Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS RIMANTO JOCIAUS ATLEIDIMO

Projektas Nr. TSP-49

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO VIDURINĖS MOKYKLOS  DIREKTORIAUS  RIMANTO JOCIAUS ATLEIDIMO

2006 m. spalio 26 d.  Nr.TS-
Kupiškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.104-4636) 17 straipsnio 28 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 127 straipsniu ir atsižvelgdama į Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos direktoriaus Rimanto Jociaus 2006 m. spalio 9 d. prašymą,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba    n u s  p r e n d ž i  a:
 1. Atleisti 2006 m. spalio 27 d. Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos direktorių Rimantą Jocių iš pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnį   ir išmokėti jam kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
 2. Pavesti Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Zitai Navackienei nuo 2006 m. spalio 30 d. laikinai eiti direktoriaus pareigas ir mokėti jai 23,8 bazinių algų dydžio atlyginimą, kol konkurso būdu bus paskirtas Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos direktorius.
 3. Įpareigoti rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrių užtikrinti tinkamą Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos direktoriaus Rimanto Jociaus reikalų perdavimą iki 2006 m. spalio 27 d. Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Zitai Navackienei.

 

Rajono meras         

 


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“