsėjo 12 d. įsakymu 
Nr. ADV-468

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) vidaus tvarką, kurios tikslas – stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti jo našumą ir efektyvumą, daryti įtaką Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
2. Šios Taisyklės nustato vidaus tvarką, kurios privalo laikytis visi administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai atlikdami tarnybines pareigas.
3. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių  teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
4. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi vykdyti ne tik pareigybių aprašymuose nustatytas pareigas, bet ir laikytis bendrąjį Administracijos įvaizdį formuojančių principų:
  – pagarbos žmogui,
  – teisingumo,
  – nesavanaudiškumo,
  – padorumo,
  – nešališkumo,
  – atsakomybės,
  – pavyzdingumo ir dorovingumo.
5. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.

II. PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

6. Administracijos vadovui ar struktūrinio padalinio vadovui draudžiama atsisakyti priimti į darbą asmenį dėl jo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, politinių ar religinių įsitikinimų bei kitų aplinkybių, nesusijusių su dalykinėmis darbuotojo savybėmis.
7. Valstybės tarnautojai priimami ir atleidžiami iš darbo Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka Administracijos direktoriaus įsakymu.
8.  Kiti  Administracijos darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo Darbo kodekso nustatyta tvarka Administracijos direktoriaus įsakymu.
9. Administracijos direktorius į darbą priimamas ir atleidžiamas Savivaldybės tarybos sprendimu vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2003, Nr. 17-704).
10. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui jo darbo pažymėjimą. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino pabaigos.
11. Direktorius ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo valstybės tarnautojo priėmimo į darbą dienos išduoda valstybės tarnautojui pažymėjimą.
12. Valstybės tarnautojo ir darbuotojo pažymėjimas keičiamas, jeigu jis tapo netinkamas naudoti ar pasikeitė asmens vardas, pavardė, pareigybė, pasibaigė pažymėjimo galiojimo laikas ir pan.
13. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas darbo pažymėjimą privalo laikyti darbo vietoje, kad  reikalui esant galėtų jį parodyti.
14. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, praradęs pažymėjimą, apie tai turi pranešti Administracijos direktoriui ir Kanceliarijos skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Už pažymėjimo praradimą Administracijos direktorius gali taikyti tarnybinę ar drausminę nuobaudą.    
15. Pirmąją priėmimo į darbą dieną valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su šiomis Taisyklėmis, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbą.
16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atleisti iš einamų pareigų, privalo gautus pažymėjimus grąžinti Kanceliarijos skyriui.

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS

17. Darbo laikas Administracijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu  (Žin., 2002, Nr.64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. rugpjūčio    7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose ” (Žin., 2003, Nr. 79-3593; 2006, Nr. 88-3461).
18. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 ,,Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose ” (Žin., 2003, Nr. 79-3593; 2006, Nr. 88-3461).
19. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Administracijoje nustatyto darbo laiko režimo ir nenaudoti darbo laiko kitiems tikslams.
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarko Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi asmenys, kurie darbo laiko apskaitos žiniaraščius, patvirtintus administracijos direktoriaus, paskutinę mėnesio darbo dieną perduoda Buhalterinės apskaitos tarnybai. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius draudžiama braukyti, taisyti, trinti ir pan. 
20. Administracijoje pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbas pradedamas 8 valandą ir baigiamas 17 valandą, o penktadienį pradedamas 8 valandą ir baigiamas 15 valandą 45 minutės, pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė visomis darbo dienomis – 45 minutės (nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minučių). Papildomos pertraukos nuo 9 valandų 50 minučių iki 10 valandos bei nuo 15 valandos iki 15 valandos 10 minučių.
Kai kuriems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, priimantiems interesantus, Administracijos direktoriaus įsakymu gali būti nustatytas kitas darbo laikas. Prieš šventes darbo diena sutrumpinama viena valanda.           
21. Ypatingais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka Administracijos direktoriaus įsakymu  gali būti  pavesta dirbti ilgiau, negu nustatyta darbo savaitės norma, taip pat poilsio ir švenčių dienomis. 
22. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami savivaldybės administraciją tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą. 
Palikdamas savo darbo vietą valstybės tarnautojas ar darbuotojas pakabina ant kabineto durų užrašą (vardas, pavardė, data, išvykimo ir atvykimo laikas). Jeigu valstybės tarnautojas ar darbuotojas serga, atostogauja ar išvykęs, tokį užrašą ant kabineto durų pakabina padalinio vadovas. Padalinių vadovai apie savo išvykimo vietą, tikslą ir laiką informuoja mero padėjėją.
23. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai į darbą privalo atvykti laiku, nevėluoti; negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
24. Į komandiruotes valstybės tarnautojai ir darbuotojai vyksta Administracijos direktoriaus ar jo įgaliotų asmenų įsakymu.
25. Administracijos direktoriaus įsakymu valstybės tarnautojų ir darbuotojų rašytiniu prašymu jiems suteikiamos kasmetinės minimalios, kasmetinės papildomos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, tikslinės atostogos. Atostogos valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nuostatomis.
26. Už pirmuosius darbo (tarnybos) metus kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos po 6 mėnesių nepertraukiamojo darbo stažo. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu  kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo bei Darbo kodekso nuostatomis.
27. Tarnautojo ar darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis; viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų.
28. Struktūrinių padalinių vadovai kasmet iki sausio 15 d. pateikia Kanceliarijos skyriui duomenis apie numatomas darbuotojų ir valstybės tarnautojų kasmetines atostogas. Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo kasmet iki vasario 1 d. patvirtina darbuotojų ir valstybės tarnautojų atostogų  eilę. Atostogų eilė sudaroma taip, kad būtų užtikrintas struktūrinių padalinių darbas.

 IV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

29. Administracijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto  priemonėse, rūkyti draudžiama. Patalpose ir kiekvienoje darbo vietoje turi būti švaru ir tvarkinga.
30. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama  darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus oficialius priėmimus ir kitus protokolinius renginius, ir būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
31. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
32. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama  darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
33. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.
34. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, išeidamas iš kabineto, saugumo sumetimais privalo užrakinti duris, o jeigu kabinete dirba dviese ar daugiau, išeinantis paskutinis privalo uždaryti langus ir užrakinti duris. 
35. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai  ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Administracijos išteklius. Saugoti jiems priskirtas materialines vertybes ir atsakyti už jų sugadinimą ar dingimą. 
36. Administracijoje elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
37. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
38. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka vyriausiasis specialistas informacinėms technologijoms  arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.
39. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo laikytis saugos darbe reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradedant darbą.
40. Darbo dienomis Ūkio tarnybos darbuotojas pastatų priežiūrai Administracijos pastato duris atrakina ir pastato signalizaciją išjungia 7 valandą 30 minučių. Po darbo budintis darbuotojas pastato duris užrakina: pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį – 18 valandą, penktadienį – 16 valandą 45 minutės. Pastato apsaugos signalizaciją Ūkio tarnybos darbuotojas įjungia 20 valandą. Pašaliniai asmenys be Administracijos darbuotojų palydos anksčiau ar vėliau nurodyto laiko, taip pat poilsio ir švenčių dienomis, į Administracijos pastatą neįleidžiami. 
Šeštadieniais, kai vyksta iškilmingų santuokų registravimas, pastatų signalizaciją išjungia ir baigus darbą įjungia, Civilinės būklės aktų įrašų tarnybos vedėja.
Pastatų priežiūros bei uždarymo tvarką seniūnijų administraciniuose pastatuose nustato seniūnai. 
41. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atleidžiami iš pareigų, privalo atsiskaityti už jiems pavestas užduotis ir patikėtas materialines vertybes.
42. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, sužinojęs apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, informuoja apie tai skyriaus ar tarnybos vadovus ir nusišalina nuo viešojo administravimo veiksmo.

V. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

43. Savo elgesiu ir išvaizda tarnyboje valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo nediskredituoti  Administracijos vardo, rodyti pavyzdį kitiems, laikytis visuotinai priimtų dorovės normų.
44. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus (draudžiama darbo metu dėvėti drabužius, skirtus sportui, poilsiui, pramogoms ir pan.). 
45. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Administracijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
46. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo tiesioginis vadovas, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka Taisyklių 43 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

VI. ELGESIO REIKALAVIMAI

47.  Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Administraciją, todėl savo elgesiu, sprendimais ir veiksmais privalo būti pilietinės pozicijos pavyzdžiai.
48. Administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
49. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
50. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.
51. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
51.1. laikytis valstybinės kalbos reikalavimų;
51.2. būti ramūs, tolerantiški, nekelti balso tono, nesukelti įtampos ar konfliktinės situacijos, dėl kurios sumažėtų kitų tarnautojų ar darbuotojų darbingumas ar būtų provokuojamas neleistinas elgesys su lankytojais ir interesantais;
51.3. darbo vietoje vengti nereikalingo triukšmo, palaikyti dalykinę atmosferą, kavą ar arbatą gerti per papildomas pertraukas arba tuomet, kai tai netrukdo tiesioginiam darbui;
51.4. suteikti žmonėms  informaciją apie jų teises, pareigas, galimybes ar galimus padarinius, nedarant įtakos žmogaus apsisprendimui;
51.5. įėjus į kabinetą ir radus bendradarbį kalbant telefonu ar su interesantu, palaukti už durų, kol baigsis pokalbis;
51.6. jei kabinete yra interesantas, nekalbėti tarpusavyje su bendradarbiu nieko bendra su interesanto interesais neturinčia tema.

VII. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ TEISĖS IR JŲ SKATINIMAS, MATERIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMAS

52. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas turi teisę naudotis visomis teisėmis, kurias garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai, kiti teisės aktai.
53. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę gauti atlyginimą už darbą pagal jų atliekamo darbo apimtį, sudėtingumą, kokybę ir kt., bet ne mažesnį už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytąjį minimalų darbo užmokestį.
54. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo”.
55. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį – mėnesio pirmą ir penkioliktą dieną, pervedant į darbuotojo sąskaitą jo nurodytame Lietuvoje esančiame banke. Darbo užmokestis už gruodžio mėnesį – 15 ir 31 dienomis. Darbo užmokestis tarnautojo ar darbuotojo rašytiniu prašymu gali būti mokamas kartą per mėnesį. 
Jeigu darbo užmokesčio mokėjimo dienos sutampa su poilsio ar švenčių dienomis, tai darbo užmokestis mokamas kitą darbo dieną, einančią po poilsio ar švenčių dienos.
56. Už sąžiningą, nepriekaištingą ir ilgametį darbą, švenčių, valstybės tarnautojų ar darbuotojų jubiliejų progomis, struktūrinių padalinių vadovų teikimu, Administracijos direktoriaus įsakymu valstybės tarnautojams ar darbuotojams gali būti įteikti padėkos raštai, skirtos vienkartinės piniginės išmokos, vardinės dovanos.
57. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai vienkartine pinigine išmoka gali būti skatinami:
57.1. labai gerai ar gerai įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais;
57.2. atlikus vienkartinės svarbos užduotis;
57.3. įstatymo nustatytų švenčių progomis;
57.4. valstybės tarnautojų ir darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis;
57.5. valstybės tarnautojams ir darbuotojams išeinant į pensiją.
58. Vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus.
59. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai už ypatingus nuopelnus valstybės tarnybai gali būti teikiami valstybės apdovanojimui gauti.
60. Vienkartinės piniginės išmokos mokamos iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.
61. Vienkartinė piniginė išmoka ar kitoks apdovanojimas neskiriamas, kai tarnautojui ar darbuotojui per paskutinius 12 mėnesių paskirta drausminė nuobauda.
62. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurių materialinė padėtis yra sunki, gali būti skiriama iki 5  minimalių mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa:
62.1. dėl sunkios jų pačių ar šeimos narių, motinos, tėvo ligos; 
62.2. dėl tarnautojo, darbuotojo, jo šeimos nario, jo motinos, tėvo mirties;
62.3. stichinės nelaimės ar turto netekimo atveju.
63. Konkretus materialinės pašalpos dydis nustatomas  Administracijos direktoriaus įsakymu.

VIII. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

64. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai asmeniškai atsako už savo sprendimus ir veiksmus.
65. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
66. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymais ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams.
68. Keičiantis Administracijos darbuotojams, dokumentai ir materialinės vertybės perduodamos pagal perdavimo ir priėmimo aktą.
69. Tuo atveju, kai nėra naujai paskirto darbuotojo, dokumentai, materialinės vertybės perduodamos struktūrinio padalinio vadovui arba darbuotojui, kuriam laikinai pavedama eiti buvusio darbuotojo pareigas.
70. Pažeidus šias Taisykles, taikoma asmeninė atsakomybė.
71. Ginčai, kilę dėl Taisyklių reikalavimų pažeidimų, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 
72. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Administracijos interneto tinklalapyje.

                                        __________________________________

Susiję dokumentai

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“