Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-67 „DĖL ŪKININKŲ IR ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO” PAKEITIMO

Projektas Nr.TSP-24

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-67  „DĖL ŪKININKŲ IR ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO” PAKEITIMO

2006 m. spalio 5  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2004, Nr. 4-33) 11 straipsnio 2 dalimi,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
  Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 25 d. sprendimo            Nr. TS-67 „Dėl ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo” 1 punktą ir vietoj žodžių „ Vanda Vida Mastavičienė – uždarųjų akcinių bendrovių revizorė” įrašyti žodžius „Vanda Vida Mastavičienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistė.”

Rajono meras       


   
Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“