Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERDAVIMO

Projektas Nr.TSP-28

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERDAVIMO

2006 m. spalio 5  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 14 punktu ir Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 150-5462) 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                     n u s p r e n d ž i a:
  1.  5 643 litais sumažinti rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui asignavimus mokinio krepšeliui finansuoti (4 740 litų socialinio draudimo įmokoms ir 903 litais darbo užmokesčiui).
 2. Perduoti pagal tarpusavio atsiskaitymus 5 643 litus mokinio krepšelio lėšų (atskaičius Kupiškio rajono savivaldybei priklausančias gauti lėšas iš atitinkamų rajonų ir miestų savivaldybių):
 Utenos rajono savivaldybei – 650 litų,
 Panevėžio miesto savivaldybei – 4 993 litus.

Rajono meras       


   
Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“