Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO

Projektas Nr. TSP-94

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO

2006 m. lapkričio 23  d. Nr. TS-
Kupiškis

 Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 15 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429) 18 straipsnio 1 dalimi, Infrasrtuktūros plėtros specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-240/D1-330 (Žin., 2004, Nr. 97-3589), bei vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 416 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinių planavimo įstatymo įgyvendinimo” (Žin., 2004, Nr. 57-1989) 9 punktą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                  n u s p r e n d ž i a:
Rengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų  Kupiškio miesto Sodų, Palėvenės, Kalkyno, Muziejaus, Topolių ir Pergalės gatvėse, Aukštupėnų gyvenvietėje, Palėvenėlės gyvenvietėje ir Adomynės gyvenvietėje išdėstymo specialiuosius planus.
 


 
Rajono meras 

 


Parengė  
Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas
Mažvydas Šalkauskas

Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“