Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL 2006 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS DARBŲ, FINANSUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PATIKSLINTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Projektas Nr. TSP-59

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL 2006 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS DARBŲ,  FINANSUOJAMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PATIKSLINTO  SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2006 m. lapkričio 23 d. Nr. TS-
Kupiškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941)  17 straipsnio 13,  27 ir 48 punktais, 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 7 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių pakeitimo ir papildymo patvirtinimo įstatymu (Žin., 2005, Nr. 150-5462),  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti 2006 metais vykdomų melioracijos darbų, finansuojamų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, patikslintą sąrašą (pridedama).
 2. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui, vadovaujantis 2006 metais numatomų vykdyti melioracijos darbų, finansuojamų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, patikslintu sąrašu, tvirtinti detalų drenažo remonto, avarinių melioracijos statinių sąrašą bei tikslinti darbų ir paslaugų vertes.


Rajono meras                                                                                               

 

Parengė
Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Juozas Albertas Uldukis


Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“