Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-158 „DĖL 2006 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PADIDINIMO” PATIKSLINIMO

Projektas Nr.TSP-27

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-158 „DĖL 2006 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PADIDINIMO” PATIKSLINIMO

2006 m. spalio 5 d. Nr.TS-
Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2004, Nr. 4-33) 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 150-5462; 2006, Nr. 78-3061) 4 priedėliu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2006 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 2D-3758, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patikslinti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl 2006 metų Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo” 2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.2. 4900 litų (iš jų 3740 litų – darbo užmokesčiui) rajono savivaldybės administracijai traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenims perkelti į elektroninę duomenų bazę (Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa, 04.02.01.09 sk., lygiomis dalimis III ir IV ketvirčiuose ketvirtyje).”

Rajono meras

 

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nijolė Jaruševičienė

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“