Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS

Projektas Nr.TSP-22


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL  GYVENAMŲJŲ PATALPŲ  PARDAVIMO  LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS   

2006 m. spalio 5 d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.17-704) 17 straipsnio 26 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo          (Žin., 1992, Nr.14-378; 2003, Nr.48-2109; 2005, Nr.47-1554) 12 straipsnio 2 ir 3 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:
 Leisti Savivaldybės socialinio būsto nuomininkams perkant gyvenamąsias patalpas lengvatinėmis sąlygomis už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, atsiskaityti pinigais, sumokant nustatytą sumą iš karto arba perkančiojo pageidavimu išsimokėtinai per 10 (dešimt) metų be pradinės įmokos, visą sumą paskirstant tolygiai kiekvienais metais ir mokant palūkanas, nustatytas Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos.
  
 

Rajono meras

 

Parengė Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“