Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-125 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO” PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Projektas Nr.TSP-20

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-125 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO” PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2006 m. spalio 5  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2831; 2004, Nr. 4-33) 11 straipsnio 2 dalimi ir  Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 (Žin., 2004, Nr. 95-3510), Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
  Pakeisti ir papildyti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimą Nr. TS-125 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo”:
 1. Pakeisti Antašavos pagrindinei mokyklai 2006-2007 mokslo metams nustatytą maksimalų klasių komplektų skaičių ir vietoj skaičiaus „8” įrašyti skaičių „9”.
 2.  Papildyti sprendimą 2 punktu ir jį išdėstyti taip:
 „2. Įgalioti Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėją pagal komplektavimo kriterijus iki kiekvienų mokslo metų pradžios nustatyti maksimalų klasių komplektų ir priešmokyklinių grupių skaičių rajono mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose.”

Rajono meras       


Parengė
Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Vytautas Knizikevičius


Kanceliarijos skyriaus specialistė
Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“