Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS

Projektas TSP-29


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL   NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS

2006 m. spalio 5 d. Nr.TS-
Kupiškis

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.17-704) 17 straipsnio 26 punktu ir atsižvelgdama į  Naivių  kaimo bendruomenės  2006 m. rugsėjo 18 d. prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba             n u s p r e n d ž i a:
 1. Perduoti pagal panaudos sutartį Naivių  kaimo bendruomenei (įm.kodas 6032158) neatlygintinai naudotis Kupiškio rajono savivaldybei   nuosavybės  teise priklausančias                       180,8 kv.metro bendrojo ploto negyvenamąsias  patalpas, esančias kultūros namų pastate (unikalus statinio Nr.57/993-0028-02-7) Naivių kaime, Skapiškio seniūnijoje, Kupiškio rajone, 10 (dešimčiai) metų kaimo bendruomenės  veiklai.
 2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Žilviną Aukštikalnį  pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų  panaudos  sutartį.

 

Rajono meras      

 

Parengė
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“