Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-213 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOMS APSKAIČIAVIMO TVARKOS” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Projektas Nr.TSP-25

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-213 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOMS APSKAIČIAVIMO TVARKOS” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2006 m. spalio 5  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2004, Nr. 4-33) 11 straipsnio 2 dalimi ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1-214 „Dėl viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 86-3374),  Kupiškio rajono savivaldybės taryba           n u s p r e n d ž i a:
  Pripažinti netekusiais galios nuo 2007 m. sausio 1 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-213 „Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų viešųjų darbų programoms apskaičiavimo ir skyrimo tvarkos” 1 ir 2 punktus.

Rajono meras       


   
Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“