Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI

Projektas Nr.TSP-30

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI 

2006 m. spalio 5 d. Nr. TS-
Kupiškis

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.17-704) 17 straipsnio 15 ir 17 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 
1. Pritarti Kupiškio rajono  savivaldybės administracijos teikiamai paraiškai „Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos Virbališkių skyriaus mokyklos patalpų pritaikymas moksleivių užimtumui vasaros metu” Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti  pagal pirmojo kvietimo remiamą veiklos sritį „Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra”  (Žin., 2006, Nr. 74-2833).
 2. Užtikrinti projekto „Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos Virbališkių skyriaus mokyklos patalpų pritaikymas moksleivių užimtumui vasaros metu” bendrąjį finansavimą Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis – 7 procentus tinkamų projekto išlaidų.
  3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių Žilviną Aukštikalnį pasirašyti paraišką „Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos Virbališkių skyriaus mokyklos patalpų pritaikymas moksleivių užimtumui vasaros metu”  ir kitus su finansinės paramos gavimu  susijusius dokumentus.


Rajono meras          


Parengė
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė

 

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“