Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2007 METŲ FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO IR LENGVATŲ

Projektas Nr. TSP-54

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2007 METŲ FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO IR LENGVATŲ

2006 m. lapkričio 23 d. Nr. TS-
Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 21 ir 23 punktais ir Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 (Žin., 2002, Nr. 112-4992; 2005, Nr.138-4971), Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2007 metų fiksuotus pajamų mokesčio dydžius (pridedama).

2. Sumažinti 50 procentų fiksuotus pajamų mokesčio dydžius šiems rajono gyventojams: neįgaliesiems (iki 2007 m. birželio 30 d. ir invalidams), asmenims, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, Černobylio avarijos padarinių likvidavimo dalyviams, Afganistano karo dalyviams, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų, sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų vaiką (iki 2007 m. birželio 30 d. ir invalidą).

3. Bedarbius, įregistruotus rajono darbo biržoje ir steigiančius savo verslą,pirmaisiais veiklos metais visiškai atleisti nuo fiksuoto pajamų mokesčio verčiantis individualia veikla turint verslo liudijimą, antraisiais veiklos metais šį mokestį sumažinti 75 proc., trečiaisiais – 50 proc. (vienam asmeniui vieną kartą pagal tą pačią veiklos rūšį).

3. Atleisti nuo pajamų mokesčio

bedarbius, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti Kupiškio darbo biržoje, 6 verslo liudijimo galiojimo mėnesius kalendoriniais metais, jeigu verslo liudijimas išduotas ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, o tiems bedarbiams, kurie įsigyja verslo liudijimus verstis prekybine veikla, – 180 verslo liudijimo galiojimo dienų. Šios lengvatos netaikyti asmenims, kurie, turėdami verslo liudijimą, ta veikla anksčiau vertėsi daugiau kaip 12 mėnesių.

Rajono meras

 

Parengė

Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja

Marijona Pečkuvienė

Savivaldybės administracijos vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“