Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KONKURSO „METŲ ŪKIS 2006” NUGALĖTOJŲ PREMIJAVIMO

Projektas Nr.TSP-23

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KONKURSO „METŲ ŪKIS 2006” NUGALĖTOJŲ PREMIJAVIMO

2006 m. spalio 5  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2831; 2003, Nr. 17-704) 6 straipsnio 14 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio rajono skyriaus 2006 m. rugsėjo 12 d. prašymą,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:
  Premijuoti konkurso „Metų ūkis 2006” nugalėtojus iš Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programai skirtų asignavimų:
 Ireną ir Zigmantą Aleksandravičius (Puožo kaimas, Šimonių seniūnija, Kupiškio rajonas) – 1000 litų (I vieta);
 Ireną ir Evaldą Šuminus (Antašavos kaimas, Kupiškio seniūnija, Kupiškio rajonas) – 700 litų (II vieta);
 Joną Pakalnį, (Biliūnų kaimas, Skapiškio seniūnija, Kupiškio rajonas) – 500 litų (III vieta).

Rajono meras       


   
Parengė
Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Valentas Mankūnas


Kanceliarijos skyriaus specialistė
Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“